2
Kwelekigwa kwa Yesu
(Masayo 1:18-25)
Siku ziya, Agusito, Mfalume wa Loma keka lagilizo da kuwalonda wanhu wose wa ufalume wa Loma wapetigwe. Uwo ukala mwanza wa mwanduso kwa wanhu kupetigwa, Chileniyo viyakalile mkulu wa isi ya Siliya. Ivo chila munhu kahita muna dibululu jake kwandikigwa zina jake.
Yosefu kalawa bululu da Nazaleti muna iisi ya Galilaya, kahita bululu da Betelehemu muna iisi ya Yudeya, hanhu hoyelekigwe Mfalume Daudi. Yosefu kahita haja kwaviya kalawa muna ulukolo lwa Daudi. Kahita kupetigwa hamwe na mhambe wake Maliya, yoyakalile na wimo. Viwakalile Betelehemu, siku ya Maliya kuibasula ifika. Nayo kaibasula mwanage chaudele, mwana wa chilume, kamuyawaza vibwende. Maabaho kamtambalisa hanhu ha kudila ng'ombe muna dizizi da ng'ombe, kwaviya hawapatile bule hanhu ha kukala muna ikaye ya wageni.
Wadimi wa ng'hondolo na wasenga wa kuulanga
Kuichuwala habehi na Betelehemu kukala na wadimi wowakalile wokaliza bumbila da mifugo yawo ichilo. Msenga wa kuulanga wa Mndewa kulawa kuulanga kawalawila, na utunhizo wa Mndewa uwamwemwesela, nawo wadumba ng'hani. 10 Mbali msenga wa kuulanga iyo kawalongela, “Sekemudumbe! Niwagalila Mbuli Inogile yondaiwadeng'heleze wanhu wose. 11 Kwaviya diyelo muna dibululu da Daudi kelekigwa Mulopozi wenu, iyo Chilisito, Mndewa! 12 Chino chizakuwa chilaguso kumwenu, mwizamuwona mwana ching'hele, kayawazigwa vibwende katambalisigwa hanhu ha kudila iwanyama.”
13 Hajahaja, bumbila kulu da wasenga wa kuulanga diiting'hana na mtumigwa ija wa kuulanga, wamwimbila Mulungu na kulonga,
14 “Utunhizo kwa Mulungu yeli uchanyha ng'hani kuulanga,
na tindiwalo kwa wanhu weli muna isi yose woyanogeligwe nawo.”
15 Wasenga wa kuulanga wawo viwabwelile kuulanga, wadimi wailongela, “Chihite Betelehemu chikawone icho chochilawilile, choyachilongele Mndewa.”
16 Ivo wakimbila hima hima, wawafika Maliya na Yosefu, na wamuwona ija imwana ching'hele katambalisigwa hanhu ha kudila iwanyama. 17 Wadimi wawo viwamuwone imwana ija, wawalongela mbuli zowalongeligwe na msenga wa kuulanga kumsonhela imwana ija. 18 Wose wowahulike yayo, wazanywa na mbuli ziwalongile wadimi. 19 Mbali Maliya kazika mbuli izo zose muna umoyo wake na kuzigesa ng'hani. 20 Wadimi waja wabwela muichuwala, wahamtunhiza na wamwimbila Mulungu kwa yose yowayahulike na yowayawone, yose yalawilila fana viya viwalongeligwe na msenga wa kuulanga.
Imwana kokwing'higwa zina
21 Muna isiku ya nane, siku da kumwingiza ulungwana imwana vidifikile, katangigwa zina jake Yesu. Zina ijo keng'higwa na msenga wa kuulanga chipindi chiya mami yake yang'hali hanapata wimo.
Yesu kolavigwa kwa Mndewa Mwiikaye ya Mulungu
22 Siku viyafikile ya Yosefu na Maliya kutenda ichihendo cha kusafyizigwa vino niivo viwalondigwe na lagilizo da Musa. Ivo wamsola imwana, wahita nayo muna dibululu da Yelusalemu wamwike haulongozi ha Mndewa, 23 viya viyandikigwe muna yamalagilizo ya Mndewa, “Chila mwana chaudele wa chilume kolondeka yawe kela haulongozi ha Mndewa.” 24 Iviya wahita kulava nhosa iviya viilongigwe muna yamalagilizo ya Mndewa, “Tetele waidi hebu makinda ya nziwa maidi.”
25 Chipindi chiya, muna dibululu da Yelusalemu kukala na munhu imwe zina jake Saimoni. Munhu iyo kakala kanoga na komdumba Mulungu. Iyo kakala kogozela kwiza kwa ukombola wa Isilaeli, nayo kakala na Muhe Yelile. 26 Muhe wa Mulungu kamulongela kuwa hezadanganika mbaka yamuwone Chilisito. Mulopozi yoyasaguligwe na Mndewa. 27 Maabaho Muhe wa Mulungu kamulongoza Saimoni kengila muna Ikaye ya Mulungu. Maabaho Maliya na Yosefu wangala imwana Yesu muna Ikaye ya Mulungu wamtendele fana viilondeke munaichihendo cha Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa. 28 Semiyoni kamsola imwana Yesu muna yamakono yake, maabaho kamwing'ha nhogolwa Mulungu, kalonga,
29 “Sambi Mndewa, mulekelele mtumigwa wako,
yahite kwa tindiwalo, kwaviya kutenda viya viulongile.
30 Kwa meso yangu yauwona ukombola wako,
31 wouutendile uwoneke kwa wanhu wose.
32 Bung'hula dino dolagusa vuulonda weye kwa manyambenyambe,
na dizagala utunhizo kwa wanhu wako wa Isilaeli.”
33 Tati yake na mami yake Yesu wazanywa na mbuli ziyalongile Saimoni kumsonhela imwana. 34 Saimoni kawatemela mate, kamulongela Maliya, mami yake Yesu, “Imwana ino kasaguligwa na Mulungu kwa kusegeza uhasanyi na kuwazilibula wanhu wengi muna Isilaeli. Maabaho kezakuwa chilaguso kwa Mulungu, na wanhu wengi wezamulema. 35 Maabaho magesa muna imizoyo ya wanhu wengi yezagubuligwa wazi. Na weye mwenyewo, usungu fana viya mwele ukanha wizauhoma moyo wako.”
36 Kukala na mulotezi wa chike imwe, kakala mulala ng'hani, zina jake Ana, mwanage Fanueli, wa kabila da Asheli. Mwanamke iyo kakala na mulume wake kwa miyaka saba kusongela kusoligwa kwake. 37 Maabaho kakala mgane mbaka ichipindi chiya kakala mulala wa miyaka malongo manane na mine. Na chipindi icho chose kakala muna ikaye ya Mulungu, kotambika ichilo na imisi kwa kufunga kuja na kutosa. 38 Saa ija ija muke iyo kalawilila, kamwing'ha hewela Mulungu, na kalonga mbuli ya imwana ija kwa iwanhu wose wowakalile wougozela ukombola wa Yelusalemu.
Kubwela Nazaleti
39 Yosefu na Maliya viwakomeleze yose yowalondeke kutenda na Malagilizo ya Mndewa, wabwela ukaye kumwawo Nazaleti, muna dibululu da Galilaya. 40 Imwana kakula, kagendelela kupata ludabwa, kamema ubala, na unovu wa Mulungu ukala hamwe nayo.
Mbwanga Yesu muna Ikaye ya Mulungu
41 Chila mwaka tati yake na mami yake Yesu wakala na chihendo cha kuhita Yelusalemu muulusita lwa dugila da Pasaka. 42 Mbwanga Yesu viyakalile na miyaka longo na midi, wose wahita kunadidugila ijo viwalondeke na chihendo. 43 Viwakomeleze dugila, wandusa kubwela ukaye kumwawo, mbali mbwanga Yesu kakala Yelusalemu, tati yake na mami yake hawavimanyile bule. 44 Walinga kakala hamwe na lung'husesa lwa wanhu, wahita mbaka zuwa diswa. Maabaho wandusa kumzahila kwa wandugu na wambwiya zawo. 45 Hawamuwonile bule, ivo wabwela Yelusalemu kumzahila. 46 Muna isiku ya kusatu, wamfika muna Ikaye ya Mulungu mgati mwa wafundiza wa Chiyahudi, kowategeleza na kowauza mbuza. 47 Wose wowahulike mbuli zake wazanywa kwa ubala wake na kwaviya viyawedike. 48 Mami yake na tati yake viwamuwonile wazanywa ng'hani. Mami yake kamuuza, “Mwana weye! Habali kuchitendela vino? Niye na tati yako chikala chokuzahila kwa kugaya.”
49 Yesu kawedika, “Habali munizahila? Hamuvimanyile kuwa niye nilondeka nikale muna ikaye ya Tati yangu?” 50 Mbali wawo hawavimanyile fambulo da mbuli yoyawalongele.
51 Maabaho, kabwela nawo mbaka Nazaleti, nayo kakala kowategeleza. Mami yake kagendelela kukumbuka vinhu vose muna umoyo wake. 52 Na Yesu kakula muna ubala na ichimo, na kumnogeza Mulungu na kuwanogeza wanhu iviya.