3
Yohana Mbatizi kowapetela wanhu
(Masayo 3:1-12; Maliki 1:1-8; Yohana 1:19-28)
Mwaka longo na tano wa ufalume wa Loma Tibeliyo, Pilato kakala mkulu wa isi ya Yudeya, Helode kakala mkulu wa Galilaya, na ndugu yake Filipo kakala mkulu wa Ituleya na isi ya Tilakoniti, na Lusaniya kakala mkulu wa Abilene. Anasi na Kayafa wakala wakulu wa nhambiko. Lusita ulwo ulwo, mbuli ya Mulungu imwizila Yohana, mwana wa Zakaliya kuja kudibwilingu. Ivo Yohana kahita chila hanhu habehi na lwanda lwa Yolodani. Kawapetela wanhu, “Lekeni uhasanyi wenu, mubatizigwe, na Mulungu kezawasegezela uhasanyi wenu.”
Vino ivo viyandikigwe muna ichitabu cha Isaya, mulotezi wa Mulungu,
“Munhu kotanga kulawa kuna dibwilingu,
‘Muitande nzila ya Mndewa.
Muhagolose hanhu hondayafose.
Chila bonde dimemezigwe,
na chila mulima na chilima visesigwe,
nzila zohazigoloke zigoloswe,
na nzila zihile zikigwe goya.
Wanhu wose weli na ng'huli wezauwona ulopozi wa Mulungu!’ ”
Yohana kowalongela wanhu wowamuhitile wabatizigwe, “Mweye ulelwa wa zoka! Yelihi yoyawalongele mwodaha kugwaza nhaguso ya Mulungu iyo ikwiza? Tendeni vinhu vovilagusa kuwa muleka uhasanyi wenu. Lekeni kuilongela, ‘Bulahimu wasaho yenu!’ Nowalongela, Mulungu kodaha kuyasola mabwe yano na kuyatenda yawe welesi wa Bulahimu! Nhemo ikigwa imala muna yamazizi kukanha mibiki, ivo chila mbiki uja hawima matunda yanogile wizakanhigwa na kwasigwa muumoto.”
10 Lung'husesa lwa wanhu lumuuza, “Lelo chitende choni?”
11 Yohana kawedika, “Yeli na viwalo vidi yamwing'he yelibule chiwalo, na yeli na ndiya na yatende ivo ivo.”
12 Wasola kodi nawo weza kubatizigwa. Wamuuza, “Mfundiza, na cheye chitende choni?”
13 Yohana kawalongela, “Sekemsole vinhu kufosa vimulondeka kusola.”
14 Nawo wakalizi wamuuza, “Na cheye chitende choni?”
Nayo kawedika, “Sekemsole vinhu va munhu yoyose kwa ludabwa, na sekemumshitaki munhu yoyose kwa uvwizi. Mulizike na maliho yenu.”
15 Wanhu wakala wololela kwiza kwa Mulopozi, ivo wandusa kuiuzagiza mwiimizoyo yawo, “Manye Yohana iyo Chilisito?” 16 Yohana kawalongela wose, “Niye nowabatiza mweye kwa mazi, mbali kezakwiza yeli mkulu kufosa niye. Niye sifaya kwiinama na kufungula nzabi za vilatu vake. Yeye kezawabatiza kwa Muhe Yelile na kwa moto. 17 Kamha lungo lwa kubetela. Kezaduganya ngano na kuika mudidungu, mbali kezailunguza imhumba muna umoto hauzimika bule.”
18 Ivo kwa mbuli nyingi Yohana kawapetela wanhu Mbuli Inogile, na kawalamula wasakanye ugenzi wawo. 19 Mbali Yohana kambwakila Mfalume Helode, kwaviya kamuhoka Helodiya muke wa ndugu yake, na kwa ichimu cha vinhu vingi vihile Helode voyavitendile. 20 Maabaho Helode kongeza wihi wake kwa kumguma Yohana muichifungo.
Yesu kobatizigwa
(Masayo 3:13-17; Maliki 1:9-11)
21 Wanhu wose viwamalile kubatizigwa, maabaho Yesu nayo kabatizigwa. Viyakalile kotosa, ulanga uvuguka, 22 Muhe Yelile kamuhulumukila muna ulukuli fana lwa nziwa. Dizi dihulikigwa kulawa kuulanga, “Weye iyo mwanangu, nyachende wangu. Ninogeligwe na weye.”
Ulelwa wa Yesu Chilisito
(Masayo 1:1-17)
23 Yesu viyanduse usang'hano wake, kakala na miyaka malongo matatu. Wanhu wagesa yeye kakala mwana wa Yosefu, mwana wa Heli. 24 Heli kakala mwana wa Matati, yoyakalile mwana wa Lawi, mwana wa Meliki, mwana wa Yana, mwana wa Yosefu, 25 yoyakalile mwana wa Matatiya, mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Esili, mwana wa Nagayi, 26 yoyakalile mwana wa Maati, mwana wa Matatiya, mwana wa Semeyi, mwana wa Yosefu, mwana wa Yuda, 27 yoyakalile mwana wa Yoana, mwana wa Lesa, mwana wa Zelubabeli, mwana wa Shealitieli, mwana wa Neli, 28 mwana wa Meliki, mwana wa Adi, mwana wa Kosamu, mwana wa Elimadamu mwana wa Eli, 29 yoyakalile mwana wa Yoshuwa, mwana wa Eliezeli, mwana wa Yolimu, mwana wa Matati, mwana wa Lawi, 30 yoyakalile mwana wa Semiono, mwana wa Yuda, mwana wa Yosefu, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliyakimu, 31 yoyakalile mwana wa Meleya, mwana wa Mena, mwana wa Matata, mwana wa Natani mwana wa Daudi, 32 yoyakalile mwana wa Yese, mwana wa Obedi mwana wa Bowazi, mwana wa Salimoni, mwana wa Nashoni, 33 yoyakalile mwana wa Aminadabu, mwana wa Alamu, mwana wa Heziloni, mwana wa Pelesi, mwana wa Yuda, 34 yoyakalile mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Bulahimu, mwana wa Tela, mwana wa Naholi, 35 yoyakalile mwana wa Selugi, mwana wa Leyu, mwana wa Pelegi mwana wa Ebeli, mwana wa Sala, 36 yoyakalile mwana wa Kenani, mwana wa Alifakisadi, mwana wa Shemu, mwana wa Nuhu, mwana wa Lameki, 37 yoyakalile mwana wa Mesusela, mwana wa Henoko, mwana wa Yaledi, mwana wa Mahalaleli, mwana wa Kenani, 38 yoyakalile mwana wa Enoshi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu yoyakalile mwana wa Mulungu.