4
Kugezigwa kwa Yesu
(Masayo 4:1-11; Maliki 1:12-13)
Yesu kalawa muulwanda lwa Yolodani kamema Muhe Yelile, na Muhe iyo kamulongoza mbaka kuna ichuwala. Uko kagezigwa na Mwihi kwa lusita lwa siku malongo mane. Lusita ulo lose, hadile chinhu chochose bule, na vizifosile siku izo, kaihulika nzala.
Mwihi kamulongela, “Fana weye iyo Mwana wa Mulungu, dilongele dibwe dino digaluke kuwa gate.”
Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Munhu hadaha kuwa mgima kwa kuja gate muhala.’ ”
Maabaho Mwihi kamsola Yesu mbaka hanhu heli uchanyha ng'hani, bahobaho kamulagusa falume zose zili muna iisi yose. Maabaho Mwihi kamulongela Yesu, “Nizakwing'ha ufalume na utunhizo wa vinhu vose vino, kwaviya vose ning'higwa niye, na niye nodaha kumwing'ha munhu yoyose yonimulonda. Ivo vinhu vose vino vizakuwa vako weye one uhanidumbalila mavindi.”
Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Mtosele Mndewa, Mulungu wako na umsang'hanile yeye muhala!’ ”
Maabaho Mwihi kamsola Yesu mbaka kuna dibululu da Yelusalemu, kamwika kuichisuwili cha Ikaye ya Mulungu. Kamulongela, “One weye Mwana wa Mulungu, ibwanhe hasi. 10 Kwaviya yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Mulungu kezawalagiliza wasenga wake wa kuulanga wakukalize. 11 Kaidi yandikigwa, wezakusola muna yamakono yawo, muladi sekeuikwale muna idibwe.’ ”
12 Mbali Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Sekeumgeze Mndewa Mulungu wako.’ ”
13 Mwihi viyakomeleze kumgeza Yesu kwa chila nzila, kamuleka kwa lusita.
Yesu kokwandusa usang'hano wake uko Galilaya
(Masayo 4:12-17; Maliki 1:14-15)
14 Maabaho Yesu kabwela muna umkowa wa Galilaya, kakala kamema ludabwa lwa Muhe Yelile. Mbuli zake zenela Galilaya na muna iziisi zose za mmabehi. 15 Nayo kakala kowafundiza wanhu muna zikaye zawo za kutosela, na kakala kotunhizigwa na wose.
Yesu kolemigwa uko Nazaleti
(Masayo 13:53-58; Maliki 6:1-6)
16 Maabaho Yesu kahita Nazaleti, hanhu hayakulile. Muna Isiku ya Mhumulo, kengila muna ikaye ya kutosela fana vichiwile chihendo chake. Kema muladi yasome Maandiko Yelile. 17 Keng'higwa chitabu cha Isaya, mulotezi wa Mulungu. Kachigubula na kusoma hanhu handikigwe vino,
18 “Muhe wa Mndewa wa hachanyha yangu.
Kwaviya kanisagula niye kuwagalila ngayengaye mbuli inogile.
Kanituma niwagong'ondele wowafungigwe kuwa wezalekelelwa,
na vipofu wezawona,
na kuwakombola wawoneligwe.
19 Na kugong'onda kuwa lusita lufika
lwa Mndewa kuwakombola wanhu wake.”
20 Maabaho Yesu kachigubika chitabu, kamwing'ha msang'hani, maabaho kakala hasi. Wanhu wose wowakalile mwiikaye ya kutosela wambung'hulila meso. 21 Nayo kandusa kuwalongela, “Yoyandikigwe muna Yamaandiko Yelile diyelo yalawilila kumwetu.”
22 Wanhu wose wamtogola na wazanywa na mbuli za unovu zayalongile. Walonga, “Vino ino heli mwana wa Yosefu bule?”
23 Nayo kawalongela, “Nivimanya mwizanilongela ulonzi uno, ‘Mganga ihonye mwenyewo! Yose yochiyahulike kuwa kuyatenda Kapelinaumu, yatende iviya hano ha ikaye yako.’ ” 24 Kagendelela kulonga, “Nowalongeleni kweli, mulotezi wa Mulungu hatogoligwa bule na wanhu wa isi yake.
25 “Mbali tegelezeni, kweli kukala na wagane wengi muna isi ya Isilaeli chipindi cha Eliya. Chipindi icho, mvula haitonyile kwa lusita lwa miyaka mitatu na miyezi sita, ivo kukala na nzala ng'hulu muna iisi yose. 26 Hata ivo Eliya hatumigwe kwa mgane yoyose Isilaeli, mbali katumigwa kwa mgane yoyakalile Seleputa muna iisi ya Sidoni. 27 Iviya muna ichipindi cha Elisha, mulotezi wa Mulungu kukala na wanhu wengi weli na dikulu muna iisi ya Isilaeli. Habule munhu yoyose yahonyigwe mbali Namani muhala, munhu wa isi ya Siliya.”
28 Wanhu wose wowakalile muja mwiikaye ya kutosela viwahulike yayo, wehilwa ng'hani. 29 Wema, wamulava Yesu hanze ya chibululu chawo na kumgala mchisuwili cha ichilima hodizengigwe bululu jawo. Walonda kumwasa hasi, 30 mbali Yesu kafosa hagati ya lung'husesa, kahita kumwake.
Munhu yeli na chinyamkela
(Maliki 1:21-28)
31 Maabaho Yesu kahita mbaka Kapelinaumu, bululu da Galilaya. Muna Isiku ya Mhumulo, kakala kofundiza wanhu. 32 Wazanywa na mafundizo yake, kwaviya kakala kofundiza kwa udahi. 33 Mwiikaye ya kutosela, kukala na munhu yeli na chinyamkela. Kaguta nyangi, 34 “Yee! Kolonda kuchitenda choni, Yesu wa Nazaleti? Vino kwiza kuchikoma? Nikumanya weye kwa yelihi, weye ni Mtumigwa Yelile wa Mulungu!”
35 Yesu kachibwakila icho chinyamkela, “Nyamala! Mulawe munhu ino!” Maabaho chinyamkela icho chingwisa hasi munhu iyo haulongozi hawo na kulawa bila kumulumiza.
36 Wanhu wose wazanywa ng'hani na wakala woilongela, “Vino zino ni mbuli zaki? Munhu ino kana udahi na ludabwa lwa kubwakila vinyamkela, navo vomuhulika!” 37 Ivo mbuli za Yesu zenela chila hanhu muna isi ija.
Yesu kowahonya wanhu wengi
(Masayo 8:14-17; Maliki 1:29-34)
38 Yesu kalawa mwiikaye ya kutosela, kahita mwiikaye ya Saimoni. Mama mkoyi wa Saimoni kakala mtamu, kolumwa homa kali, ivo wanpula Yesu yamuhonye. 39 Yesu keza na kwima habehi na mwanamke ija, kaibwakila ija ihoma imuleke. Ihoma imuleka, na bahobaho mwanamke ija kenuka na kandusa kuwasang'hanila.
40 Zuwa vidikalile doswa, wanhu wamgalila Yesu watamu wose weli na mitamu mbasakanyo, nayo keka makono yake mchanyha mwa chila imwe, na kawahoneza wose. 41 Vinyamkela viwalawa wanhu wengi, viguta nyangi na kulonga, “Weye kwa Mwana wa Mulungu!”
Mbali Yesu kavibwakila, wala havilekele kulonga kwaviya wavimanya kuwa yeye ni Chilisito.
Yesu kopetela mwiiikaye za kutosela
(Maliki 1:35-39)
42 Siku isondelele imitondo, Yesu kasegela kahita hanhu hahupike helibule wanhu. Wanhu wandusa kumulonda, na viwamuwone, walonda kungoma sekeyasegele. 43 Mbali yeye kawalongela, “Nolondeka kuwapetela wanhu Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu muna yamabululu yamwenga iviya, kwaviya icho niicho Mulungu choyanhumile kuchitenda.”
44 Ivo kagendelela kuwapetela wanhu muna zikaye za kutosela za isi ya Yudeya.