5
Yesu kowatanga wanahina wa mwanduso
(Masayo 4:18-22; Maliki 1:16-20)
Siku dimwe Yesu kakala kema hamgwazo ya dilamba da Genesaleti, na wanhu wengi wakala wammemela na kuisung'ha-sung'ha kutegeleza mbuli ya Mulungu. Kaziwona ngalawa mbili mumgwazo mwa dilamba zozilekigwe na wavulaji wowakalile wosunha nyavu zawo. Yesu kengila mwiingalawa imwe ya Saimoni, kamulongela yaikwese hatali chidogo kulawa hamgwazo ha dilamba mbaka mmazi. Maabaho kakala umo mwingalawa na kufundiza lung'husesa lwa wanhu.
Viyakomeleze kulonga, kamulongela Saimoni, “Igale ingalawa mbaka hana yamazi mengi, maabaho mwase nyavu zenu mmazi muvule somba.”
Saimoni kamwidika, “Mndewa, Chiiyoha kuvula somba ichilo chigima mbali hachipatile chinhu. Mbali kwaviya weye kulonga, nizakwasa nyavu!” Wasa nyavu, wavula somba wengi mbaka nyavu zawo zandusa kudegeka. Wawatanga wayawo wowakalile muna ingalawa imwenga weze kuwataza. Weza na wazimemeza ngalawa zose mbili somba, mbaka zandusa kuzama. Saimoni Petili viyawonile yayo yoyalawilile, katumbala mavindi haulongozi ha Yesu kalonga, “Mndewa, sekewize habehi na niye! Niye ni munhu nili na uhasanyi!”
Saimoni hamwe na wayage wose wazanywa kwa kupata somba wengi viya. 10 Iviya wayage Saimoni, Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, nawo wazanywa. Yesu kamulongela Saimoni, “Sekeudumbe, kwandusila sambi na kugendelela kwizakuwa mvulaji wa wanhu.”
11 Wazimiza mhwani ngalawa zawo, waleka chila chinhu, wamuwinza Yesu.
Yesu komuhonya munhu yeli na dikulu
(Masayo 8:1-4; Maliki 1:40-45)
12 Yesu viyakalile muna dibululu dimwe, munhu imwe yeli yolumwa dikulu lukuli lwose keza. Viyamuwone Yesu, kaibwanha hasi chingubingubi na kumulamba, “Mndewa, wahalonda, kodaha kunihonyo!” *
13 Yesu kaugolosa mkono wake, kandalisa na kulonga, “Nolonda, Hona!” Bahobaho munhu ija utamu umulawa. 14 Yesu kamulongela, “Sekeumulongele munhu yoyose. Mbali hita ukailaguse kwa mkulu wa nhambiko, na ukalave nhosa kwa ichimu cha kuhonyigwa kwako, Musa viyalagilize, muladi wanhu wose wavimanye kuwa kuhona.”
15 Mbali mbuli za Yesu zenela chila hanhu, na wanhu wengi weza kumtegeleza na kuhonyezigwa mitamu yawo. 16 Mbali Yesu kakala kohita hanhu halibule wanhu na kutosa.
Yesu komuhonya munhu yaholole
(Masayo 9:1-8; Maliki 2:2-12)
17 Siku dimwe Yesu kakala kofundiza. Mafalisayo wamwenga na wafundiza Malagilizo wowalawile chila bululu da Galilaya, Yudeya na Yelusalemu wakala baho. Udaho wa Mndewa ukala haja yadahe kuhonya watamu. 18 Wanhu wamwenga weza, wampapa muna dikomwa munhu imwe yaholole, wageza kumwingiza mgati wamwike haulongozi wa Yesu. 19 Mbali wapotwa kwingila mgati kwaviya wanhu wakala wengi. Ivo wamkweza iyo yaholole kuichisuwili, watobola zonzo, maabaho wamuhulumusa muna dikomwa jake na kumwika hagati ha lung'husesa lwa wanhu, haulongozi wa Yesu. 20 Yesu viyawone uhuwilo wowakalile nawo, kamulongela munhu iyo yaholole, “Mbwiyangu, kulekeleligwa uhasanyi wako.”
21 Wafundiza Malagilizo na Mafalisayo wandusa kuiwuzagiza, “Ino yelihi yoyomuliga Mulungu! Vino kuna munhu yoyodaha kulekelela uhasanyi? Mulungu yaidumwe iyo yodaha kulekelela uhasanyi!”
22 Yesu kavimanya magesa yawo, kawauza, “Habali mwogesa mbuli izo muna imizoyo yenu? 23 Dilihi dibuhile, kulonga, ‘Kulekeliligwa uhasanyi wako’ hebu kulonga, ‘Inuka uhite?’ 24 Mbali muvimanye kuwa, Mwana wa Munhu kanawo udahi wa kulekelela uhasanyi muna iisi yose.” Baho kamulongela ija yaholole, “Nokulongela, inuka wiitwike komwa jako, uhite ukaye yako!”
25 Bahobaho munhu ija yoyakalile kaholola kema haulongozi wawo, kaitwika dikomwa doyakalile kagonela, kahita ukaye yake yahamtunhiza Mulungu. 26 Wanhu wose wazanywa ng'hani! Wamema lugano na wamtunhiza Mulungu kuno wolonga, “Diyelo chiwona vinhu va mauzauza!”
Yesu komtanga Lawi
(Masayo 9:9-13; Maliki 2:13-17)
27 Hamwande, Yesu kalawa kunze, kamuwona msola kodi imwe yotangigwa Lawi kakala mwii kaye ya kulihila kodi. Yesu kamulongela, “Nisondelele.” 28 Lawi kenuka, kaleka chila chinhu, kamsondelela.
29 Maabaho Lawi kamtendela Yesu dugila kulu ukaye yake, na bumbila kulu da wasola kodi na wanhu wamwenga wakala baho. 30 Mbali Mafalisayo wamwenga na wafundiza Malagilizo wamwenga wa chibumbila cha Mafalisayo wawalongela wanahina wa Yesu, “Habali mwoja na kung'wa hamwe na wasola kodi na ‘wahasanyi’?”
31 Yesu kawedika, “Wanhu wagima hawamulonda bule mganga, mbali weli watamu wawo womulonda. 32 Sizile bule kuwatanga wanhu wanogile, ila niza kuwatanga waja weli na uhasanyi wapate kusamha.”
Yesu kouzigwa mbuli ya kufunga kuja
(Masayo 9:14-17; Maliki 2:18-22)
33 Wanhu wengi wamulongela Yesu, “Miyanza mingi wanahina wa Yohana Mbatizi wofunga kuja na wotosa, na wanahina wa Mafalisayo wotenda ivo ivo, mbali wanahina wako woja na kung'wa!”
34 Yesu kawedika, “Vino wanhu wagonikigwe muna isola wodaha kufunga kuja lusita ija yosola kahamwe nawo? Aka! Haidahika bule. 35 Mbali lusita luzafika ija yosola vondayasegezigwe mwa iwawo, baho wezafunga kuja.”
36 Yesu kawalongela simwe dino, “Habule munhu yokanha chikupo cha walo da sambi na kuchigela muna diwalo da umwaka. Fana yahatenda ivo, kezadidega walo da sambi, na chikupo chochilawa muna diwalo da sambi hachizailinga na walo da umwaka. 37 Wala habule munhu yoguma divai ya sambi mwii mifuko ya mbende ya umwaka. Kwaviya yahatenda ivo, divai ya sambi izaitula mifuko iyo, divai izakwitika na mifuko izatulika. 38 Divai ya sambi yogumigwa muna mifuko ya mbende ya sambi! 39 Habule munhu yong'wa divai ya umwaka na maabaho yalonde kung'wa divai ya sambi. Kwaviya kolonga, ‘Divai ya umwaka inoga.’ ”
* 5:12 Dikulu ukala utamu wowomtenda munhu sekeyamtambikile Mulungu kwaviya kawoneka kambula mwiko haulongozi ha Mulungu.