11
Yesu kokwingila Yelusalemu kwa deng'ho
(Masayo 21:1-11; Luka 19:28-40; Yohana 12:12-19)
Viwafikile habehi na Yelusalemu, habehi na mabululu ya Besifage na Besaniya, kuna umulima wa Mizaituni, Yesu kawatuma wanahina wake waidi walongole. Kawalongela, “Hiteni kuchibululu chili kuulongozi. Vondamwingile, mwiza muwona mwana chihongwe kafungigwa, yang'hali hanakweligwa na munhu. Mfunguleni mumgale hano. One munhu yahawauza, ‘Mbona motenda ivo?’ Mulongeleni, Mndewa komulonda na keza mbweleza hano sambi.”
Wanahina waja wahita na kumuwona mwana chihongwe kafungigwa hana ulwivi wa kaye. Vawakalile womfungula, wanhu wamwenga wakalile wemile baho wawauza, “Motenda choni? Habali momfungula iyo chihongwe?.”
Nawo wawalongela fana Yesu vayawalongele, na wanhu waja wawaleka wahite. Wamgala mwana chihongwe iyo kwa Yesu, wavitandika viwalo vawo mchanyha yake, na Yesu kakala mchanyha ya mwana chihongwe iyo. Wanhu wengi wanzanza viwalo vawo mwiinzila, na wamwenga wakanha matambi ya mibiki mumigunda na kuyanzanza mwiinzila. Wanhu walongole na waja wamsondelele walandula madizi yawo, waguta, “Mwing'heni nhogolwa Mulungu, Mulungu yomtemela mate iyo yokwiza kwa zina da Mndewa! 10 Utemeligwe mate ufalume woukwiza wa wasaho yetu Daudi. Nhogolwa Mulungu yeli Kuchanyha ng'hani kuulanga!”
11 Yesu kengila Yelusalemu na kahita mwii Kaye ya Mulungu. Kalola chila chinhu ugaluga, mbali kwaviya zuwa dikala diswile, kahita Besaniya hamwe na wanahina wake longo na waidi.
Yesu kouduwila mbiki wa nhini
(Masayo 21:18-19)
12 Siku isondelele vawakalile wolawa Besaniya, Yesu kakala na nzala. 13 Kauwona mbiki wa mtini kwa kutali uli na mayani mengi. Kaugendela yawone fana kodaha kupata nhini. Mbali viyafikile, hawonile tini, ila mayani muhala, kwaviya haukalile msimu wa nhini. 14 Maabaho kaulongela mbiki uja, “Kusongela sambi na kugendelela, habule munhu yonda yaje kaidi matunda yako ng'o!”
Na wanahina wake wahulika vayalongile ivo.
Yesu koita mwii Kaye ya Mulungu
(Masayo 21:12-17; Luka 19:45-48; Yohana 2:13-22)
15 Wafika Yelusalemu, Yesu kengila mwii Kaye ya Mulungu. Maabaho kandusa kuwawinga wanhu wakalile wochuuza na kugula vinhu umo. Kavihindula ivilingo va wanhu wakalile wovunja hela, na vigoda va wanhu wakalile wochuuza nziwa. 16 Kawalemesa kulawa na chinhu chochose mwii dikonhi da Kaye ya Mulungu. 17 Maabaho kawafundiza, “Muna yamaandiko Mulungu kolonga, ‘Kaye yangu izatangwa kaye ya nhambiko, kwa wanhu wa ziisi zose.’ Mbali mweye muitenda kuwa mina ya wabavi!.”
18 Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo vawahulike yayo, wandusa kulonda nzila ya kumkoma Yesu. Mbali wakala wamdumba kwaviya lung'husesa lose lukanganyika kwa mafundizo yake. 19 Viikalile ichigulogulo, Yesu na wanahina wake wasegela mudibululu ijo.
Fundizo dichipata kulawa kwa mtini unyalile
(Masayo 21:20-22)
20 Siku isondelele imitondo, vawakalile wofosa wauwona mbiki wa mtini unyala kusongela muna yamazizi mbaka kwinhembeti. 21 Petili kakumbuka chayalongile Yesu, kamulongela, “Mfundiza, lola! Uja mbiki wa mtini wouuduwile unyala!”
22 Yesu kawedika, “Muhuwile Mulungu. 23 Nowalongela kweli, one munhu yahaulongela lugongo luno, ‘Hita ukayase muibahali,’ one hawile na begeta mumoyo wake, ila kohuwila kuwa chayalongile chizalawilila, chizatendeka kumwake. 24 Ivo nowalongela, vimtosa na kupula chinhu chochose, muhuwile kuwa muhokela, navo vizakuwa venu. 25 Vomtosa, mulekelele chila munhu yoyawahasanye chochose chiya, muladi Tati yenu yeli kuulanga nayo yawalekelele uhasanyi wenu.” 26 Mbali fana mweye hamuwalekelela wayenu, nayo Tati yenu yeli kuulanga hezawalekelela bule uhasanyi wenu.
Mbuza kusonhela udahi wa Yesu
(Masayo 21:23-27; Luka 20:1-8)
27 Wafika kaidi Yelusalemu. Yesu viyakalile yoita mwii Kaye ya Mulungu, wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo na walala wamwitila. 28 Wamuuza, “Weye kotenda vinhu vino kwa udahi gani? Yelihi yakwing'hile udahi wa kutenda yayo?”
29 Mbali Yesu kawedika, “Na niye nizawauza mbuli imwe, mwahanidika, na niye iviya nizawalongela kwa udahi wa yelihi noyatenda yano. 30 Yelihi yoyamwing'hile Yohana udahi wa kubatiza? Mulungu hebu wanhu? Nilongeleni.”
31 Waiuza wenyewo na kulonga, “One chahalonga, ‘Ulawa kwa Mulungu,’ kezachiuza, ‘Lelo habali hamumuhuwile?’ 32 Na hachidaha kulonga ‘Ulawa kwa munhu.’ ” Wawadumba wanhu kwaviya wanhu wose wavimanya kuwa Yohana kakala mulotezi wa Mulungu. 33 Ivo wamwidika Yesu, “Cheye hachivimanya.”
Yesu kawalongela, “Na niye iviya siwalongela bule kwa udahi wa yelihi notenda yano yose.”