12
Simwe da walimi na mgunda wa mizabibu
(Masayo 21:33-46; Luka 20:9-19)
Yesu kandusa kulonga nawo kwa masimwe. “Munhu imwe kahanda mizabibu mumgunda. Amalabaho kazungulusila wako, kahimba hanhu ha kubojogela nzabibu, na kazenga lingo. Keka mkalizi, maabaho kahita isi ya kutali. Msimu wa kwaha nzabibu viufikile, kamtuma msang'hani wake kwa waja walimi, muladi wamwing'he nzabibu. Mbali walimi wamgwila, wamtowa na kumuwinga bila kumwing'ha chinhu. Maabaho kamtuma kaidi mtumwa imwenga. Iyo nayo wamtowa muna iditwi na kumtendela vihile. Kamtuma mtumwa imwenga, iyo wamkoma. Kawatuma watumwa wamwenga wengi, wamwenga wawatowa, na wamwenga wawakoma. Kasigala na munhu imwe wa kumtuma, nayo kakala mwanage nyachende. Kalonga, ‘Ino wa uhelelo wezamtegeleza, kwaviya ni mwanangu.’ Mbali walimi waja wailongela, ‘Ino iyo muhazi. Leka chimkome na uhazi wizakuwa wetu.’ ” Ivo wamgwila na kumkoma, maabaho wamwasa kunze mwa mgunda uwo.
Maabaho Yesu kauza, “Vino munhu mwene mgunda kezatendaze?” “Kezakwiza na kuwakoma walimi waja, na kuweng'ha wanhu wamwenga mgunda uja wa mizabibu. 10 Hamsomile andiko jelile vodilonga.
‘Dibwe dowalemile wazenzi kuzengela,
diwa dibwe dinogile kufosa mabwe yose ya kuzengela.
11 Mndewa kachitenda chinhu chino,
na chiwa chinhu cha mwazanyo ng'hani kumwetu.’ ”
12 Walangulizi wa Wayahudi walonda kumgwila Yesu, kwaviya wavimanya kalonga simwe ijo kuwalonga wawo. Mbali wawadumba wanhu, kwa ivo wamuleka, wahita.
Mbuli ya kuliha kodi
(Masayo 22:15-22; Luka 20:20-26)
13 Hamwande Mafalisayo wamwenga na wanhu wamwenga wa chibumbila cha mfalume Helode watumigwa kwa Yesu muladi wamtege kwa mbuli zake. 14 Wamwitila na kulonga, “Mfundiza, chovimanya kuwa weye kwa munhu ulonga ukweli, na humdumba munhu yoyose, kwaviya hulola ukulu wa munhu, mbali muna ukweli muhala kofundiza nzila ya Mulungu. Ivo uchilongele, vino vinoga hebu havinogile kuliha kodi kwa Kaisali? Chimwing'he hebu sekechimwing'he?”
15 Mbali Yesu kaumanya udelenya wawo. Kawauza, “Mbona mwonigeza? Ngalileni hela niilole.”
16 Wamgalila. Nayo kawauza, “Chihanga chino na zina dino va yelihi?”
Wamwidika, “Va Kaisali.”
17 Ivo Yesu kalonga, “Vinhu va Kaisali mwing'heni Kaisali, vinhu va Mulungu mwing'heni Mulungu.”
Nawo wamwazanya ng'hani.
Mbuli ya kuzilibuka
(Masayo 22:23-33; Luka 20:27-40)
18 Maabaho wanhu wamwenga muna ichibumbila cha Masadukayo, wanhu wolonga kuwa habule kuzilibuka, wamwitila Yesu, wamuuza, 19 “Mfundiza, Musa kachandikila lagilizo dino, ‘Fana munhu yahadanganika na kuleka muke mgane yelibule mwana, ndugu wa munhu yafile kolondeka yamsole mgane iyo, muladi yamulelele ndugu yake wana.’ 20 Kukala na ndugu saba. Mkulu wawo kasola muke na kadanganika halekile mwana. 21 We kaidi kamsola mgane iyo, nayo kadanganika iviya halekile mwana. Ilawilila ivo ivo kwa ndugu we ketatu. 22 Ndugu wose saba wamsola muke iyo mbali hawalekile wana bule. Kuuhelelo, muke ija iviya kadanganika. 23 Lelo wanhu vondawazilibuke kulawa mwi ifa, muke iyo kezakuwa muke wa yelihi? Kwaviya ndugu wose saba wakala wamsola.”
24 Yesu kawedika, “Mweye mwohasanya kwaviya hamuyamanyile Maandiko Yelile wala udahi wa Mulungu. 25 Wanhu iwadanganike vondawazilibuke, hawezasola wala kusoligwa, wezakuwa fana wasenga wa kuulanga. 26 Kwa mbuli ya kuzilibuka kwa wanhu iwadanganike, vino hamusomile bule muchitabu cha Musa mbuli ya ichibago chikwaka moto? Mulungu vayamulongele Musa, ‘Niye Mulungu wa Bulahimu na Mulungu wa Isaka na Mulungu wa Yakobo.’ 27 Yeye siyo Mulungu wa wanhu iwadaganike, ila wa wanhu wagima. Ivo mweye mwohasanya ng'hani!”
Lagilizo kulu
(Masayo 22:34-40; Luka 10:25-28)
28 Imwe wa wafundiza Malagilizo kafika na kuhulika Yesu koisosokanya na Masadukayo. Viyaonile Yesu kawedika goya, kamuuza, “Muna yamalagilizo yose, lagilizo dilihi dikulu kufosa yose?”
29 Yesu kamwidika, “Lagilizo kulu ijo dino. ‘Tegelezeni, mweye wanhu wa Isilaeli! Mndewa Mulungu wetu iyo Mndewa yaidumwe. 30 Mulonde Mndewa Mulungu wako kwa moyo wako wose, na kwa muhe wako wose, na kwa hakili zako zose, na kwa nguvu zako zose.’ 31 Na dilagizo da kaidi kwa ukulu ijo dino, ‘Mulonde miyago fana vowiilonda mwenyewo.’ Habule lagilizo kulu kufosa yano maidi.”
32 Ija mfundiza Malagilizo kamulongela Yesu, “Mfundiza, kwidika goya vuulongile Mndewa yaidumwe iyo Mulungu, na habule mulungu imwenga ila yeye. 33 Iviya umulonde Mulungu kwa moyo wako wose na kwa hakili zako zose na kwa nguvu zako zose, na kumulonda miyago fana vouwilonda mwenyewo vinoga kufosa kumulavila zabihu Mulungu.”
34 Yesu viyaonile kamwidika kwa ubala, kamulongela, “Huli kutali na Ufalume wa Mulungu.”
Kulawa baho, habule munhu yoyamuuzile Yesu chinhu chochose kaidi.
Chilisito iyo yelihi?
(Masayo 22:41-46; Luka 20:41-44)
35 Yesu viyakalile kofundiza mwii Kaye ya Mulungu, kawauza, “Habali wafundiza Malagilizo wolonga Chilisito ni mwana wa Daudi? 36 Muhe Yelile kamulanguliza Daudi, nayo kalonga.
‘Mndewa kamulongela Mndewa wangu,
Ukale ubanzi wangu wa kulume
mbaka niweke wehi wako
hasi ya magulu yako.’
37 Daudi mwenyewo komtanga Chilisito ‘Mndewa.’ Lelo Chilisito kodahaze kuwa mwana wa Daudi?”
Yesu kowalamula wanhu wayilole na wafundiza Malagilizo
(Masayo 23:1-36; Luka 20:45-47)
Lung'husesa lwa wanhu lukala lumtegeleza Yesu kwa deng'ho. 38 Viyakalile kofundiza, kawalongela, “Mwiilole na wafundiza Malagilizo! Wolonda kuyawala viwalo vitali na kuita mmasoko muladi walamsigwe kwa nhunya. 39 Iviya wosagula vigoda va kuulongozi mwii zikaye za kutosela, na kukala hanhu hanogile kuna yamadugila. 40 Wowabamanya na kusola kaye za wagane. Kuyilagusa kuwa wanoga, wotosa nhosa nhali. Wanhu wawo wezatagusigwa nhaguso ng'hulu!”
Sadaka ya mgane
(Luka 21:1-4)
41 Yesu kakala mwii Kaye ng'hulu ya Mulungu habehi na chitanda cha sadaka, kawalola wanhu vawakalile wolava sadaka. Matajili wengi walava hela nyingi. 42 Maabaho keza mwanamke mgane na ngayengaye, kalava sente mbili. 43 Yesu kawalanga wanahina wake na kuwalongela, “Nowalongela kweli, mgane ino keka nyingi mwiichitanda cha sente kufosa wose. 44 Kwaviya wose walava zawasigaze, mbali mgane ino kalava vose vayalinavo.”