13
Yesu kolonga mbuli ya kubanangigwa kwa Kaye ya Mulungu
(Masayo 24:1-2; Luka 21:5-6)
Yesu viyakalile kolawa mwii Kaye ya Mulungu, mwanahina wake imwe kamulongela, “Mfundiza, lola mabwe na mazengo yano viyanogile!”
Yesu kamwidika, “Koyawona mazengo yayo makulu? Hadizalekigwa dibwe mchanyha ya dibwe dimwenga, chila dibwe dizakwasigwa hasi.”
Magayo na manhesa
(Masayo 24:3-14; Luka 21:7-19)
Yesu viyakalile muna Ulugongo lwa Mizaituni, umwambo wa Kaye ya Mulungu. Petili na Yakobo na Yohana na Andeleya wamuuza viwakalile waidumwe. “Chilongele mbuli izo zizalawilila zuwaki, yayo yose yezalawilila zuwaki? Na vilaguso vilihi vondavilaguse kuwa yayo yose ya mmabehi kulawilila?”
Yesu kawalongela, muilole, munhu sekeyeze yawavwizile. Wanhu wengi wezakwiza na kulonga, niye niiyo! Na wezawavwizila wengi. Na mweye vondamuhulike ng'hondo na mbuli za ng'hondo, sekemudumbe. Yayo yolondeka kulawilila, mbali uhelelo ung'hali kufika. Isi izayitowa na isi imwenga, na ufalume wizayitowa na ufalume umwenga. Chila hanhu hezakuwa na migudemeko ya isi, na kwizakuwa na nzala. Yano yose yezakuwa fana mwanduso wa usungu wa kuibasula mwana.
“Na mweye muyilole. Mwizagwiligwa na kugaligwa kwiichitala. Mwizatowigwa mwii zikaye za kutosela. Mwizagaligwa haulongozi ha watawala na wafalume kwa ichimu changu, muladi muwalongele Mbuli Inogile. 10 Na ung'hali uhelelo haunafika, Mbuli Inogile yolondeka kupetigwa kwa ziisi zose. 11 Vondawawagwile mweye na kuwagala kwiichitala, sekemugese chonda mulonge. Lusita vondalufike, longeni chochose chila chonda mwing'higwe, kwaviya siyo mweye mulonga ila Muhe Yelile. 12 Ndugu kezamuhinduka ndugu yake yakomigwe, na tata kezamuhinduka mwanage yakomigwe. Wana wezawalema na kuwakoma tati zawo na mami zawo. 13 Wanhu wose wezawehila kwa ichimu changu. Mbali yoyose yonda yafunye umoyo mbaka kuuhelelo kezakomboligwa.
Magayo makulu
(Masayo 24:15-28; Luka 21:20-24)
14 “Vondamuwone ‘Wihi wa ubananzi’ wima hanhu si hake (munhu yosoma yavimanye), waja weli mwii isi ya Yudeya wakimbilile kumilima. 15 Yeli kuchisuwili sekeyahulumuke hasi, hebu kwingila mnyumba kusola chinhu chochose. 16 Na yeli kumgunda sekeyabwele ukaye kusola viwalo vake. 17 Wezagaya ng'hani wanaake weli na ziwimo na waja wokong'heza muna zisiku izo! 18 Toseni ng'hani yayo sekeyalawilile muna zisiku za chihuhwe! 19 Kwaviya muna zisiku izo kwizakuwa magayo makulu ng'hani, yayo yang'hali kulawilila kusongela mwanduso Mulungu viyalumbile isi yose mbaka sambi, na hayezalawilila kaidi! 20 One Mndewa sigambe yahunguze siku izo, habule munhu yonda yahone. Mbali kwa ichimu cha wanhu waja Mndewa woyawasagule, kayahunguza zisiku izo.
21 “Muna zisiku izo, munhu yoyose yahawalongela, ‘Loleni, Chilisito Mkombola,’ hebu ‘Lola, kakuja!’ Sekemumtogole. 22 Kwaviya wezalawilila Machilisito wa uvwizi na walotezi wa uvwizi. Wezatenda unzonza na vilaguso muladi wawavwizile hata waja Mulungu oyawasagule, one ihadahika. 23 “Tegelezeni! Nomulongelani chila chinhu chonda chilawilile.”
Kwiza kwa Mwana wa Munhu
(Masayo 24:29-31; Luka 21:25-28)
24 “Siku izo za magayo makulu zihafosa, zuwa dizagumigwa ziza, na umwezi hawizalava mulenge wake. 25 Nhondo zizalagala kulawa kuulanga, na ludabwa wa kuulanga wizatingisigwa. 26 Maabaho wanhu wezaniona niye, Mwana wa Munhu naheza mmawingu kwa udahi mkulu na utunhizo. 27 Na niye nizawatuma wasenga wangu wa kuulanga kuwasola waja woniwasagule mwii isi yose, kulawa ubanzi umwe mbaka ubanzi umwenga.
Fundizo da mbiki wa mtini
(Masayo 24:32-35; Luka 21:29-33)
28 “Mbiki wa mtini uwafundize mbuli ino, vondamuwone matambi yake yokuwa mateke na mayani yosuka, mwovimanya kuwa msimu wa mvula wammabehi. 29 Iviya, vondamuwone yose yayo yolawilila, mvimanye Mwana wa Munhu kammabehi ng'hani kwiza. 30 Nowalongeleni kweli, wanhu wa ulelwa uno hawezafosa bule mbaka yayo yose yalawilile. 31 Ulanga na isi vizafosa, mbali mbuli zangu hazizafosa bule.
Habule munhu yavimanyile siku wala saa
(Masayo 24:36-44)
32 “Habule munhu yavimanyile siku ija wala saa ija. Hata wasenga wa kuulanga wala Mwana hawavimanyile, ila Tata yaidumwe iyo yavimanyile. 33 Muyilole, mkale meso kwa ichimu hamvimanya bule, izakuwa zuwaki. 34 Izakuwa fana munhu yohita mwanza na kuwalekela watumwa wake ulangulizi, chila imwe na usang'hano wake. Amalabaho kamulongela mkalizi wa lwivi yawe meso. 35 Ivo mkale meso, kwaviya hamuvimanyile bule mwene kaye kokwiza zuwaki, kodaha kwiza ichigulogulo, hebu ichilo chikulu, hebu nzogolo zikwika, hebu imitondo. 36 Fana yaheza kwa kuwasinhusa, sekeyawafike mugona nhongo. 37 Chino chiniwalongela mweye, nowalongela wanhu wose, ‘Mkale meso!’ ”