7
Mafundizo ya wahenga
(Masayo 15:1-9)
Mafalisayo na wafundiza wa Malagilizo walawa Yelusalemu, waiting'hana haulongozi ha Yesu. Wawawona wanahina wake wamwenga woja ndiya kuno makono hayanawigwe, hawanawile makono fana Mafalisayo viwolonda wanhu wanawe.
Mafalisayo na Wayahudi wose wakala wamhilila malagilizo ya wasaho zawo. Wakala hawaja chinhu wang'hali hawana nawa makono mbaka muiching'ho. Kaidi hawaja chinhu chilawile kudisoko mbaka wachisunhe teng'hu. Iviya yauko mafundizo yamwenga wayahokela kulawa umwaka fana viya kusunha nhungo na ziga na viyaa va shaba.
Ivo waja Mafalisayo na wafundiza wa Malagilizo wamuuza Yesu, “Habali wanahina wako hawawinza mafundizo yochihokele kwa wasaho zetu? Habali woja ndiya kwa makono hayasunhigwe?”
Yesu kawedika, “Mweye wadelenya! Mulagula Isaya kalagula vinogile kumwenu vayalongile,
‘Wanhu wano wonhogoza kwa milomo yawo,
mbali mizoyo yawo yakutali na niye.
Wonitambikila bule
kwaviya wofundiza Malagilizo ya wanhu
fana viya ni malagilizo ya Mulungu!’
“Mweye moleka malagilizo ya Mulungu, mowinza mafundizo ya wanhu.”
Yesu kagendelela kuwalongela, “Moyalema malagilizo ya Mulungu muladi muwinze mafundizo ya wanhu. 10 Musa kalagiliza, ‘Wategeleze tati yako na mamiyake yako.’ Iviya kalagiliza, ‘Munhu yoyose yonda yamulige tati yake hebu mamiyake yake yakomigwe.’ 11 Mbali mweye mofundiza vino, fana munhu kana chinhu cha kumwing'ha tati yake hebu mami yake, mbali kalonga, ‘Chino ni Kolibani,’ fambulo jake, chinhu chino ni cha kumwing'ha Mulungu, 12 maabaho molonga munhu iyo halondigwa kumwing'ha tati yake hebu mami yake. 13 Ivo vimuibena mbuli ya Mulungu kwa mafundizo yomuihokeleza. Iviya motenda vinhu vingi vifanile na ivo.”
Vinhu vovimtenda munhu yambule mwiko
(Masayo 15:10-20)
14 Maabaho Yesu kalutanga kaidi ulung'husesa lwa wanhu na kalulongela, “Nhegelezeni mose na muvimanye. 15 Habule chinhu chochimwingila munhu kulawa kunze chichidaha kumtenda yambule mwiko. Mbali chiya chochilawa mgati mwa munhu niicho chichidaha kumtenda yambule mwiko.” 16 Munhu yahawa na magutwi nayahulike.
17 Viyalulekile ulung'husesa lwa wanhu, kengila mnyumba, wanahina wake wamulongela yawafambulile simwe diya. 18 Yesu kawalongela, “Vino mweye iviya mwabule hakili? Hamuvimanyile bule? Habule chinhu chochimwingila munhu kulawa kunze chochimtenda yambule mwiko. 19 Kwaviya hachingila muumoyo mbali chokwingila mmunda, maabaho cholawa kunze ya lukuli.” Viyalongile ivo, Yesu kazitogola ndiya zose kudigwa.
20 Kagendelela kulonga, “Chiya chochilawa muumoyo wa munhu, icho chimtenda munhu yambule mwiko. 21 Kwaviya muumoyo wa munhu molawa magesa yehile na ugoni na ubavi na kukoma na kuigona na wihi 22 na ugoni na uvwizi na uziya na kulola vinhu chiwihi na maligo na magoda na ubozi. 23 Vino vose vihile volawa mgati muumoyo wa munhu, navo niivo mwambula mwiko munhu.”
Uhuwilo wa mwanamke
(Masayo 15:21-28)
24 Maabaho Yesu kasegela, baho kahita mwiisi yili habehi na dibulu da Tilo. Uko kengila mnyumba na halondile munhu yoyose yavimanye kuwa kahaja, mbali hadahile bule kuifisa. 25 Mwanamke imwe yoyakalile na mwana mndele yeli na chinyamkela kahulika mbuli za Yesu. Ivo bahobaho kamuhitila na kaibwanha muna yamagulu yake. 26 Mwanamke iyo kakala Muyunani, yalekigwe mudibululu da Silofoinike uko Siliya. Kampula Yesu yamulave mndele wake chinyamkela. 27 Yesu kamulongela, “Waleke wana teng'hu weguta. Kwaviya havinogile bule kusola ndiya ya wana na kuzasila zimbwa.”
28 Mwanamke ija kedika, “Mndewa, mbali hata zimbwa zozikalile hasi ha imeza zoja ndiya za wana zozisigale!”
29 Yesu kamulongela mwanamke ija, “Kwa ivo vowidike, hita ukaye, na kwizamfika chinyamkela kamulawa mndele wako!”
30 Ivo kahita ukaye kumwake, kamfika mwanage katambalala mudikomwa, chinyamkela kakala kamulawa.
Yesu kamuhonya munhu yoyakalile chinziwi bubu
31 Maabaho Yesu kasegela isi ya Tilo na kahita mudilamba da Galilaya kufosela Sidoni na mwiisi ya Dekapoli. 32 Wanhu wamwenga wamgalila munhu yoyakalile chinziwi na yeli na ludanha, wamulamba Yesu yamwikile makono munhu iyo. 33 Ivo Yesu kamsola munhu iyo hamgwazo helibule wanhu. Kaguma vidole vake muna yamagutwi ya munhu iyo. Maabaho katema yamate na kumdalisa lulimi. 34 Maabaho Yesu kalola kuulanga, kabweleza umuhe na kumulongelela munhu iyo, “Efata!” Fambulo jake, “Vuguka!”
35 Bahobaho munhu iyo kandusa kuhulika na ludanha lwa lulimi lwake lulegela, kandusa kulonga goya. 36 Maabaho Yesu kawagomesa kumulongela munhu yoyose mbuli ino. Mbali vayagendelele kuwagomesa, niivo vawagendelele kuipwililisa mbuli iyo. 37 Wanhu wazanywa ng'hani, walonga, “Katenda yose vinogile. Kawatenda vinziwi wahulike na mabubu walonge!”