8
Yesu kawegutiza wanhu kufosa magana malongo mane
(Masayo 15:32-39)
Siku dimwe lung'husesa lumwenga lukulu lwa wanhu luiting'hana kaidi. Wanhu viwakalile wabule ndiya, Yesu kawatanga wanahina wake na kuwalongela, “Nowaonela ubazi wanhu wano, ichimu wakala na niye siku nhatu, na sambi wabule ndiya. Na niye nahawalaga wahite ukaye kumwawo wahawa na nzala, wezasinduka mwiinzila, kwaviya wamwenga wawo walawa kutali.”
Wanahina wake wamuuza, “Hano chamwiichuwala, izapatika kulihi ndiya ya kuwegutiza wanhu wano wose?”
Yesu kawauza, “Munayo magate mengahi?”
Wamwidika, “Chinayo saba.”
Yesu kawalongela wanhu wakale hasi. Kayasola yaja yamagate saba, kamwing'ha Mulungu hewela. Maabaho kayamogola yamagate yaja na kuweng'ha wanahina wake waweng'he wanhu, na wawo watenda ivo. Iviya wakala na visomba vidodo. Yesu kamwing'ha Mulungu hewela, kawalongela wanahina wake wawagolele wanhu iviya. Wanhu waja weguta. Amalabaho wanahina wadondoleza masigavu na wamemeza vigelo saba. Na wanhu wadile wakala wafosa magana malongo mane. Yesu kawalaga wanhu. 10 Bahobaho kakwela mwiingalawa na wanahina wake, kahita mwiisi ya Dalimanuta.
Mafalisayo wolonda mauza uza kulawa kwa Mulungu
(Masayo 12:38-42, 16:1-4)
11 Mafalisayo wamwenga weza kwa Yesu, wandusa kuibishila na Yesu. Wakala wolonda kumgeza, ivo wamulonda yatende chilaguso cha mauzauza kulawa kwa Mulungu. 12 Yesu kapata usungu muumoyo, kalonga, “Mbona wanhu wa ulelwa uno wolonda vilaguso? Nowalongelani kweli, habule chilaguso chonda weng'higwe.”
13 Maabaho kawaleka, kakwela mwiingalawa na kukanha umwambu wa dilamba.
Lusu da Mafalisayo na da Helode
(Masayo 16:5-12)
14 Wanahina wakala wazimiza kusola yamagate, wakala na gate dimwe muhala mwiingalawa. 15 Yesu kawalamula, kawalongela, “Mwiilole! Muyiteganye na lusu da Mafalisayo na da Helode!”
16 Wanahina wandusa kuiuzagiza wenyewo, “Kalonga vino kwaviya chabule magate.”
17 Yesu kayamanya yowakalile woiuzagiza. Kawalongela, “Mbona moiuzagiza wenyewo kwaviya mwabule yamagate? Mng'hali hamnalola wala hamnavimanya? Vino mizoyo yenu ing'hali midala? 18 Meso munayo mbali hamuwona? Magutwi munayo mbali hamuhulika? Wala hamukumbuka? 19 Siku ija vinimogole yamagate matano na kuweng'ha wanhu magana malongo matano, vino mudondola vigelo vingahi va masigavu?”
Wamwidika, “Chimemeza vigelo longo na vidi.”
20 Kawauza kaidi, “Na vinimogole yaja yamagate saba na kuweng'ha wanhu magana malongo mane, mudondola vigelo vingahi va masigavu?”
Wamwidika, “Chidondola vigelo saba.”
21 Yesu kawauza, “Mung'hali hamunavimanya?”
Yesu komuhonya chipofu uko Besisaida
22 Wafika mudibululu da Besisaida, wanhu wemwenga wamgalila Yesu munhu chipofu na wamulamba yandalise. 23 Yesu kamwamha mkono munhu ija chipofu, kanigala kunze ya dibululu. Maabaho kamtemela mate muna yameso, kamwikila makono yake na kumuuza, “Vino kodaha kulola chinhu?”
24 Munhu ija kalola kuchanyha, kalonga, “Ona! Nowona wanhu, mbali walinga mibiki yogenda.”
25 Yesu kamwikila kaidi makono muna yameso. Maabaho meso yake yavuguka, nayo kawa mgima, na kawona vinhu vose funhufunhu. 26 Yesu kamulagiliza chipofu yahite ukaye kumwake na kamgomesa sekeyabwele mudibululu diya.
Petili kamtogola Yesu iyo Chilisito, Mulopozi
(Masayo 16:13-20; Luka 9:18-21)
27 Maabaho Yesu na wanahina wake wahita muna yamabululu ya Kaisaliya Filipi. Mwiinzila Yesu kawauza, “Nilongeleni, wanhu wolonga niye iyo yelihi?”
28 Wamwidika, “Wamwenga wolonga weye ni Yohana Mbatizi, wamwenga wolonga ni Eliya na wamwenga wolonga ni imwe wa walotezi wa Mulungu.”
29 Yesu kawauza, “Na mweye mwolonga niye ni yelihi?”
Petili kamwidika, “Weye ni Chilisito.”*
30 Maabaho Yesu kawalamula, “Sekemumulongele munhu yoyose mbuli ino.”
Yesu kolonga mbuli ya manhesa na ifa yake
(Masayo 16:21-28; Luka 9:22-27)
31 Yesu kandusa kuwafundiza wanahina wake, “Mwana wa Munhu kolondeka yagazigwe ng'hani na kulemigwa na walala, na wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo. Kezakomigwa, mbali zihafosa siku nhatu, kezazilibuka.” 32 Yesu kakala kolonga mbuli iyo funhufunhu. Petili kamsola kumgwazo na kandusa kun'bwakila. 33 Mbali Yesu kahinduka, kawalola wanahina wake na kumbwakila Petili, “Segela kuchisogo changu, Lufyende! Kwaviya magesa yako siyo ya Mulungu, ila ya chiunhu!”
34 Maabaho Yesu kalutanga lung'husesa lwa wanhu na wanahina, kawalongela, “Munhu yoyose yolonda kunisondelela, yaileme mwenyewo, yaitwike msalaba wake yanisondelele.” 35 Kwa ichimu munhu yolonda kukombola ugima wake mwenyewo kezawagiza, mbali munhu yowagiza ugima wake kwa sama yangu, na kwa sama ya Mbuli Inogile, munhu iyo kezaukombola. 36 Vino munhu kobweda choni kuipata isi yose mbali kowagiza ugima wake? 37 Habule chinhu munhu choyodaha kulava kuupata ugima wake kaidi. 38 Fana munhu yahambonela chinyala niye na mbuli zangu muna ulelwa uno wa uzinzi na uhasanyi, niye, Mwana wa Munhu nizamuwonela chinyala munhu iyo vondanize muna utunhizo wa Tati yangu, hamwe na wasenga wa kuulanga welile.
* 8:29 Chilisito: Zina Chilisito kwa Chigiliki fambulo jake ni Mulopozi yoyasaguligwe na Mulungu yawe Mfalume. Kwa Chiyebulaniya zina dino ni Maseya.