9
Iviya Yesu kawalongela, “Nowalongela kweli, wanhu wamwenga weli hano hawezadanganika mbaka wauwone Ufalume wa Mulungu wokwiza kwa ludabwa.”
Utunhizo wa Yesu wowoneka
(Masayo 17:1-13; Luka 9:28-36)
Vizifosile siku sita, Yesu kawasola Petili, Yakobo na Yohana, kahita nawo hachanyha muumulima mtali waidumwe. Baho lukuli lwa Yesu lugaluka haulongozi hawo. Viwalo vake vikala vomelemeta chwee, habule munhu mwiisi yoyodaha kufuwa viwalo kuwa fana ivo. Maabaho wanahina waja watatu wawaona Musa na Eliya wolonga na Yesu. Petili kamulongela Yesu, “Mfundiza, vinoga cheye kukala bahano. Leka chizenge vizewe vitatu, chimwe chako na chimwenga cha Musa na chimwenga cha Eliya.” Petili hachimanyile cha kulonga kwaviya yeye na wayage wakala wodumba ng'hani.
Maabaho dilawilila wingu diwagubika, na dizi dilawa mudiwingu kulonga, “Ino niiyo mwanangu, nyachende wangu, mumtegeleze!” Lusita ulo ulo wanahina walola kuno na kuno, hawamuwone munhu imwenga ila Yesu yaidumwe.
Viwakalile wohulumuka muumulima, Yesu kawalongela, “Sekemumulongele munhu yoyose yomuyawone mbaka niye, Mwana wa Munhu vondanizilibuke kulawa kuiifa.”
10 Wamhisa mbuli ija, mbali waiuzagiza wawo kwa wawo, “Kuzilibuka kulawa kuiifa fambulo jake choni?” 11 Wamuuza Yesu, “Mbona wafundiza Malagilizo wolonga Eliya kolondeka kwiza teng'hu?”
12 Yesu kawedika, “Kweli Eliya kezakwiza teng'hu na kusasala chila chinhu goya. Mbali, habali yandikigwa Mwana wa Munhu kezagazigwa ng'hani na kulemigwa? 13 Mbali nowalongela, Eliya keza kamala, na wanhu wamtendela vowalondile, fana vayandikiligwe muna yamaandiko.”
Yesu komuhonya mwana yeli na chinyamkela
(Masayo 17:14-21; Luka 9:37-43)
14 Hata viwawafikile waja wanahina wamwenga, waluwona lung'husesa lukulu lwa wanhu luwazunguluka, na wafundiza Malagilizo wamwenga wakala woibishila nawo. 15 Lusita ulo ulo ulung'husesa lwa wanhu viwamuwonile Yesu, wazanywa ng'hani na wamkimbilila kumulamsa. 16 Yesu kawauza wanahina wake, “Moibishila choni na wawo?”
17 Munhu imwe muja muulung'husesa lwa wanhu kamwidika, “Mfundiza, nikugalila mwanangu, kana chinyamkela yamtendile kuwa bubu. 18 Yahamwizila, kombwanha hasi na kumtenda mwana yalawigwe na hovu muumulomo, kogegeda meno na kunyala ulukuli wose. Niwalongela wanahina wako wamulave chinyamkela iyo, mbali hawadahile bule.”
19 Yesu kawedika, “Mweye ulelwa ulibule uhuwilo! Ng'hale na mweye mbaka zuwaki? Mgaleni kumwangu.” 20 Wamgala kwa Yesu.
Chinyamkela viyamuwone Yesu, bahobaho kamguma chisango mwana ija, mwana ija kagwa hasi koibimbilisa kuno kolava hovu muumulomo. 21 Yesu kamuuza tata wa mwana ija, “Mwana ino kawa vino kusongela zuwaki?”
Kamwidika, “Kusongela kuudodo wake. 22 Miyanza mingi chinyamkela kageza kungwisa muumoto hebu munayamazi muladi yamkome. One uhadaha, uchiwonele ubazi na uchitaze!”
23 Yesu kamulongela, “Habali kolonga uhadaha! Niye nokulongela, yose yodahika kumwake yoyohuwila.”
24 Bahobaho tata wa mwana ija kalonga kwa dizi kulu, “Nohuwila mbali uhuwilo wangu mdodo. Nitaze niwe na uhuwilo mkulu!”
25 Yesu viyaonile lung'husesa lwa wanhu wokongezeka kuulongozi kumwake, kambwakila chinyamkela ija, “Weye chinyamkela wa ububu na unziwi, nokulongela mulawe imwana ino, sekeumwingile kaidi!”
26 Chinyamkela kaguta kwa dizi kulu, kamgwisa mwana iyo hasi, maabaho kamulawa. Imwana kawoneka fana kadanganika, ivo wanhu wamwenga walonga, “Kadanganika!” 27 Mbali Yesu kamwamha mkono imwana ija, kamtaza kwinuka, nayo kenuka.
28 Yesu viyengile mnyumba, wanahina wake wamuuza viyakalile yaidumwe, “Habali cheye hachidahile bule kumulava chinyamkela?” 29 Nayo kawedika, “Chinyamkela fana ino hadaha kulawa ila kwa kutosa muhala.”
Yesu kolonga kaidi mbuli ya ifa yake
(Masayo 17:22-23; Luka 9:43-45)
30 Yesu na wanahina wake wasegela hanhu haja kufosela Galilaya. Halondile munhu yavimanye kuyeli, 31 kwaviya kakala kowafundiza wanahina wake. Kawalongela, “Niye, Mwana wa Munhu nizageligwa muna yamakono ya wanhu, nawo wezanikoma. Mbali zihafosa siku nhatu, nizazilibuka.”
32 Wanahina wake hawavimanyile bule mbuli iyo, mbali wadumba kumuuza.
Yelihi yeli mkulu?
(Masayo 18:1-5; Luka 9:46-48)
33 Viwafikile Kapelinaumu, wengila mnyumba. Yesu kawauza, “Mukala mwiibishila choni muinzila?”
34 Mbali wawo hawamwidike kwaviya muinzila wakala woibishila yelihi yeli mkulu mgati yawo.
35 Yesu kakala hasi, kawalanga waja wanahina wake longo na waidi na kuwalongela, “Munhu yoyose yoyolonda kuwa wa mwanduso, kolondeka yawe wa kuuhelelo, na yawe mtumwa wa wose.” 36 Kamsola imwana mdodo, kamwimiza hagati yawo. Maabaho kamuhagatila na kuwalongela, 37 “Munhu yoyose yonda yamuhokele imwana fanile ino kwa zina jangu, konihokela niye. Na munhu yoyonihokela niye, hanihokela niye niidumwe, ila komuhokela na ija yoyanhumile iviya.”
Munhu yoyochitogola ka ubanzi wetu
(Luka 9:49-50)
38 Yohana kamulongela Yesu, “Mfundiza, chimuwona munhu imwe kolava chinyamkela kwa zina jako. Cheye ching'oma kwaviya siyo miyetu vichili.”
39 Yesu kawalongela, “Sekemumgome. Habule munhu yotenda mauzauza kwa zina jangu na kuno konilonga vihile. 40 Kwaviya munhu yoyose haiswela na cheye, ni miyetu vichili. 41 Nowalongela kweli, munhu yoyose yonda yaweng'he nhungo ya mazi ya kung'wa kwaviya mweye mwa wanhu wa Chilisito, kezahokela gweko jake.
Kugezigwa muna uhasanyi
(Masayo 18:6-9; Luka 17:1-2)
42 “Munhu yoyose yonda yamtende imwe wa wadodo wano wowonihuwila yatende uhasanyi, muhavu munhu iyo yafungiligwe dibwe kulu da kudundila muna isingo yake na kwasigwa mwiibahali. 43 One mkono wako uhakutenda utende yehile, uukanhe. Muhavu wingile muna ugima wa siku zose na mkono umwe muhala, kufosa kwingila na makono maidi jehanamu. Uko moto wake hauzimika bule.* 45 Iviya one umgulu wako uhakutenda utende yehile, ukanhe. Muhavu wingile muna ugima na umgulu umwe, kufosa kuwa na migulu midi na kwasigwa jehanamu. 47 Na one ziso jako dahakutenda utende vihile, ding'ole. Muhavu kwingila muna Ufalume wa Mulungu na ziso dimwe, kufosa kuwa na meso maidi na kwasiga jehanamu. 48 ‘Uko mhembele wake hawafa bule, na moto wake haufa bule.’
49 “Chila munhu kezahungigwa kwa umoto, fana nyama viigumigwa munyu.
50 “Munyu unoga, mbali one wahagiza umunyu wake, wizagumigwa choni mbaka ukolele?
“Muwe na umunyu wa umbwiya mgati yenu, mukale kwa tindiwalo.”
* 9:43 Maandiko yamwenga ya umwaka yokongeza misitali ya 44 na 46, “Umo funza wake hawafa na moto wake hauzimika bule.”