17
Chihanga cha Yesu chogaluka
(Maliki 9:2-13; Luka 9:28-36)
Vizifosile siku sita, Yesu kawasola Petili na ndugu waidi, ndugu wawo ni Yakobo na Yohana. Kawagala mchanyha kuna ulugongo waidumwe. Uko Yesu kagaluka haulongozi hawo, ichihanga chake chiwa fana viya zuwa na viwalo vake viwa vizelu chwee fana bung'hulo. Maabaho wanahina waja watatu wamuwona Musa na Eliya wolonga na Yesu. Petili kamulongela Yesu, “Mndewa, vinoga cheye kukala hano! One uhalonda, nizazenga vizewe vitatu hano, chimwe chako weye na chimwe cha Musa na chimwe cha Eliya.”
Viyakalile yolonga yayo, wingu zelu diwagubika, dizi dilawa muna diwingu ijo dilonga, “Ino niiyo Mwanangu, nyachende wangu yonimulonda. Mumtegeleze yeye!”
Wanahina viwahulike dizi ijo, wadumba ng'hani, wagwa hasi chingubingubi. Yesu kawezila, kawadalisa, kawalongela, “Inukeni, Sekemudumbe!” Ivo wenuka na wabenzula yameso yawo, mbali hawamuwonile munhu imwenga ila Yesu yaidumwe.
Viwakalile wohumuluka kuna ulugongo, Yesu kawalagiliza, kawalongela, “Sekemumulongele munhu wowose yomuyawonile mbaka Mwana wa Munhu vondayazilibuke.”
10 Maabaho wanahina wake wamuuza, “Habali wafundiza Malagilizo wolonga Eliya kolondeka yanduse kwiza?”
11 Yesu kedika, “Kweli Eliya kokwandusa kwiza, nayo kezakwika goya chila chinhu. 12 Mbali nowalongela, Eliya keza kamala, mbali wanhu hawammanyile bule na wamtendela viwalondile wawo. Ivo ivo wezamgaza Mwana wa Munhu.”
13 Maabaho wanahina wavimanya kuwa kakala kolonga nawo mbuli za Yohana Mbatizi.
Yesu komuhonya mbwanga yeli na chinyamkela
(Maliki 9:14-29; Luka 9:37-43)
14 Viyalubwelele lung'husesa lwa wanhu, munhu imwe kamuhitila Yesu, kumtumbalila mavindi haulongozi hake, 15 kalonga, “Mwenevale, muwonele ubazi mbwanga wangu, kogaya ng'hani, kana chisango. Miyanza mingi kombwanha muna umoto hebu muna yamazi. 16 Nimgala kwa wanahina wako, mbali hawadahile bule kumuhonya.”
17 Yesu kawedika, “Mweye wanhu mwilibule uhuwilo na mwagile! Nizakala na mweye mbaka zuwaki? Nizawafunyila umoyo mbaka zuwaki? Mgaleni iyo imbwanga hano hamwangu!” 18 Yesu kambwakila chinyamkela, chinyamkela kamulawa imbwanga ija, bahobaho mbwanga ija kahona.
19 Maabaho wanahina wamuhitila Yesu chinyele, wamuuza, “Habali cheye hachidahile bule kumulava chinyamkela?”
20 Yesu kawedika, “Kwaviya mweye muhungukilwa na uhuwilo, nowalongela kweli, one muwile na uhuwilo ndodo fana mbeyu ya mbiki wa haladali, muhadahile kutenda jojose. Hata one iwile kuulongela lugongo, ‘Segela hano uhite kuja’ nawo uhawategeleze. 21 Dino hadidahika bule mbali kwa kutosa na kufunga.”
Yesu kolonga kaidi mbuli ya ifa yake
(Maliki 9:30-32; Luka 9:43-45)
22 Wanahina wose viwafikile kuna umkowa wa Galilaya, Yesu kawalongela, “Mwana wa Munhu kohita kutuligwa muna yamakono ya wanhu, 23 wezamkoma, mbali zihafosa siku nhatu hamwande, kezazilibuka.”
Wanahina wengilwa na usungu ng'hani.
Kuliha kodi ya Kaye ya Mulungu
24 Yesu na wanahina wake viwafikile Kapelinaumu, wasola kodi ya Kaye ya Mulungu weza kwa Petili, wamuuza, “Vino mfundiza wenu koliha kodi ya Kaye ya Mulungu?”
25 Petili kawedika, “Ona, koliha.”
Petili viyengile mgati, Yesu kandusa kumulongela, “Kowonaze Saimoni? Vino wafalume wa isi wosola kodi na usulu kwa wanhu welihi? Kwa wanhu wa isi yawo hebu kwa wageni?”
26 Petili kamwidika, “Kwa wageni.”
Yesu kalonga, “Vinoga. Ivo wakaya hawalondeka kuliha kodi bule. 27 Mbali hachilonda kuwadesa wanhu wawo bule. Ivo hita kuna dilamba ukalowe somba kwa ndwano. Somba wa mwanduso yondaunpate, muna umulomo wake kwizawona sente yoifaya kulihila kodi yangu na yako. Sola ukalihe kodi yetu.”