18
Yelihi yeli mkulu?
(Maliki 9:33-37; Luka 9:46-48)
Lusita ulo ulo wanahina wamuhitila Yesu, wamuuza, “Yelihi yeli mkulu muna Ufalume wa kuulanga?”
Yesu kamtanga mwana ndodo, kamwimiza haulongozi wawo, kalonga, “Nowalongela kweli, one hamugaluke na kuwa fana wana wadodo, hamwizakwingila bule muna Ufalume wa kuulanga. Munhu yoyose yotenda fana mwana ino, niiyo mkulu muna Ufalume wa kuulanga. Yoyose yondayamuhokele mwana fana ino kwa zina jangu, konihokela niye.
Vinhu vovimtenda munhu yatende uhasanyi
(Maliki 9:42-48; Luka 17:1-2)
“Mbali munhu wowose yomuhasanya imwe wa wanhu wano wadodo wowonihuwila, yomfaya yafungiligwe mwiisingo dibwe kulu da kudundila na kudumbwikizwa muna uludonho lwa bahali. Isi yose izagaya kwa ichimu cha mbuli zoziwatenda wanhu watende uhasanyi. Mbuli zino zakuwatenda wanhu watende uhasanyi zolodeka zize, mbali kezagaya ng'hani munhu ija yowatenda wanhu watende uhasanyi!
“One mkono wako hebu mgulu wako wahakutenda wagize uhuwilo wako, ukanhe ukawase kutali na weye. Muhavu kwingila muna ugima wa siku zose kuno kuhungukilwa na mkono hebu mgulu, sembuse kuwa na makono maidi hebu migulu midi na kwasigwa muna umoto wa siku zose. One ziso jako dahakutenda wagize uhuwilo, ding'ole na ukajase kutali na weye. Muhavu kwingila muna ugima wa siku zose kuno kuna gele sembuse kuwa na meso maidi, na kwasigwa muna jehanamu ya moto.
Simwe da ng'hondolo yagile
(Luka 15:3-7)
10 “Loleni, sekemumbeze imwe wa wadodo wano! Kwaviya nowalongela kuwa wasenga wawo kuulanga wakuulongozi wa Tati yangu wa kuulanga. 11 Kwaviya Mwana wa Munhu keza kukombola chiya chagile.
12 “Mogesaze? Munhu yahawa na ng'hondolo gana, na imwe mwa iwawo kokwaga, vino hawaleka waja malongo kenda na kenda, na kuhita kulugongo na kunzahila ija ng'hondolo yagile? 13 Nomulongelani kweli, one yahanpata iyo, kodeng'helela ng'hani, kufosa waja ng'hondolo malongo kenda na kenda hawagile. 14 Iviya Tati yenu wa kuulanga halonda bule wadodo wano wage.
Ndugu weli na uhasanyi
15 “One ndugu yako yahakubananga, hita ukamulamule weye na yeye mwiidumwe. One yahakuhulika, kumpata ndugu yako. 16 Mbali one yahalema kukutegelezae, umsole munhu imwe hebu wanhu wamwenga weli hamwe na weye, muladi ‘chochose chilongigwa na wakalangama waidi hebu watatu chitogoligwe,’ fana Maandiko Yelile viyolonga. 17 One yahalema kumtegelezani, dilongele bumbila da wahuwila wa Chilisito na one yahalema kuwategeleza wahuwila, muleke kumwako yawe fana munhu hammanyile Mulungu hebu msola kodi.
18 “Nomulongelani kweli, chochose chondamufunge muna isi, chizafungigwa kuulanga, na chochose chondamufungule muna isi, chizafunguligwa kuulanga.
19 “Kaidi nowalongela kweli, wanhu waidi vimwili wahaitogolela mbuli yoyose ya kutosa hano hana isi, Tati yangu wa kuulanga kezawatendela mbuli iyo. 20 Kwaviya hanhu hohose howoiting'hana wanhu waidi hebu watatu kwa zina jangu, na niye nahagati yawo.”
Simwe da msang'hani halekelela
21 Maabaho Petili kamuhitila Yesu na kamuuza, “Mndewa, vino ndugu yangu yanibanange miyanza mingahi na niye nimulekelele? Hata yahanibananga miyanza saba?”
22 Yesu kamwidika, “Nokulongela, siyo miyanza saba muhala, mbali saba miyanza malongo saba. 23 Kwaviya Ufalume wa kuulanga ulinga vino. Ulinga fana mfalume imwe yoyalondile kuwapeta watumigwa wake. 24 Viyakalile kopeta, kagaliligwa msang'hani wake imwe yakalile kodaigwa deni da hela miliyoni nyingi. 25 Nayo viyapuwile cha kumuliha, mwenevale wake kalonga yachuuzigwe yeye na mke wake na wanage na vinhu vose viyeli navo, muladi dikalihigwe dideni diya. 26 Msang'hani ija kumtumbalila mavindi mfalume, kalonga, ‘Mwenevale, nolamba unifunyile umoyo na niye nizakuliha chila chinhu!’ 27 Mwenevale kamuwonela ubazi, kamfungula, kamulekelela dideni na kamuleka yahite.
28 “Mbali msang'hani ija viyasegele, kamuwona msang'hani miyage yoyakalile yondai hela ndodo. Kangwila, kamkabula dimelo jake na kamulongela, ‘Unilihe chila chinikudai.’ 29 Msang'hani miyage kumtumbalila mavindi, kamulamba, ‘Nilekele, nizakuliha yose iviya.’ 30 Mbali kalema, kasegela na kumwika miyage mchifungo, mbaka vondayalihe dideni diya. 31 Wasang'hani wayage viwayawonile yaja yoyalawilile, wehilwa ng'hani, wahita kumulongela mwenevale chila chinhu chochilawilile. 32 Hamala baho, mwenevale wake kamtanga ija imsang'hani, kamulongela, ‘Weye kwa msang'hani yehile! Niye nikulekela deni diya jose kwaviya kunilamba nikulekele. 33 Vino na weye hulondeke kumuwonela ubazi msang'hani miyago fana viya niye vinikuwonele ubazi?’ 34 Mwenevale ija kehilwa ng'hani na kangala msang'hani ija kuna ichifungo. Uko kezagazigwa mbaka vondayalihe deni yose.”
35 Yesu kakomelezela kulonga, “Ivo niivo vondaiwe Tati yangu wa kuulanga vondayawatende mweye, one mweye hamuwalekele ndugu zenu kulawa muna imizoyo yenu.”