19
Chibuwa cha nyasa
(Maliki 10:1-12)
Yesu viyakomeleze kulonga mbuli izo, kasegela isi ya Galilaya na kahita kuna zibanzi za Yudeya, umwambu wa ulwanda lwa Yolodani. Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela, nayo kawahonya.
Mafalisayo wamwenga wamuhitila Yesu kwa kumgeza, walonga, “Vino muna Yamalagilizo yetu munhu kodaha kumwasa mke wake kwa mbuli yoyose?”
Yesu kawedika, “Vino hamusomile bule Yamaandiko Yelile yoyolonga kuwa, kulawa mwanduso Mulungu kawalumba mulume na muke? Maabaho Mulungu kalonga, ‘Kwa ichimu chino, munhu kezamuleka tati yake na mami yake, kezailumba na mke wake, nawo waidi wezakuwa lukuli lumwe.’ Ivo siyo waidi kaidi, mbali lukuli lumwe. Ivochiya choyachilumbilize Mulungu, munhu sekeyachigole.”
Mafalisayo wamuuza, “Lelo habali Musa kaching'ha Lagilizo da kumuleka muke kwa kumwing'ha chibuwa cha nyasa?”
Yesu kawedika, “Musa kawalekelela muwase wake zenu kwa mbuli ya udala wa mizoyo yenu. Mbali kwandusila Mulungu viyalumbile isi haiwile ivo bule. Nowalongela, one mke wako hatendile ugoni bule, hulondeka kumwasa na kusola imwenga. One uhatenda ivo, kotenda ugoni.”
10 Wanahina wake wamulongela, “One mbuli za munhu na mke wake zahawa ivo, muhavu kuleka kusola.”
11 Yesu kawedika, “Siyo wose wowodaha kuhokela mbuli ino, mbali ni waja muhala wowajaliigwe na Mulungu. 12 Kuna vinhu vili mbasakanyo vimtendeza mulume sekeyasole, wamwenga welekigwa ivo kulawa muna izinda za mami zawo, wamwenga watendigwa na wanhu kuwa ivo, na wamwenga hawasola kwa kuuzahila Ufalume wa kuulanga. Yoyodaha kwiihokela mbuli ino nayaihokele.”
Yesu kowatemela mate wana wadoododo
(Maliki 10:13-16; Luka 18:15-17)
13 Wanhu wamgalila Yesu wana wadoododo muladi yawekile makono na yawatosele. Mbali wanahina wake wawabwakila wanhu wawagalile wana wawo. 14 Yesu kalonga, “Walekeni wana wadoododo weze kumwangu, sekemuwalemese. Kwaviya Ufalume wa kuulanga ni wa wanhu fana wawo.” 15 Kawekila makono, maabaho kasegela hanhu baho.
Mbwanga tajili
(Maliki 10:17-31; Luka 18:18-30)
16 Munhu imwe kamuhitila Yesu na kamuuza, “Mfundiza! Nitende chinhu chilihi chinogile muladi nihokele ugima wa siku zose?”
17 Yesu kamwidika, “Habali koniuza mbuli ya vinhu vinogile? Yanogile ni imwe muhala. Mbali one wahalonda kwingila muna ugima wa siku zose, yamhilila malagilizo.”
18 Kamuuza, “Malagilizo yelihi?”
Yesu kamwidika, “Sekeukome, sekeuzini, sekeubawe na sekeulonge uvwizi, 19 wategeleze tati yako na mami yako, na umulonde mkaya miyago fana viuilonda weye mwenyewo.”
20 Mbwanga ija kamwidika, “Malagilizo yose niyamhisa. Lelo nihungukilwa na choni kaidi?”
21 Yesu kamulongela, “One wahalonda uwe goya muna ichila chinhu, hita ukachuuze vinhu vose viuli navo, maabaho weng'he hela ngayengaye, na kwizakuwa na ngama kuulanga. Maabaho wize unisondelele.”
22 Mbwanga ija viyahulike ivo, kahita kwa usungu kwaviya kakala tajili ng'hani.
23 Maabaho Yesu kawalongela wanahina wake, “Nowalongelakweli, izakuwa vidala ng'hani kwa matajili kwingila muna Ufalume wa kuulanga. 24 Kaidi nowalongelani kweli, izakuwa vibuha kwa mnyama yotangigwa ngamiya kwingila muna ichizonzo cha sanziya sembuse munhu tajili kwingila muna Ufalume wa Mulungu.”
25 Wanahina viwahulike ivo, wazanywa ng'hani na wamuuza, “Lelo yelihi basi yondayakomboligwe?”
26 Yesu kawalola, kawedika, “Kwa munhu haidahika bule, mbali kwa Mulungu chila chinhu chodahika.”
27 Petili kedika, “Lola, cheye chileka chila chinhu na chikusondelela weye! Lelo chizapata choni?”
28 Yesu kawedika, “Nowalongela kweli, muna isi ya sambi, Mwana wa Munhu vondayakale hana ichigoda cha chifalume chake, mweye womunisondelele niye iviya mwizakala muna ivigoda longo na vidi, kuyatagusa makabila longo na maidi ya Isilaeli. 29 Chila munhu yoyalekile kaye hebu ndugu wa chilume hebu wa chike hebu tata hebu mama hebu wana hebu migunda kwa ichimu cha zina jangu, kezahokela miyanza gana, na kezakwing'higwa ugima wa siku zose. 30 Mbali wengi weli wa mwanduso, wezakuwa wa kuuhelelo, na wengi weli wa kuuhelelo sambi, wezakuwa wa mwanduso.