20
Watumigwa muna umgunda wa mizabibu
“Ufalume wa kuulanga ulinga vino. Kukala na munhu yoyaidawile imitondo ng'hani, kahita kuzahila wasang'hana muladi yawagale muna umgunda wake. Nayo viyaitogolele nawo kuwaliha yombe da siku dimwe, kawagala kusang'hana kuna umgunda wake. Saa nhatu kahita kuna digulilo, kawafika wanhu wakala, wabule usang'hano wowose. Nawo iviya kawalongela, ‘Hiteni na mweye kuna umgunda wangu. Nizawaliha viilondeka.’ Ivo wanhu waja wahita.
“Munhu ija kalawa kaidi saa sita imisi na saa kenda, na katenda ivo ivo. Viikalile habehi kufika saa longo na imwe, kalawa kaidi, kawafika wanhu wamwenga wema zugaga. Kawauza, ‘Vilihi vino vimwimile hano zugaga imisi yose bila sang'hano?’ Wamulongela, ‘Kwaviya habule munhu yoyaching'hile sang'hano.’ Kawalongela, ‘Vinoga, lelo na mweye hiteni kuna umgunda.’
“Vidiswile, ija mwene mgunda kamulongela imwimilizi wake, ‘Watange walimi uwalihe mayombe yawo, wahasongela waja wa uhelelo mbaka wa mwanduso.’ Waja wanhu wanduse kusang'hana saa longo na imwe viwezile, wahokela chila munhu yombe da siku dimwe. 10 Ivo waja wanduse kusang'hana viwezile, wagesa wezahokela hela nyingi ng'hani, mbali nawo weng'higwa yombe da siku dimwe. 11 Viwahokele hela zawo, wandusa kulongelela kwa ija mwene mgunda, 12 walonga, ‘Cheye chisang'hana usang'hano siku yose, kai muna dizuwa, na wano wa kuuhelelo wasang'hana saa dimwe muhala. Lelo kochiliha chose sawa!’
13 “Mbali mwene mgunda kawedika, ‘Tegelezeni mbwiya zangu, simbunzileni bule. Vino hachiitogolele mweye musang'hane usang'hano wa siku yose kwa maliho ya yombe da siku dimwe?’ 14 Sola iyo yili yako na uhite ukaye. Nolonda kumwing'ha ino wa kuuhelelo fana vinikwing'hile weye. 15 Vino havinogile bule niye kutenda chiya chili changu vonilonda niye mwenyewo? Hebu muna migongo kwaviya niye nina moyo unogile?”
16 Yesu kakomelezela kwa kulonga, “Waja weli wa uhelelo wezakuwa wa mwanduso, na waja weli wa umwanduso wezakuwa wa uhelelo.”
Yesu kolonga mwanza wa katatu mbuli ya ifa yake
(Maliki 10:32-34; Luka 18:31-34)
17 Yesu viyakalile yohita Yelusalemu, kawasola waja wanahina longo na waidi waidumwe, kawalongela, 18 “Tegelezeni, chohita Yelusalemu. Uko Mwana wa Munhu kezatuligwa muna yamakono ya wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo, nawo wezamtagusa yadanganike. 19 Maabaho wezangala kwa wanhu weli siyo Wayahudi, wawo wezamkeweza na wezamulanha mibalati na wezamuwamba mumsalaba, mbali siku deketatu hamwande kezazilibuka kuwadanganike.”
Mapulo ya mama imwe
(Maliki 10:35-45)
20 Maabaho mke wa Zebedayo na wanage waidi wa chilume wamwizila Yesu. Imama iyo kumtumbalila Yesu mavindi na kalonda yatendiligwe choyolonda.
21 Yesu kamuuza, “Kolonda choni?”
Imama ija kamwidika, “Nikile chilagano kuwa wano wanangu waidi wezakala ubanzi wako wa kumoso na ubanzi wako kulume muna Ufalume wako.”
22 Yesu kedika, “Hamuchimanyile bule chiya chimupula. Vino modaha kumgwila nhungo yoning'wila niye?”
Wamwidika, “Chodaha.”
23 Yesu kawalongela, “Kweli mwizakung'wila nhungo yangu, mbali kukala ubanzi wangu wa kumoso na ubanzi wangu wa kulume, niye nabule udahi wa kuweng'ha. Mbali wokwing'higwa waja wasasaliligwe na Tati yangu.”
24 Waja wanahina longo dimwe viwahulike ivo, wawehila waja iwandugu waidi. 25 Yesu kawatanga wose hamwe na kawalongela, “Muvimanya kuwa watawala wa wanhu weli siyo Wayahudi wotawala kwa nguvu, na weli na ukulu wowatumikisha. 26 Mbali haizakuwa ivo bule kumwenu. Munhu yoyose yolonda yawe mkulu kumwenu, kolondeka yawe msang'hani wenu. 27 One munhu yoyose yolonda kuwa wa mwanduso, kolondeka yawe mtumwa wenu, 28 fana viya Mwana wa Munhu hezile kusang'haniligwa bule, mbali kusang'hanila na kulava ugima wake kwa ichimu cha kukombola wanhu wengi.”
Yesu kowahonya vipofu waidi
(Maliki 10:46-52; Luka 18:35-43)
29 Yesu na wanahina wake viwakalile wolawa Yeliko, lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela. 30 Wanhu waidi vipofu wakala wakalile mumgwazogwazo ya inzila. Viwahulike Yesu kofosa, wandusa kuguta, “Mndewa! Mwana wa Daudi, uchiwonele ubazi.”
31 Lung'husesa luwabwakila, wawalongela wanyamale. Mbali wawo waiyoha kulandula yamadizi, “Mndewa! Mwana wa Daudi! Uchiwonele ubazi!”
32 Yesu kema na kawatanga, kawauza, “Molonda nimtendeleni choni?”
33 Wamwidika, “Mndewa, cholonda kuwona!”
34 Yesu kawawonela ubazi na kawadalisa meso yawo. Bahobaho wadaha kuwona, nawo wamsondelela.