2
Nyamiloto ubanzi wa ulawilo wa zuwa
Yesu kavumbuka muna dibululu da Betelehemu muna isi ya Yudeya, chipindi Helode viyakalile mfalume. Lusita ulo nyamiloto wa nhondo wafika Yelusalemu kulawa ulawilo wa zuwa, wauza, “Kakulihi mwana wa chilume yelekwe yondayawe mfalume wa Wayahudi? Kwaviya chiiwona nhondo yake ima ubanzi wa ulawilo wa zuwa, na cheye chiza kumtosela.”
Mfalume Helode viyahulike ivo, kengilwa na luholozi hamwe na wanhu wose wa Yelusalemu. Kawatanga hamwe wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo, kawauza, “Vino Chilisito Mkombola kezakwelekigwa kulihi?”
Wamwidika, “Betelehemu muna isi ya Yudeya. Kwaviya niivo viyandikigwe na mulotezi wa Mulungu.
‘Weye Betelehemu uli muna isi ya Yudeya,
huli mdodo bule muna iwalangulizi wa Yuda.
Kwaviya kezalawa munhu yondayawadime wanhu wangu wa Isilaeli.’ ”
Maabaho Helode kawatanga waja nyamiloto wa nhondo chinyelenyele waiting'hane, kalonda yavimanye siku nhondo ija viiwalawilile. Kawatuma Betelehemu, kawalongela, “Hiteni mukamzahile imwana vinogile. Muhamvika, izoni munilongele muladi na niye nimtosele.”
Nawo viwakomeleze kumtegeleza mfalume, wasegela, na nhondo yowaiwone ubanzi wa ulawilo wa zuwa iwalongolela mbaka viimile uchanyha ya hanhu hayelekigwe imwana ija. 10 Viwaiwone inhondo iyo, wadeng'helela ng'hani. 11 Wengila mnyumba, wamuwona imwana hamwe na mami yake Maliya, wamtumbalila mavindi na wamtosela. Wafungula ngama zawo muna ivibindo na wamwing'ha imwana ndolendole zawo, tunu na zahabu, na mavumba, hamwe na dawa inogile yoitangigwa manemane.
12 Maabaho wabwela kuna isi iyo kwa nzila imwenga, kwaviya Mulungu kawazuma muna zinzozi sekewabwele kwa Helode.
Kukimbilila Misili
13 Viwasegele, msenga wa kuulanga wa Mndewa kamulawilila Yosefu muna zinzozi, kamulongela, “Helode kololela kumkoma imwana. Ivo inuka na umsole imwana na mami yake mukimbilile muna isi ya Misili. Kaleni uko mbaka vondanimulongeleni musegele.”
14 Yosefu kalamuka na kamsola imwana na mami yake, kasegela ichilo icho, kahita Misili. 15 Kakala uko mbaka Helode viyadanganike. Itendeka fana viya imbuli yoyalongile Mndewa kwa kufosela mulotezi wake kuwa kweli, “Nimtanga mwanangu kulawa Misili.”
Kukomigwa kwa iwana
16 Helode viyavimanyile kuwa waja nyamiloto wa nhondo wowalawile ubanzi wa ulawilo wa zuwa wamvwizila, kengilwa na ludoko ng'hani. Ivo kalava lagilizo kuwa wana wose umo Betelehemu wakalile na miyaka midi na kubwela hasi wakomigwe, kulawa lusita luja waja nyamiloto wa nhondo viwalongile inhondo viiwoneke.
17 Ivo chiya chiyalongile mulotezi wa Mulungu Yelemiya chitimiya, 18 “Dizi dihulikika uko Lama,
zindilo na lusoyoyo ng'hani.
Laheli kowalilila wanage,
nayo kolema kunyamazigwa,
kwaviya wadanganika.”
Kubwela kulawa Misili
19 Helode viyadanganike, msenga wa kuulanga wa Mndewa kamulawilila Yosefu muna zinzozi uko Misili. 20 Kamulongela, “Lamka, umsole imwana na mami yake mubwele kuna isi ya Isilaeli, kwaviya waja wagezile kumkoma imwana wadanganika.” 21 Yosefu kalamka, kamsola imwana na mami yake wabwela muna isi ya Isilaeli.
22 Mbali Yosefu viyahulike kuwa Alikelao kamuhazi tati yake Helode mfalume wa Yudeya, kadumba kuhita uko kwaviya kazumigwa muna zinzozi. Kahita kuna umkowa wa Galilaya. 23 Kahita na kukala muna dibululu ditangigwe Nazaleti. Ivo chiya chilongigwe na walotezi wa Mulungu chitimiya, “Kezatangigwa Mnazalayo.”