3
Yohana Mbatizi kowapetela wanhu
(Maliki 1:1-8; Luka 3:1-18; Yohana 1:19-28)
Muna zisiku izo, Yohana Mbatizi keza muna dibwilingu da Yudeya, kandusa kuwapetela wanhu. Kalonga, “Lekeni uhasanyi wenu, kwaviya Ufalume wa kuulanga wahabehi!” Yohana niiyo yaloteligwe na mulotezi wa Mulungu Isaya viyalongile,
“Dizi da munhu dotanga kudibwilingu,
‘Sasaleni nzila ya Mndewa,
mgoloseleni nzila yake yafose!’ ”
Viwalo viyawale Yohana vikala visonigwa na mazoya ya mnyama yotangigwa ngamiya, na mchigudi kayawala mkwiji wa mbende. Ndiya yake ikala nzige na uki wa mwiimbago. Wanhu wamwizila Yohana kulawa Yelusalemu, na kulawa muna isi ya Yudeya, na kulawa muna iisi yili habehi na lwanda lwa Yolodani. Watogola kuleka uhasanyi wawo, nayo Yohana kawabatiza muna ulwanda lwa Yolodani.
Yohana viyawawonile Mafalisayo na Masadukayo wengi wokwiza kumwake kubatizigwa, kawalongela, “Mweye mazoka! Yelihi yawalongele mwodaha kugwaza nhaguso ya Mulungu iyo ikwiza? Mutende vinhu viya vilagusa kuwa muleka uhasanyi wenu. Sekemugese kuwa mwodaha kuikimbila nhaguso kwa kulonga kuwa Bulahimu ni wasaho yenu. Nomulongelani kweli, Mulungu kodaha kuyasola mabwe yano na kuyatenda yawe welesi wa Bulahimu! 10 Nhemo ikigwa imala muna yamazizi kukanha mibiki, ivo chila mbiki uja hawima matunda yanogile wizakanhigwa na kwasigwa muumoto. 11 Niye nowabatiza mweye kwa mazi kulagusa kuwa musamha uhasanyi wenu. Mbali munhu yokwiza kuchisogo changu kezawabatiza kwa Muhe Yelile na moto. Iyo ni mkulu kufosa niye. Niye sifaya bule hata kupapa vilatu vake. 12 Kana lungo lwake lwa kubetela muna yamakono. Kezaduganya ngano na kuika muna mudidungu, mbali kezailunguza imhumba muna umoto hauzimika bule.”
Yesu kobatizigwa
(Maliki 1:9-11; Luka 3:21-22)
13 Siku izo Yesu kalawa kuna umkowa wa Galilaya na kuhita Yolodani kubatizigwa na Yohana. 14 Mbali Yohana kalonda kumulema Yesu, kamulongela, “Niye nolonda kubatizigwa na weye, vilihi weye kokwiza kumwangu nikubatize?”
15 Yesu kamulongela, “Ivino sambi nolonda utogole. Kwaviya niivo viilondeka kuyafikiza yaja yose yoyolonda Mulungu.” Maabaho Yohana katogola.
16 Bahobaho Yesu viyabatizigwe, kalawa muna yamazi. Maabaho ulanga umgubukila, kamuwona Muhe wa Mulungu kohulumuka fana nziwa, komwizila mchanyha yake. 17 Maabaho dizi dilonga kulawa kuulanga, “Ino niiyo Mwanangu, inyachende wangu, ininogeligwe nayo.”