4
Yesu kogezigwa
(Maliki 1:12-13; Luka 4:1-13)
Maabaho Muhe wa Mulungu kamulongoza Yesu mbaka kuna ichuwala muladi yagezigwe na Mwihi. Kafunga kuja zifika siku malongo mane, imisi na ichilo. Kuuhelelo, Yesu kawona nzala. Maabaho Mwihi kamwizila Yesu, kamulongela, “One weye wahawa Mwana wa Mulungu, yalongele yamabwe yano yagaluke magate.”
Mbali Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile,
‘Munhu hadaha kuwa ngima bule kwa gate muhala,
mbali kwa chila mbuli yoilawa muna umulomo wa Mulungu.’ ”
Maabaho Mwihi kamsola Yesu, kamgala mbaka Yelusalemu, kuna dibululu jelile na kumwika kuichisuwili cha Ikaye ya Mulungu. Kamulongela, “One weye ni Mwana wa Mulungu, ibwanhe hasi, kwaviya Yamaandiko Yelile yolonga,
‘Mulungu kezawalagiliza wasenga wake wa kuulanga,
nawo wezakusola na makono yawo
muladi sekeuikwale muna idibwe.’ ”
Yesu kamwidika, “Iviya Yamaandiko Yelile yolonga,
‘Sekeumgeze Mndewa Mulungu wako.’ ”
Maabaho Mwihi kamsola Yesu wahita kuchanyha kuna ulugongo lutali kuna uludonho, kamulagusa falume zose muna isi na utunhizo wake wose. Maabaho kamulongela, “Yano yose nizakwing'ha, one muhala uhanitumbalila mavindi na kunitosela.”
10 Yesu kamulongela, “Segela hano hamwangu, weye Lufyende! Kwaviya Yamaandiko Yelile yolonga, ‘Umtosele Mndewa Mulungu wako, na umsang'hanile yeye muhala!’ ”
11 Maabaho Mwihi kamuleka Yesu, kasegela, na wasenga wa kuulanga wa Mndewa weza na kumsang'hanila.
Yesu kokwandusa sang'hano yake kuna mkowa wa Galilaya
(Maliki 1:14-15; Luka 4:14-15)
12 Yesu viyahulike kuwa Yohana kagumigwa muna ichifungo, kasegela kahita kuna umkowa wa Galilaya 13 Hakalile Nazaleti, mbali kahita kukala Kapelinaumu, isi yili mumgwazogwazo mwa lamba da Galilaya, muna isi ya Zabuloni na Nafutali. 14 Chino chitendeka muladi chiya chiyalongile mulotezi wa Mulungu Isaya chiwe kweli,
15 “Isi ya Zabuloni na isi ya Nafutali,
inzila ya kuhitila kuna ibahali,
kuna umwambu wa ulwanda lwa Yolodani,
Galilaya, isi ya wanhu weli siyo Wayahudi!
16 Wanhu wakalile muna diziza,
wezawona bung'hulo,
waja wokala muna isi ya ziza da ifa,
bung'hulo dizawamwemwesela.”
17 Kulawa lusita ulo, Yesu kandusa kuwapetela wanhu usenga wake, “Lekeni uhasanyi wenu, kwaviya Ufalume wa Kuulanga wa habehi.”
Yesu kowatanga wavula somba wane
(Maliki 1:16-20; Luka 5:1-11)
18 Yesu viyakalile yogenda mumgwazogwazo mwa lamba da Galilaya, kawawona ndugu waidi wavula somba, Saimoni yotangigwa Petili na ndugu yake Andeleya. Ndugu wawo waidi wakala wovula somba kwa lwavu. 19 Yesu kawalongela, “Nisondeleleni, nizawafundizani kuwavuwa wanhu.” 20 Bahobaho wazileka nyavu zawo na wamsondelela.
21 Viyagendelele kuulongozi chidogo, kawawona ndugu wamwenga, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, wose wakala mgati mwiingalawa na tati yawo Zebedayo, wozitenda goya nyavu zawo. Yesu kawatanga. 22 Bahobaho waileka ingalawa na tati yawo, wamsondelela Yesu.
Yesu kofunda, kopeta Mbuli Inogile, na kohonya
(Luka 6:17-19)
23 Yesu kazunguluka Galilaya yose, kafundiza muna zikaye zose za kutosela, kawapetela wanhu Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu na kuwahonya wanhu wenye mitamu mbasakanyo na wolumwa. 24 Mbuli za Yesu zenela muna isi yose ya Siliya, ivo wanhu wamgalila watamu wose, wougula utamu wowose, waja wogaya, weli na vinyamkela, weli na vichala na waja waholole, nayo kawahonya. 25 Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumuwinza Yesu kulawa isi ya Galilaya, zisi za Dekapoli, Yelusalemu, Yudeya na isi yili kuumwambu wa lwanda lwa Yolodani.