22
Simwe da dugila da zengele
(Luka 14:15-24)
Yesu kalonga nawo kaidi kwa masimwe. “Ufalume wa kuulanga ulinga vino. Kukala na mfalume yaweng'hile mwanage dugila da zengele. Maabaho kawatuma wasang'hani wake wawatange waja wowagonikigwe kunaisola, mbali wowagonikigwe walema kwiza. Kawatuma kaidi wasang'hani wamwenga, kawalongela wakawalongele, ‘Dugila jangu disasaligwa dimala, ng'ombe lume na dang'ang'a wanenehe wachinjigwa wamala, na chila chinhu chikigwa goya chimala. Izoni kuna didugila!’ Mbali wawo wowagonekigwe hawagesile, wahita imwe kumgunda wake na imwenga kuna ibiashala yake, na wamwenga wawamha wasang'hani waja, wawaliga na kuwakoma. Mfalume ija kapata ludoko, kawatuma wakalizi wake wahite kuwakoma wakomaji wawo na kusoma bululu jawo. Maabaho kawalongela wasang'hani wake, ‘Ndiya ya zengele isasaligwa imala, mbali waja wowagonikigwe hawafaya bule. Ivo hiteni kudikulugumbi, na wose wondamuwawone watangeni kuna isola.’ 10 Watumigwa waja wahita kuna zinzila mhanda, wawagala wanhu wose wowawaonile, wehile na wanogile, dugila da zengele dikala dimemile wageni.
11 “Mfalume kengila mnyumba kuwalola wageni, kamuwona munhu hayawale walo da zengele. 12 Kamuuza, ‘Mbwiyangu kwingilaze muno na weye kwabule chiwalo cha zengele?’ Mbali munhu ija kakala hupi. 13 Baho mfalume kawalongela wasang'hani, ‘Mumfunge migulu na makono, maabaho mumwase kunze kudiziza, uko kezalila na kudunda meno.’ ”
14 Maabaho Yesu kakomeleza kwa kulonga, “Watangigwe wengi mbali wasaguligwe wadodo.”
Mbuza kusonhela kuliha kodi kwa mfalume wa Loma
(Maliki 12:13-17; Luka 20:20-26)
15 Maabaho Mafalisayo wahita kunze kutenda usaguzi muladi wadahe kumtega Yesu kwa mbuli zake. 16 Wawatuma wanahina wawo kumwake na wanahina wa chibumbila cha Helodi. Walonga, “Mfundiza, chovimanya kuwa weye kwa munhu mkweli, na iviya kofundiza nzila ya Mulungu chiukweli. Humdumba munhu yoyose, na iviya hulola ukulu wa munhu. 17 Lelo chilongele, kogesaze? Vinoga kumwing'ha kodi mfalume wa Loma hebu havinogile?”
18 Mbali Yesu kavimanya wihi wawo, kawalongela, “Mweye mwawadelenya! Mbona monigeza? 19 Nilaguseni hela yoisang'haniligwa kuliha kodi!”
Wamgalila sente. 20 Yesu kawauza, “Chihanga chino na zina dino va yelihi?”
21 Wamwidika, “Va mfalume wa Loma.”
Yesu kawalongela, “Mwing'heni mfalume wa Loma vili va mfalume wa Loma na mwing'heni Mulungu vili va Mulungu.”
22 Viwahulike ivo wazanywa, wamuleka na wasegela.
Mbuza kusonhela uzilibuko
(Maliki 12:18-27; Luka 20:27-40)
23 Siku iyo Masadukayo wamwenga, wanhu wowolonga kuwa wanhu wowadanganike hawadaha kuzilibuka, wamuhitila Yesu, 24 wamuuza, “Mfundiza, Musa kalonga munhu yahadanganika bila kuleka wana, ndugu yake yamsole mgane iyo muladi yanpatile wana ndugu yake yoyadanganike. 25 Lelo kukala na ndugu saba, wa mwanduso kasola, maabaho kadanganika bila kupata wana, kamulekela ndugu yake muke iyo. 26 Ndugu wekaidi ikala ivo ivo, na wekatatu, mbaka wose saba. 27 Kuuhelelo mama ija nayo kadanganika. 28 Lelo muna isiku ya kuzilibuka, mama iyo kezakuwa muke wa yelihi? Ndugu wose saba wamsola.”
29 Yesu kawedika, “Mweye mokwaga kwaviya hamuyamanyile Maandiko Yelile wala udahi wa Mulungu. 30 Kwaviya wanhu wowadanganike vondawazilibuke, hawezasola wala kusoligwa, mbali wezakuwa fana msenga wa kuulanga. 31 Na kwa mbuli ya kuzilibuka, vino hamusomile bule muna ichitabu Mulungu viyalongile, 32 ‘Niye Mulungu wa Bulahimu na Mulungu wa Isaka na Mulungu wa Yakobo.’ Sili Mulungu wa wanhu wowadanganike, mbali Mulungu wa wanhu weli wagima.”
33 Lung'husesa viwahulike ivo, wazanywa ng'hani na mafundizo yake.
Lagilizo kulu
(Maliki 12:28-34; Luka 10:25-28)
34 Mafalisayo viwahulike kuwa Yesu kowatenda Masadukayo wanyamale, waiduganya hamwe. 35 Imwe wawo, yoyakalile mfundiza Malagilizo kamuuza Yesu kwa kungeza. 36 “Mfundiza, Lagilizo dilihi dili kulu kufosa yose?”
37 Yesu kamwidika, “ ‘Mulonde Mndewa Mulungu wako kwa moyo wako wose, na kwa muhe wako wose, na kwa nzewele zako zose.’ 38 Dino ijo lagilizo dili kulu na da mwanduso. 39 Na lagilizo dekaidi ijo dino, ‘Mulonde mkaya miyago fana viuilonda mwenyewo.’ 40 Malagilizo yose ya Musa na maandiko yose ya walotezi wa Mulungu vohuwila malagilizo yano maidi.”
Mbuza kusonhela Chilisito?
(Maliki 12:35-37; Luka 20:41-44)
41 Mafalisayo viwaiduganye hamwe, Yesu kawauza, 42 “Mweye mogesa choni kwa mbuli ya Chilisito Mkombola? Vino mwelekwa wa yelihi?”
Wawo wamwidika, “Mwelekwa wa Daudi.”
43 Yesu kawauza, “Lelo habali Daudi kamtanga Mndewa kwa udahi wa Muhe Yelile? Kwaviya Daudi kalonga,
44 ‘Mndewa kamulongela Mndewa wangu,
Kala hano ubanzi wangu wa kulume,
mbaka niweke wehi wako hasi ya magulu yako.’
45 One Daudi komtanga iyo ‘Mndewa,’ Chilisito kokuwaze mwelekwa wa Daudi?”
46 Habule munhu yoyose yoyadahile kumwidika Yesu, na kusongela siku ija habule munhu yoyose yoyagezile kumuuza Yesu kaidi.