23
Yesu kowazuma wafundiza Malagilizo na Mafalisayo
(Maliki 12:38-39; Luka 11:43, 46; Luka 20:45-46)
Maabaho Yesu kalulongela lung'husesa lwa wanhu na wanahina wake. “Wafundiza Malagilizo na Mafalisayo wakala muna ichigoda cha Musa. Ivo yamheni na mutende yaja yose yowomulongelani, mbali sekemuhige viya viwotenda wawo, wawo hawasang'hana yaja yowoyalonga. Wowatwika wanhu mbahasha zizamile na wawo wenyewo hawalonda bule kugolosa hata kwa chidole wadahe kupapa. Wotenda chila chinhu muladi wawonigwe na wanhu, kwaviya wovala mulamulo wandikigwe Malagilizo muna ivihanga vawo na muna yamakono yawo, na wopanula vibwaya va viwalo vawo. Wolonda kukala kuna ivigoda va kuulongozi kuna yamadugila, na kukala kuchisogo kuna zikaye za kutosela. Wolonda kulamsigwa na wanhu muna yamagulilo, na wolonda kutangigwa ‘Mfundiza’. Mbali mweye sekemtangigwe ‘mfundiza’, kwaviya mfundiza wenu ni imwe muhala, na mweye wose mwandugu Na hano mwiisi sekemumtange yoyose, ‘Tata,’ kwaviya muna Tata imwe muhala wa kuulanga. 10 Wala sekemutangigwe ‘Walangulizi’ kwaviya mulangulizi wenu ni imwe muhala, nayo ni Chilisito. 11 Na mkulu kumwenu kolondeka yawe msang'hani wenu, 12 Na munhu yoyose yondayaitende mwenyewo mkulu, kezahulumusigwa, na munhu yoyose yondayaitende mwenyewo ndodo kezakwezigwa.
Yesu kobwakila udelenya wawo
(Maliki 12:40; Luka 11:39-42, 44, 52; Luka 20:47)
13 “Mwizagaya mweye wafundiza Malagilizo na Mafalisayo! Wadelenya! Mowahindila wanhu Ufalume wa kuulanga mweye wenyewo hamwingila, na iviya hamuwalekela wowolonda kwingila wengile. 14 Mwizagaya mweye wafundiza Malagilizo na Mafalisayo, Wadelenya! Kwaviya moja muna zikaye za wagane, na kwa udelenya motambika nhambiko nhali. Kwa ichimu icho nhaguso yenu izakuwa ng'hulu ng'hani.
15 “Mwizagaya mweye wafundiza Malagilizo na Mafalisayo! Wadelenya! Mogenda mwiibahali na mwiisi inyalile muladi muwapate wanhu wasondelele nzila ya kumsondelela Mulungu iyenu, na muhawapata mowatenda wawe wana wa jehanamu, miyanza midi kufosa mweye wenyewo.
16 “Mwizagaya mweye walangulizi vipofu. Mofundiza, ‘Munhu yoyose yahailaha kwa kaye ya Mulungu siyo chinhu, mbali kodaha kuilaha kwa zahabu ya Kaye ya Mulungu kaifunga.’ 17 Mweye wabozi na vipofu! Ilihi yili ng'hulu, zahabu hebu Kaye ya Mulungu yoiitenda zahabu yele. 18 Iviya mofundiza, ‘Munhu yoyose yahailaha kwa chilingo siyo chinhu, mbali munhu yondayailahe kwa nhambiko yili muna imazabahu, ulaho uwo womwamha.’ 19 Mweye vipofu! Ilihi yili ng'hulu nhambiko hebu chilingo yoyiheleza inhambi? 20 Ivo munhu yoilaha kwa chilingo kailaha kwa chilingo icho, na chochose chochikigwe mchanyha yake. 21 Na munhu yoyose yoilaha kwa Kaye ya Mulungu koilaha kwa Kaye ya Mulungu, na Mulungu yokala mgati yake. 22 Na munhu yoyose yoilaha kwa ulanga, koilaha kwa chigoda cha chifalume cha Mulungu, na kwa yeye yoyokala mchanyha yake.
23 “Mwizagaya mweye wafundiza Malagilizo na Mafalisayo! Wadelenya! Mosola zaka za wanhu, hata za mayani yeli na mnung'ho unogile, manjano, na kuno moleka mbuli za mana za malagilizo fana viya kumnogeza Mulungu, ubazi na uhuwilo. Yano hasa yayo yomulondeka kuyamhilila bila kuyaleka yaja yamwenga. 24 Mweye walangulizi vipofu! Mogemula ng'honzi muna yamazi, mbali momela mnyama yotangigwa ngamiya!
25 “Mwizagaya wafundiza Malagilizo na Mafalisayo! Wadelenya! Mosunha nhungo na machano kwa kunze mbali mgati mumema vinhu vomuvipatile kwa kukwapula na ugila. 26 Weye Mfalisayo chipofu! Yandusa kusunha nhungo mgati, na kunze kwizakwela iviya!
27 “Mwizagaya mweye wafundiza Malagilizo na Mafalisayo! Wadelenya! Mulinga fana maleme yoyahakigwe langi nzelu, yowoneka yanoga kwa kunze, mbali mgati yamema mivuha ya wanhu wowadanganike na chila chinhu chifilile. 28 Na mweye iviya mowoneka na wanhu kwa kunze kuwa munoga, mbali kwa mgati mumema uhasanyi na udelenya.
Yesu kolonga nhaguso yawo
(Luka 11:47-51)
29 “Mwizagaya mweye wafundiza Malagilizo na Mafalisayo! Wadelenya! Mozenga maleme ya walotezi wa Mulungu na kuyahamba maleme ya wanhu wanogile. 30 Molonga cheye one chikalile uko miyaka iyo ya wasaho zetu, sigambe chitende chiya chiwatendile na kuwakoma walotezi wa Mulungu. 31 Mbali motogola wenyewo kuwa mweye mwawana wa wanhu wawakomile walotezi wa Mulungu. 32 Maabaho mukomelezela usang'hano wousang'hanigwe na wasaho zenu. 33 Mweye mazoka, na wana wa mazoka! Modahaze kuikimbila nhaguso ya jehanamu? 34 Maabaho nizatuma walotezi wa Mulungu kumwenu wanhu wabala na wafundiza, mbali wamwenga mwizawakoma na wamwenga mwizawawamba mumsalaba, na wamwenga mwizawalanha mibalati muna zikaye zenu za kutosela na kuwawinga kulawa bululu mbaka bululu. 35 Ivo damu yose ya wanhu wanogile ize mchanyha yenu ilililigwe mwiisi kusongela kuitiligwe damu ya Abeli ija yanogile mbaka kakala damu ya Zakaliya mwana wa Balakiya yomumkomile muna Ikaye ya Mulungu hagati ya hanogile na chilingo. 36 Nomulongelani kweli, mbuli zino zose zokwiza mchanyha ya wanhu wa ulelwa uno.
Ulondo wa Yesu kwa bululu da Yelusalemu
(Luka 13:34-35)
37 “Yelusalemu! Yelusalemu! Kuwakoma walotezi wa Mulungu na kuwatowa kwa mabwe waja wasenga woyawatumile Mulungu kumwenu! Miyanza mingahi nimkunzagizani hamwe kumwangu fana viya kolo da nguku vodikunzagiza vanage hasi ya mabawa yake, mbali hamulondile bule! 38 Na sambi loleni Kaye yenu ya Mulungu izakuwa hame. 39 Kwandusila sambi nomulongelani, hamwizaniwona kaidi! Mbaka vondamulonge, ‘Mulungu yomtemela mate iyo yokwiza kwa zina da Mndewa.’ ”