24
Yesu kolonga mbuli ya kusonhela kunangigwa kwa Kaye ya Mulungu
(Maliki 13:1-2; Luka 21:5-6)
Yesu kasegela na kalawa kunze ya Kaye ya Mulungu, na viyakalile kohita, wanahina wake wamuhitila muladi wamulaguse yamazengo ya Kaye ya Mulungu. Yesu kawedika, “Moyawona yano yose? Nowalongela kweli, habule hata dibwe dimwe dondadisigale mchanyha ya dimwenga, chila dibwe dizalagazigwa hasi.”
Uzidilwa na manhesa
(Masayo 13:3-13; Luka 21:7-19)
Yesu viyakalile muna ulugongo lwa mizaituni, wanahina wake wamuhitila waidumwe wamulongela, “Chilongele mbuli izo zizalawilila zuwaki na chilaguso chaki chondachilaguse kwiza kwako na uhelelo wa isi yose.”
Yesu kawedika, “Muiteganye, munhu yoyose sekeyamvwizileni. Kwaviya wanhu wengi wezakwiza kwa zina jangu na wezalonga kuwa wawo ni Chilisito Mkombola, na wezawavwizila wanhu wengi. Na mweye mwizahulika ndwagi na luvumo lwa ndwagi, loleni sekendumbizwe, yayo yolondeka yalawilile kwaviya uhelelo ung'hali haunalawilila. Isi izaitowa na isi imwenga, ufalume wizaitowa na ufalume umwenga. Kwizakuwa na nzala na gudemeko da isi chila hanhu. Yayo yose yalinga fana mwanduso wa usungu wa kuibasula mwana.
“Mwizagwiligwa na kutuligwa muladi mutagusigwe na mwizakomigwa. Wanhu wa zisi zose wezamwihilani kwa ichimu changu. 10 Wanhu wengi wezaikwala na kuulema uhuwilo wawo, na wezainunila, na wezaibiduka wenyewo kwa wenyewo. 11 Maabaho wezalawilila walotezi wa uvwizi wengi muladi wawavwizila wanhu wengi. 12 Kwa ichimu cha kongezeka kwa yehile, na ulondo wa wanhu wengi wizahola. 13 Mbali ija yondayafunye umoyo mbaka kuuhelelo, kezakomboligwa. 14 Na Mbuli ino Inogile ya Ufalume izapetigwa muna isi yose fana ukalangama kwa zisi zose, na maabaho uhelelo wizakwiza.
Wihi wa ubananzi
(Maliki 13:14-23; Luka 21:20-24)
15 “Mwizawona, ‘Wihi wa ubananzi,’ woulongigwe na mulotezi wa Mulungu Daniyeli. Dizakwima hanhu helile, ija yosoma yavimanye. 16 Maabaho waja weli muna isi ya Yudeya, wakimbilila kuna ulugongo. 17 Ija yeli kuna ichisuwili, sekeyahumuluke kuvisola vinhu vili muna ikaye yake. 18 Munhu yeli kumgunda sekeyabwele kuchisogo kusola walo jake. 19 Wezagaya china mama weli na wimo na wokong'heza muna zisiku izo. 20 Toseni kwa Mulungu muladi kukimbila kwenu sekekuwe muna zisiku za chihuhwe hebu siku za Mhumulo! 21 Kwaviya lusita ulo, kwizalawilila magayo makulu, na iyo hainalawilila kwandusila kulumbigwa kwa isi mbaka diyelo na haizalawilila kaidi. 22 Siku izo one sigambe zihunguzigwe, habule munhu yoyose yahakomboke, mbali Mulungu kezahunguza siku izo kwa ichimu cha woyawasaguligwe na Mulungu.
23 “Siku izo yoyose yondayawalongele mweye, ‘Loleni Chilisito Mkombola kahano!’ Hebu ‘kahaja!’ Sekemtogole. 24 Kwaviya wezalawilila Machilisito wa uvwizi na walotezi wa uvwizi, nawo wezatenda mauzauza makulu na mawewedeko, muladi one ihadahika wadahe kuwavwizila mbaka wanhu wowasaguligwe.
25 “Tegelezeni! Nomulongelani mbuli ino lung'hali lusita halunafika.
26 “Hebu munhu yoyose yahakulongela, ‘Lola, ka kuna dibwilingu!’ Sekemuhite, hebu ‘Koifisa hano,’ sekemutogole. 27 Kwaviya lumuli vilulawa ulawilo wa zuwa mbaka uswelo wa zuwa, ivo vondaiwe kwiza kwa Mwana wa Munhu.
28 “Hohose heli na mtufi, vilele woiting'hana.
Kwiza kwa Mwana wa Munhu
(Maliki 13:24-27; Luka 21:25-28)
29 “Vondauwe uzidilwa wa siku izo, zuwa dizagumigwa ziza, na mwezi hawizalava mulenge wake, na nhondo zizalagala kulawa kuulanga, na ludabwa wa kuulanga zizatingisigwa. 30 Maabaho chilaguso cha Mwana wa Munhu chizawoneka kuulanga, wanhu wa makabila yose muna isi wezalila vondawamuwone Mwana wa Munhu kokwiza kulawa kuna yamawingu ya kuulanga kwa udahi na utunhizo mkulu. 31 Nayo kezawatuma wasenga wa kuulanga hamwe na dizi kulu da mhalati, nayo kezawating'hana wanyachende wake kulawa chila ubanzi wa isi, kulawa uhelelo uno wa kuulanga mbaka umwenga.
Simwe da mbiki wa mtini
(Maliki 13:28-31; Luka 21:29-33)
32 “Kwa mbiki wa mtini muifunze simwe, matambi yake yokwandusa kutombola na kulava mayani, muvimanye mvula yahabehi. 33 Iviya na mweye vimuyawona yano yose viyotendeka, muvimanye kuwa siku zahabehi ng'hani. 34 Nowalongela kweli, mbuli zino zose zizalawilila wang'hali wanhu wokala sambi hawanadanganika. 35 Ulanga na isi vizafosa, mbali mbuli zangu hazizafosa bule!
Habule yamanyile saa wala siku
(Maliki 13:32-37; Luka 17:26-30, 34-36)
36 “Habule munhu yamanyile siku iyo wala saa, hata wasenga wa kuulanga wala Mwana, ila Tata muhala. 37 Kwiza kwa Mwana wa Munhu kwizakuwa fana yaja yoyalawilile siku za Nuhu 38 Zisiku izo ing'hali hainalawilila gombo, wanhu wakala woja na kungwa, wosola na kusoligwa mbaka Nuhu viyengile mwiisafina. 39 Wakala hawavimanyile chochilawilile mbaka gombo diwasola wose. Ivo niivo vondaiwe kwiza kwa Mwana wa Munhu. 40 Siku izo wanhu waidi wezakuwa kumgunda, imwe kezasoligwa na imwenga kezalekigwa. 41 Wanaake waidi wezakuwa wodunda ndiya, imwe kezasoligwa na imwenga kezalekigwa.
42 “Ivo, kaleni meso, kwaviya hamuvimanyile siku yondayeze Mndewa wenu. 43 Mbali muvimanye mbuli ino, Mwenekaye one yavimanyile lusita luyokwiza mbavi, yahakalile meso, sigambe yaileke kaye yake ibenigwe. 44 Kwa ichimu icho na mweye muisasale kwaviya Mwana wa Munhu kokwiza muna isiku hamuilolele.
Msang'hani mwaminika na msang'hani heli mwaminika
(Luka 12:41-48)
45 “Yelihi yeli msang'hani mwaminika mwene nzewele, mwenevale wake yamwike hachanyha ya wamwenga, yaweng'he ndiya kwa lusita lwake. 46 Izakuwa vinoga kwa msang'hani ija mwenevale wake yaheza komfika katenda ivo. 47 Nowalongelani kweli, mwenevale kezamwika msang'hani iyo mchanyha ya vinhu vake vose. 48 Mbali msang'hani yehile kolonga mwenyewo kuwa mwenevale wake kokalama kubwela, 49 Maabaho kandusa kuwatowa wasang'hani wayage na kuja na kung'wa hamwe na walevi. 50 Maabaho mwenevale wa msang'hani ija kezakwiza siku hamuilolele na saa haimanyile. 51 Mwenevale kezamkanha vihande, na kumwika hamwe na bumbila da wadelenya, uko kwizakuwa na ndilo na kudunda meno.