25
Simwe da wali longo
“Chipindi icho, ufalume wa kuulanga wizakuwa fana vino. Kukala na wali longo wowasolile mawenge yawo, maabaho wahita kungozela msolaji. Watano wawo wakala wabozi, na watano wakala wabala. Waja iwabozi wasola mawenge yawo mbali hawasolile ngama ya mavuta ya moto. Mbali waja iwabala wasola mavuta mwiizinyhupa zawo hamwe na mawenge yawo. Msola viyakalame kwiza, wose wandusa kukukila na wagona nhongo.
“Chilo chikulu, nyangi zigutigwa kunze, ‘Izoni msolaji kafika! Laweni muhite mukamuhokele!’ Wali wose longo walamka na wasola mawenge yawo. Waja iwabozi wawalongela iwabala, ‘Ching'heni mavuta yenu chidogo kwaviya mawenge yetu yazimika.’ Waja iwabala wawedika, ‘Haidahika bule kwaviya yano yeli muno hayafaya mweye na cheye. Vinogile muhite kwa wachuuza mavuta mukagule mavuta yenu wenyewo.’ 10 Ivo waja wali iwabozi wahita kugula mavuta. Viwakalile wang'hali mwiinzila, msolaji kafika, wali wakalile waisasala wamala wengila nayo mwiikaye ya sola, na wahinda ulwivi.
11 “Hamwande waja wali iwabozi weza, wandusa kutanga, ‘Mwenevale! Mwenevale! Chivugulile ulwivi.’ 12 Mbali mwenevale kawedika, ‘Nowalongela kweli, mweye simmanyileni bule.’ ”
13 Yesu kakomeleza kwa kuwalongela, “Kaleni meso, kwa ichimu hamvimanyile siku wala saa.
Simwe da wasang'hani watatu
(Luka 19:11-27)
14 “Kaidi ufalume wa kuulanga wizakuwa fana vino. Kukala na munhu imwe kalonda kuhita mwanza, kawatanga wasang'hani wake na kuwalongela wakalize vinhu vake. 15 Kamwing'ha imwe masanduku matano ya hela, imwenga masanduku maidi ya hela, na imwenga sanduku dimwe da hela, chila munhu fana viyadahile. Maabaho kasegela, kahita mwanza wake. 16 Msang'hani ija yoyeng'higwe masanduku matano ya hela, kahita kazisang'hanila, kapata faida masanduku matano yamwenga ya hela. 17 Iviya ija yoyeng'higwe masanduku maidi kasang'hanila kapata faida masanduku maidi yamwenga. 18 Mbali ija msang'hani yoyeng'higwe sanduku dimwe, kahita, kahimba hasi na kaifisa hela ya mwenevale wake.
19 “Vilufosile lusita lutali, mwenevale wa watumigwa waja kabwela na kandusa kupeta hela ziyaweng'hile watumigwa wake. 20 Msang'hani wa mwanduso yoyeng'higwe masanduku matano, kagala masanduku yamwenga matano, kamulongela mwenevale wake, ‘Mwenevale, kuning'ha masanduku matano, na hano hana masanduku yamwenga matano ya hela faida yonipatile.’ 21 Mwenevale wake kamulongela, ‘Vinoga msang'hani unogile na wa kwaminika! Kwaminika kwa madodo, nizakwika mchanyha ya mengi. Ingila umo mwa kudeng'helela mwa mwenevale wako.’
22 “Maabaho msang'hani yoyeng'higwe masanduku maidi keza, kamulongela mwenevale wake, ‘Mwenevale, kuning'ha masanduku maidi, lola masanduku maidi ya hela yamwenga faida yonipatile.’ 23 Mwenevale wake kamulongela, ‘Vinoga mtumigwa unogile. Kukala kunoga kwa madodo nizakwika mchanyha ya mengi. Izo udeng'helele hamwe na mwenevale wako.’
24 “Maabaho ija yahokele sanduku dimwe da hela imwe keza kalonga, ‘Mwenevale, nivimanya kuwa weye kwa munhu ndala. Kogobola hanhu huhahandile, na koduganya hanhu huhamizile mbeyu. 25 Nidumba, ivo nihita nidifisa sanduku da hela muna umsanga. Lola hela yako aino.’
26 “Mwenevale wake kamwidika kamulongela, ‘Weye mtumigwa wihile na mbwa! Kovimanya kuwa niye nogobola hanhu sihahandile na noduganya hanhu sihamizile mbeyu. 27 Viilondeka weye wiike hela yangu kwa iwaja wolava limangwe, na niye niheza nisole iyangu na kuhokela yoileligwe. 28 Muhokeni hela iyo iyeli nayo, mwing'heni ija yeli na masanduku longo ya hela. 29 Kwaviya munhu yoyose yeli na chinhu kokongeziligwa, mbali ija yeli bule kezahokigwa mbaka chiya ichidodo chiyeli nacho. 30 Na mtumwa ija yelibule faida mwaseni kutali kunze kuna diziza, uko kezalila na kudunda meno.
Nhaguso ya kuuhelelo
31 “Mwana wa Munhu vondayeze muna utunhizo wake hamwe na wasenga wa kuulanga, kezakala mwiichigoda cha chifalume chake, 32 na wanhu wa zisi zose wezaiting'hana haulongozi wake, nayo kezawagola fana viya ndima viyowagola ng'hondolo na luti. 33 Kezaweka ng'hondolo ubanzi wa kulume na luti ubanzi wa kumoso. 34 Maabaho Mfalume kezawalongela waja weli ubanzi wake wa kulume, ‘Izoni mweye womutemiligwe mate na Tati yangu, hokeleni ufalume unifunganyiligwe kwandusila isi viilumbigwe. 35 Nikala na nzala, muning'ha ndiya, nikala na ng'hilu, muning'ha mazi ya kung'wa, nikala mgeni, munihokela muna ikaye yenu, 36 nikala nabule chiwalo, muning'ha chiwalo, nikala mtamu, mwiza kunisang'hanila, nikala mchifungo, mwiza kunilaula.’
37 “Maabaho wanhu wanogile wezamwidika, ‘Mndewa, zuwaki chikuwona kwa nzala chikwing'ha ndiya? Hebu zuwaki chikuwona kuna ng'hilu chikwing'ha mazi? 38 Hebu zuwaki viukalile mgeni chikuhokela muna ikaye yetu? Hebu zuwaki viukalile kwabule chiwalo chikuyawaza? 39 Hebu zuwaki chikuwona kwamtamu hebu kwa mchifungo chiza kukulaula?’
40 “Mfalume kezawedika, ‘Nowalongeleni kweli, fana vimuwatendela ndugu zangu wawo wadodo, munitendela niye!’
41 “Maabaho kezawalongela waja weli ubanzi wake wa kumoso, ‘Segeleni kumwangu, mweye womuduwiligwe na Mulungu, muhite kuna umoto wa siku zose uyekiligwe Mwihi na wasenga wa kuulanga wake! 42 Kwaviya nikala na nzala hamuning'hile ndiya, nikala na ng'hilu hamuning'hile mazi ya kung'wa, 43 nikala mgeni, hamunihokele muzikaye zenu, nikala nabule chiwalo hamuniyawaze bule, nikala mtamu na mwiichibano hamwizile kunilaula.’
44 “Wawo wezakwidika wezalonga, ‘Mndewa zuwaki chikuwona kwa nzala, hebu kuna ng'hilu, hebu kwa mgeni, hebu kwabule chiwalo, hebu kwa mtamu, hebu kwa mchifungo, sekechikutaze?’ 45 Mfalume kezawedika, ‘Ukweli nowalongela, chochose chiya hamuwatendele wadodo wawo, hamunitendele niye bule.’ 46 Wawo wezahita kwingila magayo ya siku zose, na wanogile wezahita kuna ugima wa siku zose.”