26
Mpango wa kumkoma Yesu
(Maliki 14:1-2; Luka 22:1-2; Yohana 11:45-53)
Yesu viyakomeleze kufundiza mbuli zino zose, kawalongela wanahina wake, “Fana vimumanyile zihafosa siku mbili, izakuwa dugila da Pasaka, na Mwana wa Munhu kezalavigwa muladi yawambigwe mumsalaba.”
Siku ziya wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito woiting'hana muna imhongono ya mkulu wa nhambiko, zina jake Kayafa, wazahila nzila ya kumgwila Yesu chinyelenyele muladi wamkome. Walonga, “Mbali sekeiwe siku za dugila, sekeilawilile ndwagi mwa wanhu.”
Yesu kogidiligwa mavuta ya hela ng'hulu ng'hani uko Betaniya
(Maliki 14:3-9; Yohana 12:1-8)
Yesu viyakalile Besaniya, mwiikaye ya munhu yotangigwa Saimoni yoyaugule utamu wa dikulu. Yesu viyakalile koja, mwanamke imwe kamwizila na nyhupa ya alabasita inogile ng'hani yili na mavuta ya hela nyingi ng'hani, kangidila muna iditwi jake. Mbali wanahina viwawone ivo, wehilwa ng'hani, wauza, “Wachoni unanzi uno? Mavuta yano ya sente nyingi ng'hani yahachuuzigwa kwa sente nyingi, na sente zino wogoliligwa ngayengaye.” 10 Yesu kamanya chiwakalile wolonga, kawalongela, “Habali mongaza mama ino? Kanitendela chinhu chinogile. 11 Siku zose munawo ngayengaye, mbali hamwizakuwa na niye siku zose. 12 Viyanigidile mavuta ya hela ng'hulu ng'hani muna ulukuli lwangu, kafunganya kuwandigwa kwangu. 13 Ivo nowalongela ukweli, hohose hondahapetigwe Mbuli Inogile mwiisi yose, chino chiyatendile mwanamke ino, chizalongigwa kwa kumbukumbu ya mwanamke iyo.”
Yuda kotogola kumbiduka Yesu
(Maliki 14:10-11; Luka 22:3-6)
14 Maabaho Yuda Isikaliyoti, imwe wa waja wanahina longo na waidi kahita kwa wakulu wa nhambiko, 15 kawauza, “Mwizaning'ha choni one nihangala Yesu kumwenu?” Wampetela hela malongo matatu. 16 Kulawa baho, Yuda kakala kozahila nzila ya kumuhinduka Yesu.
Yesu koja ndiya ya Pasaka hamwe na wanahina wake
(Maliki 14:12-21; Luka 22:7-13, 21-23; Yohana 13:21-30)
17 Siku ya mwanduso ya Dugila da Magate Hayanagumigwa Lusu, wanahina wa Yesu wamuhitila, wamuuza, “Halihi houlonda chikufunganyile ndiya ya Pasaka?”
18 Yesu kawedika, “Hiteni uko kudibululu, mwizafika munhu mulongeleni, ‘Mfundiza kolonga, siku yangu yahaguhi. Nizakuja ndiya ya Pasaka hamwe na wanahina wangu kumwako.’ ”
19 Wanahina watenda fana Yesu viyawalongela, wafunganya ndiya ya Pasaka.
20 Viifikile ichigulogulo, Yesu na wanahina wake longo na waidi wakala hasi woja. 21 Viwakalile woja, Yesu kalonga, “Nowalongela kweli, imwe wenu kezanibiduka.”
22 Wanahina wawona usungu, wandusa kumuuza, imwe imwe, “Mndewa, ni niye?”
23 Yesu kawedika, “Munhu yoyose yovabika gate hamwe na niye muna ichiziga, iyo yondayanihinduke. 24 Mwana wa Munhu kohita kumwake fana Maandiko Yelile viyolonga. Mbali lwake munhu ija yombiduka Mwana wa Munhu. Yahawile vinoga munhu iyo sigambe yelekigwe bule.”
25 Yuda, iyo yondayambiduke Yesu, kamuuza, “Ni niye mfundiza?”
Yesu kamwidika, “Mndewa, ni niye?.”
Ndiya ya Mndewa
(Maliki 14:22-26; Luka 22:14-20; 1 Wakolimso 11:23-25)
26 Viwakalile woja, Yesu kasola gate, kamwing'ha hewela Mulungu, maabaho kamogola na kaweng'ha wanahina wake, kalonga, “Hineni muje wose, luno ulo lukuli lwangu.”
27 Maabaho kasola nhungo, kamwing'ha hewela Mulungu, kalonga, “Hineni mung'we wose kwa nhungo ino.” 28 “Ino iyo damu yangu ya lagano, yoikwitika kwa wanhu wengi kwa ichimu cha kulekelela uhasanyi. 29 Mbali nowalongela, sizakung'wa kaidi divai ya mzabibu mbaka vondaning'we ya sambi hamwe na mweye muna Ufalume wa Tati yangu.”
30 Maabaho wemba wila, wasegela wahita kuna ulugongo lwa Mizaituni.
Yesu kolotela kuwa Petili kezambela
(Maliki 14:27-31; Luka 22:31-34; Yohana 13:36-38)
31 Maabaho Yesu kawalongela, “Mweye wose ichilo chino mwizanileka, kwaviya Yamandiko Yelile yolonga, ‘Mulungu kezamkoma mdimi, na bumbila da ng'hondolo wezaimwaga.’ 32 Mbali hamwande vondanizilibuke, nizawalongolela kuhita mkowa wa Galilaya.”
33 Petili kedika, “Hata one wose wahakuleka, niye sizakuleka bule!”
34 Yesu kamulongela Petili, “Nokulongela ukweli, yang'hali nzogolo hanakwika, kwizanibela miyanza mitatu kuwa hunimanyile.”
35 Petili kedika, “Hata nihalondeka kudanganika hamwe na weye, sizakubela bule!”
Na wanahina wamwenga walonga ivo ivo.
Yesu kotosa uko Gesisemane
(Maliki 14:32-42; Luka 22:39-46)
36 Maabaho Yesu kahita na wanahina wake hanhu hotangigwa Gesisemane, kawalongela, “Niye vonihita haja kutosa, mweye kaleni hano.” 37 Kawasola Petili na wana waidi wa Zebedayo, kandusa kuwa na giyogiyo na kusafagila. 38 Kawalongela, “Moyo wangu wosafagila ng'hani habehi na kudanganika. Kaleni hano, mukale meso hamwe na niye.”
39 Maabaho kahita hatali chidogo, kagwa chingubi ngubi katosa, kalonga, “Tati yangu, one ihadahika, unyepule na nhungo ino ya manhesa muladi sekeinifike. Mbali siyo fana vinilonda niye, mbali fana viulonda weye.”
40 Maabaho kawabwelela waja wanahina watatu, mbali kawafika wagona. Kamulongela Petili, “Iwaze hamudahile kukala meso na niye hata kwa saa dimwe? 41 Kaleni meso na mutose muladi sekemugezigwe. Moyo wolonda kutenda yanogile, mbali lukuli lwabule nguvu.”
42 Bahobaho kahita kutosa mwanza wekaidi. Kalonga, “Tati yangu, one haizadahika nhungo ino ya manhesa isegele one siing'wile, lelo diya doulonda ditendeke.” 43 Kabwela kaidi, kawafika wanahina wake wagona kwaviya meso yawo yakala na vuwovuwo.
44 Yesu kawaleka kaidi mwanza weketatu, kahita kutosa mbuli iyo iyo. 45 Maabaho kawezila wanahina wake, kawalongela, “Mung'hali mugona na kuhumula? Loleni, lusita lufika Mwana wa Munhu kutuligwa mmakono ya wahasanyi. 46 Lamkeni chihite. Loleni, munhu yondayanibiduke kokwiza!”
Yesu kogwiligwa
(Maliki 14:43-50; Luka 22:47-53; Yohana 18:3-12)
47 Yesu viyakalile yang'hali kogendelela kulonga nawo, lusita uloulo Yuda, imwe wa wanahina longo na waidi, keza hamwe na wanhu wengi wene mizele na malungu. Wanhu wawo watumigwa na wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito. 48 Yuda kaweng'ha chilaguso kamala kuwalongela, “Ija yondanimnonele iyo iyo, mumgwile.”
49 Yuda kahita siku zose mbaka kuyeli Yesu, kalonga, “Mfundiza, nokulamsa!” Maabaho kamnonela.
50 Yesu kamulongela, “Mbwiya, tenda hima diya dikugalile.”
Maabaho wanhu wawo weza na wamgwila Yesu, wamtataliza. 51 Imwe wa waja wakalile hamwe na Yesu kagolosa mkono wake, kasomola zele jake, kamkanha mtumigwa wa Mkulu wa nhambiko digogogo digutwi da kulume. 52 Baho Yesu kamulongela, “Bweleza zele jako hanhu houdipatile, kwaviya wanhu wose wowokwamha zele wezadanganika kwa zele. 53 Mweye hamuvimanyile kuwa nihadahile kumtanga Tati yangu lusita ulo yahamgalile mvunyo wa majeshi kufosa longo na maidi ya wasenga wa kuulanga. 54 Mbali yano one hayalawilile, Yamaandiko Yelile yoyolonga kuwa yano yolondeka yalawilile yezakuwaze kweli?”
55 Maabaho Yesu kawalongela lung'husesa lwa wanhu, “Mwiza kunyamha kwa mazele na malungu fana viya niye nambavi? Siku zose nikala hasi na kufundiza muna Ikaye ya Mulungu, na hamunigwilile bule. 56 Yano yose yolondeka yalawilile muladi Maandiko Yelile ya walotezi wa Mulungu yatimie.”
Maabaho wanahina wose wamuleka, wakimbila.
Yesu haulongozi wa ichitala
(Maliki 14:53-65; Luka 22:54-55; Yohana 18:13-14, 19-24)
57 Wanhu waja wamgwilile Yesu wamgala kwikaye ya Mkulu wa nhambiko digogogo Kayafa, kuwakalile waiting'hana walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito na wafundiza Malagilizo. 58 Petili kamsondelela kwa kutali mbaka kuluhelengo lwa ikaye ya mkulu wa nhambiko, kengila mgati, kakala hamwe na wakalizi muladi yadahe kulola yose yondayalawilile. 59 Wakulu wa nhambiko na chitala chose wazahila ukalangama wa uvwizi, wadahe kumkoma Yesu. 60 Mbali hawawonile ukalangama wowose, mbali wanhu wengi wema kulava ukalangama wa uvwizi. Hamwande weza wakalangama waidi. 61 Walonga, “Munhu ino kalonga, ‘Nodaha kuibomola Kaye ya Mulungu na kuizenga kaidi kwa siku nhatu.’ ”
62 Maabaho Mkulu wa nhambiko digogogokenuka, kamulongela Yesu, “Whidika mbuli? Vino wanhu wano wokulavila ukalangama waki?” 63 Mbali Yesu kanyamala. Mkulu wa nhambiko kamuuza kaidi, “Ilahe kwa zina da Mulungu yeli ngima, chilongele one weye iyo Chilisito Mwana wa Mulungu.”
64 Yesu kamwidika, “Ivo, fana voulonga. Mbali nowalongela, kusongela sambi mwizamuwona Mwana wa Munhu kakala ubanzi wa kulume wa Mulungu yeli na Udaho, kokwiza mchanyha mmawingu.”
65 Baho mkulu wa Nhambiko kadega viwalo vake, kalonga, “Kaliga! Hachilonda wakalangama kaidi! Sambi muhulika viyaligile. 66 Mweye mogesaze?”
Wamwidika, “Kolondeka yakomigwe!”
67 Maabaho wamtemela mate mchihanga na wamtowa magwang'wali, na wamwenga wamtowa mang'huwa. 68 Walonga, “Weye Chilisito, lotela yelihi yakutowile!”
Petili kombela Yesu
(Maliki 14:66-72; Luka 22:56-62; Yohana 18:15-18, 25-27)
69 Petili kakala yakalile kunze kuluhelengo. Msang'hani imwe wa Mkulu wa nhambiko digogogo muke kamuhitila, kamulongela, “Nawe iviya kukala hamwe na Yesu wa Galilaya?”
70 Mbali Petili kabela haulongozi ha wose, kedika, “Sivimanya kuwa kolonga choni.” 71 Viyakalile kolawa kunze ya ulwivi, kaiting'hana na msang'hani imwe wa chike. Mtumigwa iyo kawalongela wanhu wakalile wema hanhu haja, “Ino kakala hamwe na Yesu wa Nazaleti.”
72 Mbali Petili kambela kaidi kwa kuilaha, “Simmanyile bule munhu iyo!”
73 Hamwande chidogo wanhu wakalile baho wamuhitila Petili wamulongela, “Weye kwa imwe wa wawo, ulonzi wako wochilagusa.”
74 Baho Petili kandusa kuiduwila na kuilaha, kalonga, one nolonga uvwizi Mulungu yanitaguse, “Simmanyile bule munhu iyo!”
Bahobaho nzogolo keka. 75 Petili kakumbuka mbuli ziyalongiligwe na Yesu, “Yang'hali nzogolo hanakwika, kwizanibela miyanza mitatu kuwa hunimanyile bule.” Kalawa kunze, kandusa kulila kwa usungu.