8
Yesu komuhonya munhu yeli na dikulu
(Maliki 1:40-45; Luka 5:12-16)
Yesu viyahumuluke kulawa kuna ulugongo, lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela. Maabaho munhu imwe yakalile na dikulu kamuhitila Yesu, kumtumbalila mavindi haulongozi wake na kumulongela, “Mndewa wahalonda kodaha kunisafya.”
Yesu kaugolosa mkono wake na kumdalisa munhu iyo. Kamulongela, “Nolonda safyika!” Bahobaho munhu ija kasafyika. Maabaho Yesu kamulongela, “Tegeleza! Sekeumulongele munhu yoyose, mbali uhite ukailaguse kwa mkulu wa nhambiko kulagusa kuwa kuhona. Maabaho katambike kuna Ikaye ya Mulungu fana Musa viyalagilize, na chila munhu kezavimanya kuwa kuhona.”
Yesu komuhonya msang'hani wa mkulu wa wakalizi wa isi ya Loma
(Luka 7:1-10)
Yesu viyengile Kapelinaumu, mkulu wa wakalizi wa isi ya Loma kamwizila na kamulamba yamtaze, kalonga, “Mwenevale, msang'hani wangu kolumwa kagona muna dikomwa ukaye, kaholola na mtamu ng'hani.”
Yesu kamulongela, “Nizakwiza na kumuhonya.”
Mkulu iyo wa Loma kamwidika, “Mwenevale niye sifaya weye wingile muna ikaye yangu, mbali longa mbuli muhala na msang'hani wangu kezahona. Niye mweyewo ni munhu mwene udahi, na nina wakalizi hasi yangu. Nihamulongela ino, ‘Hita,’ nayo kohita, na imwenga, ‘Izo,’ nayo kokwiza. Iviya nomulongela msang'hani wangu, ‘Tenda chino,’ nayo kotenda.”
10 Yesu viyahulike ivo kazanywa ng'hani na kawalongela waja wowamuwinzile, “Nowalongela kweli, sinamuwona munhu yoyose muna isi ya Isilaeli yeli na uhuwilo mkulu fana uno. 11 Nowalongela kweli, wanhu wengi wezakwiza kulawa ubanzi wa ulawilo wa zuwa na ubanzi wa uswelo wa zuwa, nawo wezakala hamwe na Bulahimu, Isaka na Yakobo muna Ufalume wa kuulanga. 12 Mbali waja wowolondigwa wawe muna Ufalume wa Mulungu wezakwasigwa kunze kuna ulwiza, uko wezalila na kudunda meno yawo.”. 13 Maabaho Yesu kamulongela mkulu ija wa Loma, “Hita ukaye, na chiya chiuhuwila chizatendeka.”
Bahobaho msang'hani wake kahona.
Yesu kowahonya wanhu wengi
(Maliki 1:29-34; Luka 4:38-41)
14 Yesu viyahitile kuna ikaye ya Petili, uko kamuwona mkoi wa chike wa Petili kagona muna dikomwa, kolumwa homa. 15 Yesu kamwamha mkono wake na homa dimulawa, nayo kenuka na kandusa kumsang'hanila.
16 Viifikile ichigulogulo, wanhu wamgalila Yesu wanhu wengi wowakalile na vinyamkela, Yesu kawalava vinyamkela kwa mbuli yake na kawahonya watamu wose. 17 Katenda ivo muladi yaja yoyalongigwe na mulotezi wa Mulungu Isaya yatimie, “Yeye mwenyewo kasola mitamu yetu, na kachitenda chiwe wagima.”
Wowolondeka kumsondelela Yesu
(Luka 9:57-62)
18 Yesu viyaluwone lung'husesa lukulu lwa wanhu wamzunguluka, kawalongela wanahina wake waloke umwambu wa dilamba. 19 Maabaho mfundiza Malagilizo imwe kamuhitila Yesu na kumulongela, “Mfundiza, nizahita na weye kokose kondauhite.”
20 Yesu kamwidika, “Matukwa wana mina na ndege wa kuulanga wana mvulu, mbali Mwana wa Munhu kabule hanhu ha kugoneza ditwi jake.”
21 Mwanahina imwenga kamulongela Yesu, “Mndewa, teng'hu nileke nihite nikamuwande tati yangu.”
22 Mbali Yesu kamwidika, “Nisondelele, waleke wowadanganike wawawande wowadanganike wawo.”
Yesu kodibwakila beho kulu
(Maliki 4:35-41; Luka 8:22-25)
23 Maabaho Yesu kengila muna ingalawa na wanahina wake wamsondelela. 24 Bahobaho kulawilila beho kulu mudilamba, wimbi digubika ingalawa. Mbali Yesu kakala yagonile. 25 Wanahina wake wamuhitila na kumulamsa, wamulongela, “Mndewa, uchikombole chahabehi na kudanganika!”
26 Yesu kawalongela, “Mweye muli na uhuwilo mdodo!” Habali mwodumba vino? Maabaho kenuka na kadibwakila dibeho ijo na mawimbi, na dilamba dikala zinziwa.
27 Wanhu wose wazanywa na wauza, “Ino munhu waki? Mbaka beho na mawimbi vomuhulika!”
Yesu kowahonya wanhu waidi weli na vinyamkela
(Maliki 5:1-20; Luka 8:26-39)
28 Yesu viyafikile umwambu wa dilamba, muna isi ya Wagelasi, kawating'hana wanhu waidi weli na vinyamkela wolawa kuna yamaleme. Wanhu wakala wowadumba ng'hani, na habule munhu yadahile kufosa nzila iyo. 29 Bahobaho walandula madizi yawo, “Mwana wa Mulungu, kolonda kuchitenda choni? Kwiza kuchitagusa lusita lung'hali halunafika?”
30 Habehi na hanhu baho hawemile hakala na nguluwe wengi wodimigwa. 31 Ivo vinyamkela wamulamba Yesu, “Uhachilava, uchilekele chikawengile nguluwe waja.”
32 Yesu kawalongela, “Hiteni!” Ivo wawalawa wanhu waja na wengila mwa nguluwe. Nguluwe wose wagidimila mudilamba na wadanganika muna yamazi.
33 Wadimi wa zinguluwe wakimbila wahita kuna dibululu, uko wawalongela wanhu mbuli zose zoziwalawilile wanhu waja wowakalile na vinyamkela. 34 Chila munhu muna dibululu ijo kahita kuiting'hana na Yesu, na viwamuwone, wamulamba yasegele muna isi yawo.