9
Yesu komuhonya munhu yaholole
(Maliki 2:1-12; Luka 5:17-26)
Yesu kengila muna ingalawa, kaloka umwambu wa dilamba na kahita kuna dibululu jake. Wanhu wamgalila munhu yaholole yoyatambalale muna dikomwa. Yesu viyawone uhuwilo wawo kamulongela munhu yaholole, “Mwanangu igangamize, kulekeleligwa uhasanyi wako.”
Maabaho wafundiza Malagilizo wamwenga wailongela, “Munhu ino komuliga Mulungu!”
Yesu kavimanya yaja yowakalile wogesa, ivo kalonga, “Habali mwogesa yehile muna imizoyo yenu? Vino dilihi dibuhile? Kulonga, ‘Kulekeleligwa uhasanyi wako,’ hebu kulonga, ‘Inuka uhite?’ Mbali muvimanye vino, Mwana wa Munhu kana udahi wa kulekelela uhasanyi muna iisi.” Maabaho kamulongela munhu yaholole, “Inuka, sola komwa jako uhite ukaye!”
Munhu iyo kenuka na kahita ukaye. Lung'husesa lwa wanhu viwawonile ivo, wadumba na wamtunhiza Mulungu, yoyaweng'hile wanhu udahi uwo.
Yesu komtanga Masayo
(Maliki 2:13-17; Luka 5:27-32)
Yesu viyasegele baho hayakalile, kahita kuulongozi, viyakalile yofosa kamuwona munhu imwe yotangigwa Masayo, kakala howolihila kodi, kamulongela, “Nisondelele.”
Masayo kenuka na kamsondelela.
10 Yesu viyakalile koja ndiya ya ichilo muna ikaye ya Masayo, wasola kodi wengi weza na wahasanyi, waja hamwe nayo na wanahina wake. 11 Mafalisayo wamwenga viwawonile ivo wawauza wanahina wake, “Habali mfundiza wenu koja na wanhu fana wawo?”
12 Yesu viyawahulike, kawedika, “Wanhu wagima hawalonda mganga bule, mbali watamu muhala wawo wolonda mganga. 13 Mbali hiteni na mkafundize fambulo da mbuli ino yolongaze, ‘Nolonda ubazi, na siwo nhambiko bule.’ Kwaviya sizile kuwatanga wanhu wanogile bule mbali niza kuwatanga wahasanyi.”
Mbuli ya kufunga
(Maliki 2:18-22; Luka 5:33-39)
14 Maabaho wanahina wa Yohana Mbatizi wamuhitila Yesu na wamuuza, “Habali cheye na Mafalisayo chofunga, mbali wanahina wako hawafunga bule?”
15 Yesu kawedika, “Vino yodahika wageni wowagonikigwe kuna didugila da sola kulila lusita imsola yang'hali nawo? Mbe! Haidahika bule, siku izakwiza imsola kezasegezigwa kumwawo. Baho wezafunga.
16 “Wanhu hawaguma chikupo cha walo da sambi muna imikoba ya mbende ya umwaka, kwaviya ichikupo icho chizadidega diwalo da umwaka, na haja hadegeke hezakongezeka. 17 Iviya wanhu ni vidala kwika divai ya sambi muna imikoba ya mbende ya umwaka, na one wahatenda ivo, imikoba izatulika, na idivai izakwitika. Mbali divai ya sambi yogumigwa muna imikoba ya sambi, na vose vizakala goya.”
Mndele yoyadanganike na mwanamke mtamu yoyadalise walo da Yesu
(Maliki 5:21-43; Luka 8:40-56)
18 Yesu viyakalile yolonga yayo, mkulu imwe wa Chiyahudi kamuhitila, kumtumbalila mavindi na kumulongela, “Mndele wangu kahabehi kudanganika, mbali wize wike makono yako mchanyha yake, nayo kezahona.”
19 Yesu na wanahina wake wenuka na kumsondelela.
20 Mama imwe yakalile na utamu wa kulawa damu kwa miyaka longo na midi, kamsondelela Yesu hachisogo, kahita na kadalisa mhindo ya walo jake. 21 Mama iyo kailongela mwenyewo, “One nihadalisa walo jake, nizahona.”
22 Yesu kahinduka kamuwona mwanamke ija, kamulongela, “Ing'he moyo, uhuwilo wako ukuhonya.” Na mwanamke ija kahona kusongela lusita luja.
23 Yesu viyengile mchiheleto mwa imkulu iyo. Kawawona wotowa vilongelonge na lung'husesa lwa wanhu wodunhula ndilo, 24 kawalongela wanhu wakalile baho, “Segeleni hano, mndele ino hadanganike bule, kagona.” Mbali wanhu wandusa kumseka. 25 Lung'husesa lwa wanhu viwalawile kunze, Yesu kengila mchiheleto chiyakalile mndele na kamwamha mkono wake, nayo kenuka. 26 Mbuli izo zenela muna isi ija yose.
Yesu kowahonya vipofu waidi
27 Yesu kahasegela hanhu haja, wanhu waidi vipofu wamsondelela na kuno wolandula madizi yawo, “Mwana wa Daudi uchiwonele ubazi!”
28 Yesu viyengile mwikaye wanhu waidi vipofu wamsondelela, Yesu kawauza, “Vino mohuwila kuwa niye nodaha kuwahonya?”
Wamwidika, “Ona, Mwenevale!”
29 Maabaho Yesu kawadalisa meso yawo na kalonga, “Ilawilile fana vimuhuwila!” 30 Yameso yawo yafunguka. Yesu kawalagiliza, “Sekemumulongele munhu wowose ija mbuli zino!”
31 Mbali wasegela, na wapwililisa mbuli za Yesu muna isi ija yose.
Yesu komuhonya munhu hadaha kulonga
32 Wanhu waja viwakalile wohita, wanhu wamwenga wamgalila Yesu munhu yoyakalile hadaha kulonga kwaviya kakala na chinyamkela. 33 Na chinyamkela viyalavigwe, munhu ija kadaha kulonga. Lung'husesa lwa wanhu wakalile baho wazanywa na walonga. “Hachinawona chinhu chochose chifanile vino muna isi ya Isilaeli!”
34 Mbali Mafalisayo walonga, “Mwenembago iyo yamwing'hile Yesu udahi wa kuwinga vinyamkela.”
Yesu kowawonela ubazi wanhu
35 Yesu kahita kalaula mabululu yose na vibululu. Kafundiza muna zikaye zawo za kutosela, kapeta Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu, na kuwahonya vitamu vawo vose na unyonde nyonde wawo wose. 36 Yesu viyaluwonile lung'husesa lwa wanhu, kawawonela ubazi kwaviya wakala walegele na kwiimwaga, fana viya ng'hondolo welibule mdimi. 37 Maabaho kawalongela wanahina wake, mavuno ni mengi mbali wagobolaji ni wadodo. 38 Mpuleni Mndewa wa mavuno, yagale wasang'hana muna umgunda wake wa ndiya.