Koloosiyen
Maktumne taat Pool siirtu ɗo gee ku Koloos
Pile ka kaawor
Ŋa Pool kat siirit maktumne-an ɗo kretiyenna ku Koloos wiktin taat ŋa goyiy daŋaayne. Ŋa siirco asaan goy gee daarin̰ kuuk jagaag min ɗo botol taat samaane. Gee ŋuur-ak raka a ŋuu aaɗin̰ Iisa ho ŋuu aaɗe pey aadanna ku aginiydi. Ɗo bi ŋaar-aŋ ko, Pool kaawiico a : Iisa Masi, ŋaar goy mento ho ginno waan kaak yaa pakin̰ji. Ŋaar di, izinne okintit ɗo pisin̰ji ho ŋaar di goy kaaco ka gamin okin̰co kuuk gin gudurre kuwa ho keɗer. Ŋaar di kaay ka Eglizdi ho kretiyenna gay yaa gine rakki ar ziy kan̰ji.
1
Ooy ta awalle
Nun Pool kaak Buŋ doɓtu *paliine ka Iisa Masi kat siiraakon maktumne-anta. Siŋte Timote kaak goy iŋ nunu oki ooyko dakina. Nu siiraat ɗo kuŋ gee ku geeger ka Koloos kuuk Buŋ doɓtu a kuu gine geen̰ji ho kuuk obit kaaw ta Iisa Masi bombo. Tatte Buŋ yaako barkiyiŋko ho yaako iye aapiye !
Pool ozilaag Buŋ ɗo bi ka gee ku Koloos
Kun kawta, ni inda Buŋ ho ni ozilaaga ɗo bi kaŋko, ŋaar kaak Takan̰ *Rabbinte Iisa Masi.* Ni ozilaaga asaan ni dor gee kaawa ɗo bi ka imaanko taat ɗo Iisa Masi ho iŋ ele kaak ku elgig gee ku Buŋdi okin̰co. Imaanko goy bombo asaan wiktin taat Kabarre ta Gala taat gaara seen ta Buŋdi astu awalle ɗo werko, ŋu gaarkoŋ maan kaak Buŋ dummiyiiko kuwa ka samaaner. Min ŋaar-ak, kuu ere wiktin taat kuu gasin̰ji. Min ƴiriy taat ku doriit Kabarre ta Gala ho ku ooyiit seen ta barkin ta Buŋdi, Kabarre-at totirtu ɗo werko. Ka seener, diŋ Kabarre-at totir ɗo adiy ka kiɗar okin̰ji ar et kaak wiya roŋ dakina. Gem kaak gaarkon kaaw-at, ŋa Epapraas kaak gina riy iŋ nini ho ni elgiy dakina. Ŋaar ko icit riyni ɗo werko ar gay riyor kaak taɓ ka Iisa Masi. Ŋaar ko gaarkoŋ ele kaak Ruwwin ta Buŋdi beriiko.
Ɗo bi ŋaar-ak ko, min ƴiriy taat ni doriit kabarrikon di, nin oki rawatɗo biko ɗo salaanni. Ni indaag Buŋ a ŋaako bere ibine iŋ ilim taat asa min ɗo Ruwwiney. Ni indaaga a ŋaako bere ibine ɗo ay maanna a kuu ibine karaŋ maan kaak ŋa rakiyo. 10 Paa kat, kuu ice goye kaak kuuniy iŋ gee ku Buŋdi ho kuu ginguwe taat ŋa rakiyo. Iŋ riyko okintiti, kuu gine ar et kaak wiya roŋ dakina ho ibiniŋko ɗo Buŋdi sa yaa gaaye. 11 Buŋ yaako gaayiŋko iŋ gudurrey taat asa min kuwa. Paa kat, kuu ice subirraw ho kuu pake min ay maan kaak yaako ase. Iŋ galal, 12 deloŋ barkin ɗo Tatte Buŋ, ŋaar kaak pilkon botol a kuu gase haginko iŋ ŋuur kuuk Buŋ doɓtu kuwa ka samaaner ɗo wer kaak portikuwiy ceeriyo. 13 Ŋa imiliite min ɗo gudurre ta gondikor ho ŋa iyiite ɗo meennaw ta Roŋji. Roŋji-ak, ŋa elgig dakina. 14 Iŋ siŋ kun̰ji, gi gas saamiye ka zunuubinnite ho Buŋ imiliite min goye kaak samaanno.
Riy ta Iisa Masi
15 Waan bal talin̰ Buŋ ƴiriy rakki.
Kar Iisa kat ar ŋaara ho ŋa gaarteŋga.
Min gamin okin̰co kuuk Buŋ kilgiytu,
ŋaar di awalle ho ŋa pakgigu.
16 Iŋ ŋaar di, Buŋ kilgiyiig gamin okin̰co
kuuk kuwa ka samaaner iŋ kuuk keɗer,
ŋuur kuuk gee talaagu iŋ kuuk gee talgigɗo,
ŋuur ruwwinnay kuuk gin gudurre
ho kuuk gin hokumnaw ɗo pisin̰co.
Iŋ ŋaar di, Buŋ kilgiyiig gamin okin̰co
a ŋuu kuuniye kun̰ji.
17 Min gamin okin̰co kuuk ŋu kilgiytu,
ŋaar goy ko min awalle,
ho iŋ ŋaar di, gamin okin̰co-aŋ goyiy ɗo werco.
18 Ŋaar di goy kaaco ka gee okin̰co kuuk aamin loci.
Iŋ ŋaar di, goye ka marbinto teestu.
Ŋa nooy awalle min gee kuuk nooy min ɗo muuti.
Ampaa kat, ŋa ogiriico ɗo gamin okin̰co.
19 Iisa ŋaar ampa,
asaan Buŋ kat ic niyine
a gudurrey okintiti yaa goye iŋ ŋaara.
20 Ŋa gintu ampa-ak, asaan iŋ ŋaar di,
ŋa rakiy amrin̰ gamin okin̰co kuuk ŋa kilgiytu,
keɗer ho kuwa.
Ampaa kat, iŋ baar kuuk Roŋji min̰tu ka etor,
ŋa iytu aapiy ɗo gamin okin̰co.
21 Awalle, kuŋ serek min Buŋ. Iŋ gamin kuuk samaanno ku pakiriyo ho ku giniyo, ku gintu adiney. 22 Kar diŋ gay, iŋ muut ta Roŋji taat ka etor, Buŋ amriŋko iŋ ŋaara. Paa kat, kuu gedire goye *cawar ɗo uŋji bal oorin tak-tak. 23 Kar gay, goyoŋ bombo ho obon imaanko samaane. Dakoŋ rasintiɗo Kabarre ta Gala. Taar di taat ku dortu ho ku diytu gelbinko. Gay riyor ku Buŋdi gaarit ɗo adiy ka kiɗar okin̰ji ho nun Pool oki iŋ ŋuura.
Taaɓin ta Pool ɗo bi ka Eglizdi
24 Diŋ gay adir galdu ɗo bi ka taaɓin taat nu taaɓiyiy ɗo saan taŋko. Paa kat, iŋ zir ka meendu, nu awit taaɓin taat Iisa Masi taaɓiytu ɗo bi ka *Eglizdi, ŋaar kaak ziy ka meen̰ji. 25 Nu gintu gay riyor ka Eglizdi ar taat Buŋ gaariidu a naa gine ɗo saan taŋko. Ŋa berdu riy taat naa gaare kaaw ta Buŋdi okintiti. 26 Kaawoy-at, ŋa maan kaak Buŋ cigiltu awalle ɗo aginiydi ho diŋ gay, ŋa baynig ɗo geen̰ji ku meen̰ji. 27 Ŋa rak a ŋuu ibine baat ta kaaw ta taɓ taat yaa iye barkin dakina ɗo gee kuuk Yuudinnaɗo. Taar ko anta : Iisa Masi, ŋaar goy ɗo gelbinko, paa ko, kuu ere ƴiriy taat kuu un̰je ɗo *darjin ta Buŋdi. 28 Ŋa Iisa Masi ko kaak ni kaawiy biy. Ni minaag gee okin̰co ho ni garkiyaagu iŋ ibine okin̰ji kaak Buŋ berinti. Paa kat, iŋ n̰umin̰co kaak ŋuu n̰ume iŋ Iisa Masi, ŋuu darse ɗo imaanco. 29 Ɗo bi ŋaar-ak ko, nu zeeɗiy nu giniy riy samaane iŋ gudurre taat Iisa beriidu.
* 1:3 ‛Takan̰ Rabbinte Iisa Masi’ : Iisa Masi, ŋaar ar Aadum. Ŋa bal gine gem kaak weega. Ampa-ak, ŋa ginno tacco, illa Buŋ.