2
Nu raka kuu ibine maman nu oosiy kaar ɗo riyor ɗo bi kaŋko, ɗo bi ka siŋta kuuk goy ɗo geeger ka Lawodiise iŋ ŋuur ku pey kuuk balnu talin tak-tak iŋ odinco. Nu inda Buŋ asaan kuu zeeɗe ɗuune masisko, kuu ele ziŋkiko iŋ gelbin rakki ho kuu gase ibine kaak taɓ kaak asa min ɗo Buŋdi. Paa kat, kuu ibinin̰ maan kaak Buŋ cigiltu awalle, ŋaar ko Iisa Masi. Iŋ ŋaar di, kuu gase ibine iŋ ilim kuuk gasɗo badam. Nu siiraako-aŋ asaan waan jagikonno iŋ kaawin ku raadiner. Ka seener, ya nu kawwi ɗatikko oki, gelbiner gay goy iŋ kuŋkon di. Adir galdu ɗo goyiŋko kaak samaane ho ɗo imaanko taat ku obtu bombo ɗo Iisa Masi.
Goye ka geen̰ji ku Iisa
Ansi-ak, ku ooy ko kadar Iisa Masi, ŋaar Rabbinko. Ampa-ak, zeeɗoŋ kuu goye ar gee kuuk n̰um iŋ ŋaara. Obon imaanko bombo taa paaye caari. Ginoŋ ar gem kaak pinig geriy bombo. Zeeɗoŋ imaanko yaa gaaye loci ar taat ŋu ɓildiiko. Ozilguwoŋ Buŋ iŋ gelbin rakki. Yaman, pakron̰co ɗo gee kuuk yaako ase iŋ kaawin ku raadiner, paa ŋuuko jagiŋko. Gee ŋuur-ak, kaawinco asɗo min ɗo Iisa Masi. Ŋu asa min aadanna ku aginiyco iŋ ɓilde ka kaawin ku duniiner di. Dakoŋ icenno kaawinco asaan iŋ Iisa Masi di, Buŋ ic zi ka gemor ho ŋa goy tak-tak iŋ ŋaar di. 10 Min ku n̰um iŋ ŋaara, barkin okintiti, ŋaar kat berkonta. Ŋa goyiy kaaco ka gamin kuuk gin gudurre kuwa ho keɗer. 11 Ku iban kadar *Yuudinna ɗukuma seln̰o ɗo kooginco. Pa-ak gaara kadar ŋu kun̰co. Kar *ɗukume ka seln̰ol kaŋkoŋ gay, arro ta gee-aŋku. Ŋaar ɗukume ka seln̰ol kaak taɓ ka Iisa Masi, kaak gaara kadar Buŋ imiliŋko min goyiŋko kaak samaanno ka awalle. 12 Paa ko, min ŋu *batiziyiŋko ɗo amiydi, ar ku mate ho ŋu tiisiŋko iŋ Iisa. Kar iŋ ŋaar ko ku nooytu min ɗo muuti oki asaan ku aamin iŋ gudurre ta Buŋdi taat nooyiig min ɗo muuti. 13 Awalle, ku goy ar gee ku mate ɗo uŋji ka Buŋdi ɗo saan ta zunuubinniko, ho ɗo saan taat a ku goy iŋ gee kuuk ibanno Buŋ, kuuk bal ɗukume seln̰o. Kar diŋ gay, okinte, Buŋ berte goye kaak marbinto iŋ siŋ ku Iisa Masi. Ŋaar ko saamiyteŋ zunuubinnite okin̰co. 14 Saamiye ka zunuubinnite-ak, ar ŋu siirig zunuubinna-ak ɗo maktumner, kar Buŋ gay sooyiig tak-tak. Paa ko, wiktin taat ŋu ɗooɗiig Iisa ka etor, gamin okin̰co kuuk nigaate ɗo uŋji ka Buŋdi ar ŋu ɗooɗgu iŋ ŋaara. 15 Ampaa ko, ŋa ƴiimiit garta ta agindaw kuuk gin gudurre kuwa ho keɗer. Ŋa eebiyiigu ɗo uŋco ka geemir ho ŋa gaarco kadar Iisa begirco wiktin taat ŋa mattu ka etor.
16 Ansi-ak, ya waan osaako ɗo maan kaak ku tiyo wala ku siyo, ɗo bi ka iidiner, ɗo goye ka koyer, wala ɗo ƴiriy ta sabitdi, dakoŋ cokiyenno kaawoy. 17 Gamin okin̰co-aŋ, ŋuur ar kelim ta maan kaak taɓ kaak yaa ase ba aaro. Kar maan kaak taɓ-ak, ŋa Iisa Masi meen̰ji ho ŋa as ko. 18 Goyoŋ goɗom min gee kuuk gina ziŋkico dalullay, kuuk abdiya *ɗubal ku Buŋdi ho kuuk oba tirit ɗo gamin kuuk ŋu sooniyo. Ya ŋu osaako, dakoŋ cokiyenno kaawco. Gee ŋuur-ak, ɗapal asaan ŋu naal kaƴco iŋ pikirrico 19 ho ŋu icɗo botol ta Iisa kaak kaay ka *Eglizdi. Ka seener gay, Egliz ŋaar zi ka Iisa, ho iŋ ŋaar ko, zi okin̰ji goyiyo ho kaasi iŋ caari n̰umiyo. Kar iŋ ŋaar ko zi-ak maaɗiyo ar taat Buŋ rakiyo.
Muutuy ta Iisa iŋ nooyin̰ji
20 Ku mat ko iŋ Iisa Masi ho ku amil ko tak-tak min ɓilde ka kaawin ku duniiner. Kar maa di pey ku giniy ar duniin-an taŋko ho ku rakiy aaɗe ɓilde ka kaawin ku duniiner-aku ? 21 Ɓilde ŋaar-ak kaawa aman : « Dakoŋ icenno maanna ! Dakoŋ nelenno maanna ! Ho dakoŋ wakenno tak-tak ! » 22 Gamin okin̰co kuuk ŋu ɓilditu-aŋ, baaco yaa biren di. Gamin-ak, ŋuur ko ɓilde iŋ gaanuun kuuk geen di imilig min ɗo kaƴco. 23 Ka seener, ɗo pikirre ta gemor, gamin-aŋ, ŋuur gin ilim dakina : ŋu abdiya Buŋ keeco, ŋu gaariy ziŋkico ar ŋu dalullay ho ŋu taaɓiya ziŋkico. Kar sando, gamin-aŋ bera galal ta ziŋkico di, yampa, ŋu gaaygigɗo ɗo uŋji ka Buŋdi.