3
Kuŋ nooy ko iŋ Iisa Masi. Pa-ak, zeeɗoŋ kuu bariye gamin kuuk asa min kuwa ɗo wer kaak Iisa goyiyo, ɗo meeday ta Buŋdi. Pakron̰co ɗo gamin-aŋku, dakoŋ pakirenno ɗo ŋuur kuuk goy keɗer. Asaan ɗo bi ka goye kaak ɗo duniiner-aŋ, ar ku mat iŋ Iisa Masi, ho diŋ gay, goyiŋko kaak marbinto-ak, gee talgigɗo misa, ŋaar cigil iŋ Iisa ɗo uŋji ka Buŋdi. Ŋa Iisa Masi ko berkoŋ goye kaak marbinto-aka. Kar ɗo wiktin taat ŋaa asiy bayne iŋ *darjiney, kuŋ oki yaa bayne iŋ ŋaara ho kuu aawin darjiney.
Goye ka awalle iŋ ka diŋka
Ɗo saan taar-an, imiloŋ min ɗo gelbinko gamin kuuk samaanno ku duniiner. Gamin-ak, ŋuur ko aŋku : baaƴe ka mun̰jam, gine ka gamin kuuk arro iŋ kuuk *cawarro, pikirre taat samaanno ho tamaanaw. (Kar tamaanaw gay, taar gin ar margi). Gamin ŋuur-aŋ ko iya dapin̰ko ta Buŋdi ɗo ŋuur kuuk icɗo kaawoy. Awalle, kuŋ oki ic goye kaak ar kan̰co.
Kar diŋ gay rasoŋ gamin okin̰co kuuk samaanno. Ŋuur ko : dapin̰ko, nige ka adir ho motol. Rasoŋ pey nige kaak ku nigiy biŋkiko iŋ Buŋ ho leesko taat amila gallo. Dakoŋ raadenno benanniko asaan kuŋ rasig ko goyiŋko ka awalle iŋ aadannay kuuk jookum-aŋku 10 ho diŋ ku ic goye ka marbinto ar gem kaak is kesuun taat marbinto. Kar Buŋ yaako gaayguwiŋko kuu are ŋaara gaay iŋ gaayo. Paa kat, kuu ibinin̰ tak-tak Buŋ kaak kilgiyinte. 11 Iŋ goye ka marbinto-ak, ginno pey *Yuudinna wala kuuk Yuudinnaɗo, ginno gee kuuk *ɗukum seln̰o wala kuuk bal ɗukume, ginno awraatinna wala masaakanna, ginno ɓerrina wala horrina. Ŋaar kaak pakgig gee okin̰co-aŋ, ŋaar Iisa Masi, ho ŋa goy ɗo gelbin ka gee okin̰co kuuk aamin iŋ ŋaara.
12 Buŋ eliŋko ho ŋa doɓiŋko a kuu gine geen̰ji. Ɗo saan taar-an, ginguwoŋ gamin kuuk kuuniy ɗo geen̰ji. Gamin-aŋ a kuu gine sellen̰ ɗo geemir, kuu tale aminduwco, kuu icenno ziŋkiko, kuu ice subirraw ho kuu kuuniye dalullay. 13 Sosoŋ ziŋkiko. Ya rakki minninko kat giɗ iŋ giji, saamiyoŋ benanniko ar kaak *Rabbin Buŋ saamiyiiko loko. 14 Ɗo gamin okin̰co-aŋ, ele ka ziŋkar di paka, asaan ele-aŋ ko yaako n̰umiŋko tak-tak kuu gine ar zi ka gem rakki. 15 Aapiy taat Iisa Masi iyiiko yaa goye ɗo gelbinko. Ɗo aapiy taar-at ko, Buŋ koliŋko, ku gintu ar zi rakki. Kar pey, oziloŋ Buŋ doo. 16 Kaaw taat Iisa Masi gaariiko yaako goye ɗo gelbinko iŋ barkinuwti okintiti. Iŋ ibine okin̰ji kaak ku gastu min ɗo kaawoy-ata, taaƴguwoŋ ho ɓildiguwoŋ benanniko. Riyoŋ riyin ku oziliikar iŋ gelbin rakki ho iŋ riyin okin̰co kuuk asa min Ruwwin ta Buŋdi. 17 Ay maan kaak ku rakiy kaawe ho gine, ginoŋ iŋ siŋ ku Rabbin Iisa Masi, ho iŋ siŋ kun̰ji, delon̰ji barkin ɗo Tatte Buŋ.
Maman gee ku Buŋdi yaa obe ziŋkico
18 Ɗo kuŋ daaɗi, karmiyoŋ midiyko ar ku karmiygiy Rabbin Buŋ.
19 Kuŋ miday oki, elguwoŋ daɗitko ho dakon̰co imilenno odina.
20 Ɗo kuŋ koogina, karmiyoŋ aginiyko ɗo ay maanna. Taar-at ko taat Buŋ rakiyo.
21 Ɗo kuŋ aginay, dakoŋ nigenno adat ku kooginko, pa gartico yaa ƴiime.
22-23 Ɗo kuŋ ɓerrina, karmiyoŋ geeŋko ɗo ay maanna. Dakoŋ ginenno riy ɗo uŋco di a ŋuuko oziliŋko. Kar gay, ginon̰co riy iŋ gelbin rakki ar ku gina riy ɗo Rabbin Buŋ meen̰ji. Dakoŋ ginenno ar ku giniy ɗo geemir di. Ampa-ak, ku gaara kadar ku karmiya Rabbin Buŋ. 24 Diyoŋ ɗo kaƴko kadar Rabbin Buŋ asaako berin haginko taat ŋa dummiytu ɗo geen̰ji. Tatkuwko kaak taɓ kaak ku giniiji riyo, ŋaar Iisa Masi. 25 Kar gem kaak gina maan kaak samaanno gay, taaji peye ɗo kaay asaan Buŋ eerro gee.*
* 3:25 Wer ka gase kaawor ɗo Deteronoom 10.17.