4
Kar ɗo kuŋ geen̰co ku ɓerrinar gay, oboŋ ɓerrinko samaane ar taat Buŋ rakiyo. Diyoŋ ɗo kaƴko kadar kuŋ oki gin Tatkuwko kaak goy kuwa ka samaaner.
Taaƴiik ta ba aaro
Oboŋ tirit ɗo salaanko ho indiguwoŋ Buŋ iŋ oziliika. Wiktin taat ku inda Buŋ, dakonni rawtenno. Indoŋ Buŋ a ŋaani pile botol taat nii gaarin kaawoy. Ampa-ak, nii gedire kaawe ɗo bi ka maan kaak cigil awalle kaak Buŋ gintu iŋ Iisa Masi. Ɗo bi ka maan kaak cigile-ak ko, ŋu obintu daŋaayin-aŋka. Indondu Buŋ, naa gaarin kaaw-an waraŋ ɗo geemir a ŋuu ibinin samaane, asaan Buŋ kat berduut riy-anta.
Iŋ gee kuuk ibanno Buŋ oki, goyoŋ iŋ ŋuura iŋ ilim taat asa min ɗo Buŋdi. Ay wiktin taat Buŋ beriikon di, kaawon̰co ɗo bi ka Iisa Masi. Buŋ yaako gaayiŋko kuu ibine telke ɗo ay gemo ho kaawinko yaa gine gal ar ƴiime.
Ooy taat ba aaro
Siŋte Tisik kaak ni jaawiy sawa yaako iyin kabarrer okintiti. Ni elgiga ho ŋa un̰je kaay iŋ nini ɗo riy ta *Rabbiner iŋ gelbin rakki. Nu n̰aamaakoŋga a kuu gase kabarrini ho gelbinko yaa weƴe. Nu n̰aamaakoŋ iŋ siŋte Onezim. Ŋaar oki ginaat riy iŋ gelbin rakki ho ni elgiga. Ŋaar min kaŋkon di. Ya ŋu otko, ŋuuko ose ay maan kaak kuuniy ɗo werni.
10 Aristaark kaak goy ɗo daŋaayner iŋ nunu ooyko dakina ho iŋ Maark oki kaak roŋ ka meerco ka takan̰ Barnabaas. Nu kaawkoŋ ɗak ko ɗo bi ka Maark-aka. Ya ŋa ɓaawko, oboŋ samaane. 11 Iisa kaak ŋu koliy pey Zustuus ooyko oki dakina. Min gee kuuk gina riy iŋ nunu ɗo bi ka *Meennaw ta Buŋdi, ŋuur subba-aŋ di min *Yuudinna kuuk aamine. Ŋu iskintu dakina. 12 Epapraas oki ooyko dakina. Ŋaar oki min kaŋkon di. Ŋa gay riyor ka Iisa Masi ho ŋa peyɗo inde Buŋ ɗo bi kaŋko iŋ gelbin rakki a kuu goye bombo, kuu maaɗe ɗo imaanko ho kuu ibine tam maan kaak Buŋ rakiyo. 13 Nu imilaakon ta adir kadar ŋa taaɓiya dakina ɗo bi kaŋko ho ɗo siŋta kuuk ɗo geeger ka Lawodiise iŋ ka Hiyerapoliis. 14 Royte Luk kaak daptoor iŋ Demaas oki berko ooyco.
15 Ooyon̰co ɗo siŋta ku Lawodiise, iŋ boote Nimpa ho ɗo gee ku *Egliz kaak n̰umgiy ɗo gerti. 16 Ya ku garkiyiit maktumne-anta, n̰aamon ɗo Egliz ka Lawodiise, ŋuur oki yaa garkiyinti. Kar garkiyon oki taat ŋuuko n̰aame min Lawodiise. 17 Kar kaawon̰ji ɗo Arsip aman : « Pakar ɗo riy taat Rabbin beriijiŋ, kii ginin iŋ botilti. » 18 Nun meendu Pool kat siirig kaawin kuuk ba aar-aŋku : Dakoŋ rawtenno kadar nu goy ɗo daŋaayner. Buŋ yaako barkiyiŋko. Nu ooyko dakina.