1 Yaaya
Maktumne ta awalle taat Yaaya siirtu
Pile ka kaawor
Gee kuuk min awalle kat kaawe a ŋa Yaaya kat siirit maktumne-anta. Ŋaar di oki siirit Kabarre ta Gala ho ŋa min paliinna ku Iisa Masi. Ŋa siirit ɗo kretiyenna kuuk goy ɗo kiɗ ka Aazi. Eglizna daarin̰ barjile, asaan ŋu gas ɓilde kaak arro. Paa ko, Yaaya kaawiico karaŋ a : Iisa, ŋaar di Masi kaak Buŋ doɓtu ho ŋaar di Roŋ ka Buŋdi. Ŋaar di oki ele ho portikaw. Gi ibinaag gamin-aŋ iŋ botol ta Iisa. Ŋa saamiycog zunuubinnico iŋ baariy a ŋuu gine cawar ɗo uŋji ka Buŋdi. Gi ibinaag oki ɗo bi ka Ruwwin ta Buŋdi taat gaarcoga. Kretiyenna kuuk taɓ gay obit imaanco bombo ar taat ŋu gaariico min ɗo teesindi. Buŋ gay elgig dakina, paa ko, ŋa n̰aamiig Iisa mattu ɗo saan tan̰co. Ya ŋuur kat elgiga, ŋaar-ak, ŋuu bere oki ziŋkico ɗo een̰co.
1
Iisa, ŋaar Kaaw taat bera goye
Ni kaawaako ɗo bi ka ŋaar kaak ŋu koliy Kaawo kaak goy min ɗo teesindi ho kaak bera goye ɗo geemir. Gem-ak, ni dorig iŋ ɗeŋginni, ni talig iŋ odinni, ni pandiyga ho ni wakig iŋ pisinni. Gem kaak bera goye-ak gaar ziy ho ni talga. Nin gay saadinnay. Ɗo bi ŋaar-aŋ ko, ni gaariiko goye ka gaasɗo. Goye ŋaar-ak, ŋa goye kaak ɗo serpey ta Tatte Buŋ, ho goye-ak bayinte waraŋ. Maan kaak ni taltu ho ni dortu-ak, ni gaaraakoŋ loko oki. Ampaa ko, kuu n̰ume iŋ nini iŋ n̰ume kaak ni n̰umtu iŋ Tatte Buŋ ho iŋ Roŋji Iisa Masi. Ni siirkoŋ gamin-aŋ a aditte yaa gine portiko.
Jiwi kuuk ɗo portikaw
Buŋ ŋaar portikaw, ginno gondikaw ɗo weriy tak-tak. An ko kaaw taat ni dortu min ɗo biy ka Iisa Masi ho ni gaaraakonta. Ya gi kaawa a gi n̰um iŋ Buŋ, kar gi goy ɗo gondikor gay, gi raada ho gi ginno seene. Kar gay, ya gi jaawa ɗo portikaw uudin taat Buŋ goyiy ɗo portikaw-at, gi n̰um ko benannite ho baar ku Roŋji Iisa Masi acteŋgu ko zunuubinnite okin̰co, gi goyiy *cawar.
Ya gi kaawa a gi ginno zunuubinna, ŋaar-ak, gi tara ziŋkite ku maaniite ho gi ginno seene. Kar gay, ya gi gaara zunuubinnite waraŋ, ŋaar-ak, Buŋ kaak nec gi amniyin̰ji ho kaak gina ay maan iŋ botiliy, ŋaate saamiyin̰co a gii goye cawar, bal oorne ɗo uŋji. 10 Ya gi kaawa a gi ginno zunuubinna-ak, ŋaar-ak, gi diyaaji raadin ɗo Buŋdi ho kaawoy sa ginno ɗo gelbinte.