3
Gaase ka duniiner
Gem kol siŋtay, an maktumne taat seeriŋkar taat nu siiriiko. Ɗo taat awalle iŋ taat diŋka, nu moyaakoŋ gamin-aŋku, asaan kuu gase pikirre taat taɓ. Nu raka kuuco pakire ɗo kaawin kuuk nabiinna kuuk Buŋ doɓtu kaawtu min awalle ho iŋ kaaw taat *Rabbinte ho Gay Jilinte Iisa Masi kaawtu ho taat paliinna kuuk asko loko min ɗo Buŋdi gaariikonta. Nu raka kuu ibine kadar awalle min duniine yaa gaase, gee asa amile ŋuu gine taat ŋu rakiy di, ŋu asiiko ƴiliŋko nam ŋu asiy ɗiye aman : « Iisa Masi ɗiy a ŋaa yeepe, kar diŋ gay ŋa moo ? Aginduwte mate ho maan bal make, gee goy ar ka awalle-ak di uudin taat min Buŋ kilgiyinte. » Gee ŋuur-ak pooc icin kaaw taat Buŋ kaawtu awalle min ɗo kilgiye ka duniiner. Ŋa kilgiyig samaane iŋ kiɗa. Ŋa ɗeeɗiig kiɗa iŋ amay. Iŋ amay-ak di pey, Buŋ idiig gee kuuk awalle. Ŋa idiig gee kuuk ɗo adiy ka kiɗar okin̰co, wiktin taat ŋa paayiico amay ɗo wiktin ta Nowe. Buŋ ɗiy pey a samaane iŋ kiɗa kuuk gi taliy-aŋ, Buŋ asa rasin̰ ansii di kee nam ƴiriy ta seriin ta ba aaro, kar ŋa asiy erin̰co raɗin̰ɗan̰. Gee kuuk bal ice kaawoy, ŋaa idin̰ jot.
Kar gay, gem kol siŋtay, gin kaaw rakki, dakoŋ rawtintiɗo. Ɗo Buŋdi-ak, ƴiriy ta rakki iŋ elgin kuuk alip, ŋuur nec di. Goy gee kuuk pakira a Rabbinte, ŋaar ooma, ŋa taaya aale. Sando, tan̰ji gay ampaaɗo. Ŋa subiriy-ak ɗo bi kaŋko, ŋa raka kadar ay gemo yaa jipte goyin̰ji ho ŋaa gase jile, ŋa rawtaaɗo.
10 Rabbinte Iisa Masi, ŋaar yaa yeepen di taɓ. Ƴiriy taat ŋaa yeepe, gem ibinaatɗo ar ase ka kokinor. Ƴiriy taar-at, gee asa dore hawin dakin pak awn̰e ka buŋdi ho samaan asa sawle. Gamin okin̰co kuuk gi taliy kuwa ka samaaner, ŋu asa erin̰co tak-tak. Kiɗa iŋ gamin okin̰co kuuk ɗo adiy asa ide jot.
11 Hadi, ya gamin-aŋ kat asa ide ansi-ak, kuŋ gay pakiroŋ ɗo goyiŋko. Goyoŋ sellen̰ ɗo uŋji ka Buŋdi ho ginoŋ uudin taat Buŋ rakiyo. 12 Kuŋ ƴoka ƴiriy taat Rabbinte Iisa Masi yaa yeepe. Hadi, zeeɗoŋ kuu gine ar taat ni kaawiiko, asaan ŋaar yaa yeepe koɗok di. Ƴiriy taar-at, samaane, ŋu asa erin̰ji tak-tak, ho gamin kuuk kuwa ka samaaner sa asa relle okin̰co. 13 Buŋ gay ɗiyte a ŋa asa siye samaane iŋ kiɗa kuuk marbinto. Ɗo wer-ak, gamin okin̰co yaa goye ɗo botilco ɗo uŋji ka Buŋdi. Aŋ ko maan kaak gi diytu kaƴte.
14 Gem kol siŋtay, ɗo bi ŋaar-aŋ, nu ɗiyaako a zeeɗoŋ kuu jaawe ɗo botol taat samaane, asaan kuŋ ƴoka yeepe ka *Rabbinte. Ansi-ak, ya ŋa yeepe, ŋaako gasiŋko sellen̰, bal oorne ho kuu goye iŋ aapiye ɗo uŋji. 15 Ibinoŋ kadar maan kaak peyiig Rabbinte Iisa Masi min ɗo yeepin̰ji-ak, ŋa raka gii gase jile. Siŋte Pool, ŋaar kaak gi elgiyo, ŋaar sa siirko ɗo bi ŋaar-aŋka. Ŋaar Buŋ ko berji ibine, ŋa siirtu. 16 Ɗo makaatamnay okin̰co, ya ŋa kaawaako ɗo bi ŋaar-ak, ŋaar sa kaawa ko ar tanto-an di. Ka seener gay, goy kaawnay kuuk raɗa. Gee kuuk ibanno maanna ho obɗo bombo makiig kaawnay ku Pool uudin taat ŋu makiig kaawin daarin̰ ku Kitamner. Ansi-ak, ŋu rawtiy ziŋkico.
17 Gem kol siŋtay, kuŋ gay, nun miniŋkoŋ ko. Pakiroŋ ɗo goyiŋko, asaan gee kuuk niga siŋ ku Buŋdi jagikonno min ɗo botilko. Ansii ko, ku rawtiitɗo botilko taat ku obtu bombo min awalle. 18 Zeeɗoŋ a kuu aaɗe Rabbinte Iisa Masi Gay Jilinte. Ek di ŋaako barkiyiŋko gaay iŋ gaayo ho kuŋ sa yaa ibinin̰ pey pak ka awalle. Delinten̰ji barkin min diŋka ho elgin iŋ elgina ! *Aamin.