2
Kaawo ɗo bi ka gay raadindi
Min awalle, nabiinna kuuk raada goy sawa iŋ gee ku Buŋdi. Diŋ sa, gee ku ɓilda gee iŋ raadine goy ɗo ɗatikko. Ŋu asiy ɓilde gee iŋ raadinco. Raade ŋaar-ak yaa idin̰ gee nam ŋu asiiji newse kop ɗo *Rabbinte Iisa Masi kaak jiliig min ɗo zunuubinnico. Ɗo taar-an, ɗak ko sooɗ di, Buŋ yaa taaɓiyin̰co dakina. Gee dakina asa ice botol taat jookumo. Ɗo bi kan̰co ko, gee asiy nige biŋkico iŋ botol ta seener. Gee kuuk ɓilda iŋ raadin-ak diy kaaco ɗo gamin ku duniiner. Ŋu asiiko raade ŋuuko jagiŋko min ɗo botildi. Gee ŋuur-ak, seriin ta Buŋdi eraagu. Ɗak ko sooɗ di, ŋu asa idin̰co tak-tak.
Yoo *ɗubal ku Buŋdi kuuk nig awalle sa, Buŋ balco saamiye. Ŋa sokiigu ho ŋa oriig ba oole. Ŋuu goye iŋ jinzirrin̰co ɗo wer kaak gondiko nam ƴiriy taat Buŋ asiy ɗukume seriine. Yoo aginay kuuk awalle nige oki, Buŋ balco saamiye. Ŋa paayiico amay kuuk teeyiig gee okin̰co kuuk icɗo kaawoy. Illa ŋa jil Nowe di iŋ een̰ji peesira ku pey, asaan ŋa taaƴa gee iŋ botol. Buŋ dapin̰tu oki ɗo geeger ka Sodom ho iŋ ka Gomoor. Ŋa idiig ram iŋ ako, illa ɗak but di.* Ansi-ak, ŋaa gaartu maman ŋaa idin̰ gee kuuk karmiygigɗo. Ɗo wiktin taar-at, ŋa jiliig Loot di, asaan ŋa goy iŋ botol ɗo uŋji ka Buŋdi ho ŋa taaɓiy dakina ɗo nige kaak gee nigiiji ɗo Buŋdi. Ŋa goy sawa iŋ gee kuuk gina jookum-aku. Ŋa talig gaminco kuuk ŋu giniyo. Kun kawta, ŋa talaagu, ŋa doraagu, ho maanna-aŋ raɗaag adiy asaan ŋa gem kaak goy iŋ botol ɗo uŋji ka Buŋdi. Maanna-aŋ gaara maman Buŋ yaa jilin̰ gee kuuk ica kaawoy min ɗo taaɓiner ho maman ŋaa gooƴin̰ gee kuuk goyɗo iŋ botol nam ƴiriy ta seriiner. 10 Ŋaa paaye taaɓin dakin paka ɗo ŋuur kuuk aaɗa galal ta ziŋkico ho kuuk poocaat izinne ta Buŋdi. Gee kuuk ɓilda gee iŋ raadin-ak, ŋuur ica ziŋkico, ŋu ginno kolaw kat bat, ŋu karmiygigɗo ŋuur kuuk gin *darjin kuwa ka samaaner ho ŋu waraagu oki. 11 Yoo ɗubal ku Buŋdi kuuk bombo aale sa nigɗo biŋkico iŋ gee ŋuur-aku ɗo uŋji ka Buŋdi.
12 Kar gee kuuk ɓilda gee iŋ raadin-ak gay gina ta kaƴco di. Ŋu ar kumin ku yeero kuuk gee atikgiyo. Ŋu waraag gamin kuuk ŋu ibanno baaco. Ŋuu deen̰co ar kaak gee diyiy kumin ku yeero. 13 Buŋ asa taaɓiyin̰co ar kaak ŋuur taaɓiyig een̰co. Iŋ ƴiriyo oki, ŋu el teen duniine. Ya ku goy sawa, ku tiyaw, goyin̰co raɗa, ho sokan̰ oki yaako deeŋko. Ya ŋu raadaako oki, galco di. 14 Odinco berel, ŋu rawɗo gine zunuubinna. Ya gee kuuk imaanco sooɗ-ak, ŋu jagiigu, ŋu un̰jiig ɗo zunuubinnar. Ŋu diyiy kaaco ɗo gamin ku duniiner. Gee ŋuur-ak, seriin ta Buŋdi obig ko.
15 Gee-ak rasit botol ta Buŋdi, ŋu aaɗa botol ta maaniico. Ŋu ic botiliy ta Balaam, roŋji ka Bosor. Gem-ak el ice gurus ho ŋa giniy jookum ɗo geemir. 16 Ƴiriy rakki, Buŋ leesji asaan ŋa bal ice kaawoy. Ƴiriy taar-at, ɗurkul kaak kaawɗo din sa nam pil biy ho ŋa kaawiiji ar ka geemir. Ŋa toɗiiji botol ɗo nabiin̰ce-ak, pa ŋa ginin̰ gamnay kuuk arro-aku.
17 Gee kuuk ɓilda gee iŋ raadin-ak ar beenay kuuk amiyco ice. Ŋu ar uc kuuk us jaawaagu anne-anne. Gee ŋuur-ak, Buŋ siyco ko wer kaak gondiko. 18 Ŋu el kaawe dakina iŋ gamin ku ɗapilindi kuuk bal baaco. Ansii ko, ŋu jagiig gee kuuk daaɓinco ic botol ta Buŋdi. Ŋu raka a ŋuu yeepin̰co ɗo goye kaak ŋu goyiy awalle iŋ ŋuura, ŋuu gine gamin ku sokan̰ kuuk maaniico rakiyo. 19 Ŋu raadaaco ɗo geemir a ŋuuco bere horrinaw, kar sando maaniico gay ɓerrin ku zunuubinnar. Ka seener, gem goyiy ɓerre ɗo ay maan kaak begirji. 20 Ya goy gee kuuk aamin iŋ *Rabbinte ho Gay Jilinte Iisa Masi ho ŋu amil ko min gamin kuuk *cawarro kuuk niga gee, kar pey, ŋu yeepiy ŋu ginaag gamin-aku nam gamin-ak gediriico, gee ŋuur-ak nigin̰co yaa pake pey ka awalle. 21 Ansi-ak, ya ŋu bal ibinin botol ta seener sa guna min ŋu ibiniita ho ŋu rasiita, kar ŋu cokayɗo pey kaaw ta Buŋdi taat ŋu ɓildiigu. 22 Ginin̰co-aŋ ar dele ka daŋlal taat ɗiya aman : « Kan̰ jube, kar meen̰ji yeepiy pey teen̰ gamnay kuuk ŋa jubtu-aku. »§ Ginin̰co-ak pey ar dele ka daŋlal taat ɗiya aman : « Ya kinziir ŋu acga, jammiy sooɗ di, ŋa yeepiy pey tuŋkile ɗo golŋi. »
* 2:6 Wer ka gase kaawor ɗo Zeneez 19.24. 2:7 Wer ka gase kaawor ɗo Zeneez 19.1-16. 2:16 Wer ka gase kaawor ɗo Nombir 22.4-35. § 2:22 Wer ka gase kaawor ɗo Proberb 26.11.