2 Piyer
Maktumne ta seeriŋkar taat Piyer siirtu
Pile ka kaawor
Ɗo maktumner-an, ŋu kaaw kadar ŋa Piyer kat siirta. Ŋa min paliinna kuuk orok iŋ seera. Ŋa siircot ɗo kretiyenna okin̰co, asaan goy gee kuuk raka jagin̰co min Kabarre ta Gala. Gee-ak eeraag kretiyenna ho ŋu iyaag ŋuu gine gamin kuuk jookumo ar ŋuura. Ŋa taaƴaagu a ŋuu goye goye kaak Buŋ rakiyo, asaan Buŋ kat doɓgu. Ŋuu icenno kaaw ta gay raadindi, kar gay, ŋuu obe bombo ɗo ɓilde kaak amila min ɗo Kitamner. Ka seener, Rabbin Iisa Masi yaa yeepe. Illa ŋuu ƴokin̰ji iŋ aapiye ho iŋ galal. Ŋuu goye goye kaak Buŋ rakiyo.
1
Ooy ta Piyer
Nun Simon Piyer, gay riyor ka Iisa Masi ho *paliiney. Ŋa nun ko siirit maktumne-anta. Nu siirkon loko, kuŋ gee kuuk aamin ɗo Iisa ar kaak nin aamintu. Imaante taat sellen̰-an, gi gasit min ɗo Iisa Masi, ŋaar ko Buŋte ho Gay Jilinte. Ŋaar ko gin ay maanna iŋ botiliy. Buŋ yaako barkiyiŋko ho ŋaako iye aapiye gaay iŋ gaayo iŋ ibine kaak taɓ ka Buŋdi ho ka *Rabbinte Iisa Masi.
Botol ta gee ku Buŋdi
Ŋa Iisa Masi ko gaarteŋ Buŋ kaak kolinte ho gi ibiniiga a gii un̰je ɗo *darjiney ho gii ice goyin̰ji kaak samaan paka. Ansi-ak, iŋ gudurrey, ŋa berte gamin okin̰co. Paa kat, gii ice botiliy ho gii goye goye kaak Buŋ rakiyo. Iŋ botol taar-at ko, ŋa beriite gamin kuuk aginda ho taɓ kuuk awalle ŋa ɗiytu a ŋaate bere. Kar ya ku gasgu-ak, kuu pake min gamin ku jookum kuuk gee ku duniiner elgiyo ho kuu gine sellen̰ ar Buŋ.
Ɗo saan taar-an ko, kuŋ kuuk diy gelbinko ɗo Iisa Masi, zeeɗoŋ a kuu jaawe ɗo botol taat samaane. Ya ku jaawa ɗo botol taat samaan-at, ibinoŋ maan kaak Buŋ rakiyo. Ya ku ibinig maan kaak Buŋ rakiy-ak, gediron̰co ɗo ziŋkiko. Ya ku gedirco ɗo ziŋkiko-ak, icoŋ subirraw. Ya ku ic subirraw-ak, karmiyoŋ Buŋ. Ya ku karmiyig Buŋ-ak, karmiyoŋ ziŋkiko ar siŋta. Ya ku karmiyig ziŋkiko-ak, elguwoŋ oki gee okin̰co. Ya ku ginig ko gamin-aŋku ho ku giniig gaay iŋ gaayo, kuu ibinin̰ pey *Rabbinte Iisa Masi pak ka awalle. Goyiŋko yaa sin̰je iŋ uŋji ho riyko sa, kuu necinti. Kar ya gem kaak gingigɗo gamin-aŋ gay, ŋaar ar noolo ho ŋa tallo samaane. Ŋa rawte kadar Buŋ saamiyjig zunuubinnay kuuk awalle ŋa gintu.
10 Gem kol siŋtay, uudin taat Buŋ koliŋko ho ŋa doɓiŋko, zeeɗoŋ pey a kuu necin̰ gamin okin̰co. Ya ku gina pa-ak, ku rawtaatɗo botol ta Buŋdi. 11 Iŋ taar-an ko, Buŋ yaako pile botol kuu un̰je ɗo Meennaw ta Rabbinte Iisa Masi Gay Jilinte. Ɗo wer-ak, gii goyeŋ ko tak-tak.
12 Ɗo bi ŋaar-ak ko, nu moyaakoŋ pey gamin-aŋku, kar gay, ku ibingig ko ho ku goy ko bombo ɗo seen taat ŋu gaariiko. 13-14 Rabbinte Iisa Masi, ŋaar minintu a naa mateŋ ko moota. Paa ko, ya lotu-ak, ta samaane nu moyiikoŋ gamin-aŋ diŋka, min nu bal mate misa-aŋka. 15 Nu zeeɗiy pa-ak, asaan ku moyin̰ gamin-aŋ iŋ menaw, ya nu mate.
Darjin ta Iisa Masi
16 Awalle, ni kaawko maman Rabbinte Iisa Masi astu iŋ *darjiney. Ɗo wiktin taar-at, ni osko kaawin kuuk maalan di kuuk geen di imiltu min ɗo kaƴco walla ? Ha’a, nin talit darjiney-at iŋ odinni. 17 Ŋa gasit darjiney-at min ɗo Tacco Buŋ. Ni goya wiktin taat ŋa gaariita. Maanna-aŋ kuuniy ɗo wiktin taat ni doriig Buŋ kaak tatik paka kaawtu min kuwa. Ŋa diytu aman : « Ŋaar-aŋ Roŋdu, nu elgig dakina ho adir miin iŋ galal ɗo bi kan̰ji. » 18 Ni goy kuwa ka damba ta Buŋdi wiktin taat ŋa kaawit kaaw-anta. Ɗo wiktin taar-at, ni dorig iŋ ɗeŋginni.
19 Ansii ko, ni aaminiy dakin paka ɗo kaaw taat nabiinna kaawtu-anta. Kuu diye ɗeŋginko samaane ɗo kaawco, asaan taar ar lampa taat been̰a* ɗo gondikor. Laaŋ ɗeŋginko samaane nam pat yaa coke ho kaal ka Belbel sa yaa amile. Ƴiriy taar-at di, ku asiy tale wer waraŋ. 20 Kar gay, ibinon kaaw-an samaane : kaawin kuuk awalle nabiinna kaawtu ho ŋu siirtu ɗo Kitamner, gem keeji gediraaɗo gase baaco. 21 Kaawin ku nabiinnar, gem bal imilin̰ min ɗo kaay ka meen̰ji. Ta Ruwwin ta Buŋdi kat beraaco botol, ŋu kaawit kaaw taat ŋu dortu min ɗo Buŋdi.
* 1:19 ‛been̰a’ : Werin daarin̰ ŋu kaaw a ‛beeŋa’.