5
Tale ka kaar ɗo gee ku Buŋdi
Nu gin oki taaƴe ɗo agindaw ku *Eglizdi kuuk goy ɗatikko. Nun sa tatkaw ar ŋuura. Nu talit taaɓin ta Iisa Masi iŋ odinar ho naa gase oki haginer ta *darjiney taat yaa bayne. Taaƴe kaak naa kaawe-aŋ ko kaak nu taaƴiig agindaw-aku. Ar gay gooƴin kuuk samaane, gooƴoŋ gee kuuk Buŋ amniyiiko. Dakoŋ ginenno ar ŋu asiraako asire, kar gay, gooƴoŋ iŋ niyinko ar kaak Buŋ rakiyo. Dakoŋ ginenno a kuu gase malle, illa gay, gooƴoŋ iŋ gelbin rakki. Ɗo gee kuuk Buŋ amniyiiko-aku, dakoŋ ginenno a taŋkon di yaa tee. Illa gay, goyoŋ goye kaak samaane nam ŋuu ice goyiŋko. Paa kat, wiktin taat tatkaw ka gay gooƴindi bayne, kuu gase kadumuul kaak gaara kadar ku nosire. Kadumuul-ak yaa goye doo.
Kar kuŋ ɗubal oki, karmiyoŋ aginduwko. Kuŋko okiŋko, ɗo goyiŋko kaak benanniko, onoŋ ziŋkiko. Asaan Kitamne kaaw aman : « Buŋ newsiico kop ɗo kuuk jaala ziŋkico, kar gay, ŋa barkiyaag ŋuur kuuk ona ziŋkico. »* Ampa-ak, onoŋ ziŋkiko ɗo uŋji ka Buŋdi, ŋaar kaak gin gudurre. Paa kat, ŋaako jaaliŋko ya wiktinti nece. Rason pikirriko okintit taat barjilaako loci, asaan ŋaar ko tala kaako.
Gediroŋ ɗo ziŋkiko ho goyoŋ mento, asaan adinko *Seetanne jarba aarko ar boori kaak neƴaw ho bariya waan kaak ŋaa tee. Kuŋ gay, obon imaanko bombo ho ɗuunoŋ masisko. Ibinoŋ kadar siŋtiko kuuk ɗo adiy ka kiɗar okin̰ji taaɓiya ar kuŋko. 10 Barkin okintit asa min ɗo Buŋdi ho ŋa koliŋko a kuu un̰je ɗo *darjiney taat goy doo iŋ n̰ume kaak ku n̰umtu iŋ Iisa Masi. Ampaa ko, min kuu taaɓiye pey ɗo wiktin sooɗ-ak, ŋaako yeepiŋko ɗo werko, ŋaako bere gudurre, ŋaako ɗeŋriŋko ho ŋaako gaayiŋko kuu goye bombo. 11 Locin di gudurre, elgin iŋ elgina ! *Aamin.
Ooy ta ba aaro
12 Ŋa siŋte Silaas kaak tur ŋu amniyin̰ji kat gaayintu, nu siiriikon maktumne ta kapak-anta. Nu siiriikonta-aŋ a naako iskiŋko. Nu raka a kuu ibine tak kadar barkin ta Buŋdi taat ku gastu-at, taar taɓ.
13 Ŋuur kuuk Buŋ doɓtu ɗo geeger ka Babiloon ooyko dakina, iŋ roŋdu Maark oki. 14 Ooyoŋ benanniko iŋ gine ka cuuɗ ar siŋta kuuk tacco rakki.
Kuŋ okiŋko kuuk n̰um iŋ Iisa Masi, Buŋ yaako iye aapiye. Nu ooyko dakina !
* 5:5 Wer ka gase kaawor ɗo Proberb 3.34.