5
Taaɓine ɗo gay gamnar
Yaman, kuŋko gay gamnar, cokiyon taat naako kaawe-anta ! Aloŋ ho marmiloŋ ɗo taaɓin taat asaako ! Gaminko yaa zooɗe ho kesuunko sa, gujin yaa cokinti. Daabniko ho poddinko, nadaane yaa obin̰co. Taar nadaan-at ko yaa imile baako* ɗo ƴiriy ta ɗukume seriiner. Ta teen̰ ziŋkiko ar ako. Kuŋ bariya malle di, ku ɓaayiy iŋ uŋko. Kar sando, duniin taar gaay gaase. Ŋuur kuuk gin riy ta seɗindi ɗo morginko, ku toɗcog maan kaak waaliyaagu. Ansii ko, ŋu booda sa ar ŋu boodɗo nam boodin̰co-ak coon kuwa ka Buŋdi, ŋaar Mee Gudurri. Ɗo goyiŋko, ku teet duniine. Ku gina gamin kuuk ku rakiy di. Ku tiyaw ho ku siyaw nam ku neer ɓirgin̰-ɓirgin̰ ar barkay kuuk jazzaarinna dapsiyiyo. Gee kuuk ginno oorne oki, ku diyco kaawo ho ku deeyiig maalan di. Ŋuur gay balko pile biŋkico.
Subirraw iŋ inde ka Buŋdi
Gem kol siŋtay, di pa-ak, icoŋ subirraw nam ƴiriy taat *Rabbin Iisa yaa yeepe. Taloŋ gay gawnar. Ŋu iciy subirraw kee nam amay ku kabuŋ paayiyo ho ku ribbar peyiyo. Kar gaminco niyiyo ho ŋu aaciyiy dakina iŋ gamin kuuk ŋu jallitu. Kuŋko oki, icoŋ subirraw pa ho ɗuunoŋ masisko, asaan ƴiriy taat Rabbin Iisa Masi yaa yeepe, taar gaay ko.
Gem kol siŋtay, dakoŋ gujumjumenno benanniko, yampa, Buŋ yaako ɗukume seriine. Taloŋ, gay ɗukume seriiner goy ɗo botol ta geero. 10 Gem kol siŋtay, pakiroŋ ɗo nabiinna kuuk awalle. Ŋu kaaw iŋ siŋ ku Buŋdi, kar iŋ taaɓin taat gasgu-at oki, ŋu ic subirraw. Kuŋko oki, goyoŋ pa. 11 Ka seener, gi ozilaag nabiinna-ak asaan ŋu goy bombo, ŋu bal rasin botilco. Ku ibingit kaaw rakki taat kaawa ɗo bi ka Zoob. Ɗo taaɓiner, gem-ak ic subirraw kee, kar ba aaro, Rabbin Buŋ barkiyiig dakina. Ka seener gay, Rabbin Buŋ, selliŋkuwiy dakina ho tale ka aminduwiy oki pa.
12 Gem kol siŋtay, naako kaawe maan rakki kaak kuu obe ɗo kaƴko : dakoŋ togilenno tak-tak, wala iŋ Buŋ, wala iŋ kiɗa, wala iŋ maan ka pey. Ya ku ooy sa ooyoŋ ho ya ku pooc sa poocoŋ. Paa kat, seriin ta Buŋdi obiikonno.
13 Ya goy minninko waan kaak aawa taaɓine, illa ŋaa indiguwe Buŋ. Ya goy minninko waan kaak adiy portik sa, illa ŋaa riyguwe riyin ku oziliikar. 14 Ya waan kaak raɗaw, illa ŋaa kolguwe agindaw ku *Eglizdi. Ŋuuji inde Buŋ ho ŋuuji etile sewe ɗo kaay iŋ siŋ ku Rabbin Iisa. 15 Inde ka Buŋdi kaak iŋ imaan-ak yaa jilin̰ji. Rabbin Buŋ yaa copilin̰ji ho ya gem-ak gin zunuubinna oki, ŋaaji saamiyin̰co. 16 Ɗo saan taar-an ko, kuu gaarguwin̰ zunuubinniko benanniko ho ku indiguwe Buŋ ɗo eeŋko. Paa kat, kuu coole. Ya gem kaak goyin̰ji iŋ botiliy kat inda Buŋ, indin̰ji-ak gin gudurre dakina. 17 Ku ibingit kaaw rakki taat kaawa ɗo bi ka *Eli. Ŋaar gem ar ginten di. Kar ƴiriy rakki, ŋa indiig Buŋ iŋ gelbin rakki a amay n̰okaaɗo. Ek di amay peytu. Ɗo kiɗ-ak, ŋu baltu n̰oke nam elgin subba iŋ koyin bijigiƴ. 18 Min pa-ak, ŋa indiig pey Buŋ, kar amay paaytu ho gamin amiltu, ŋu neetu.
19 Gem kol siŋtay, ya goy minninko waan kaak rasit botol ta seener ho waan ka pey yeepig ɗo botol-ata, 20 ibinoŋ tak kadar ŋa jilig gem kaak rawte-ak min ɗo muuti. Ŋa yeepig gay zunuubinnar-ak min ɗo botol taat samaanno ho Buŋ yaaji saamiyin̰ zunuubinnay kuuk dakin-aku.
* 5:3 ‛taar nadaan-at ko yaa imile baako’ : Kaaw-an kaawa a gee kuuk dummiyaag mallico nam ŋa nigiy maala ho bergigɗo ɗo gee kuuk gamin arumco-ak, ŋu gina maan kaak samaanno ɗo uŋji ka Buŋdi. 5:18 Wer ka gase kaawor 1 Ruwa 17.1, 18.1, 18.42-45.