1 Piyer
Maktumne ta awalle taat Piyer siirtu
Pile ka kaawor
Maktumne-an, ŋa Piyer kat siirta. Ŋaar min paliinna kuuk orok iŋ seera. Ŋa siirco ɗo kretiyenna kuuk ŋu taaɓiyaagu ɗo saan ta imaanco. Ŋa siirco a ŋaa ɗeŋrin̰ ɗo imaanco ho ŋuu diye gelbinco ɗo maan kaak ŋu eriyo. Ŋa iskaag a ŋuu goye goye kaak Buŋ rakiyo, asaan Buŋ kat doɓgu. Ŋa siirco kadar ya ŋu goyɗo ampa-ak, gee kuuk bal aamine yaaco diye kaawin maala.
1
Ooy ta awalle
Ŋa nun Piyer, *paliine ka Iisa Masi kat siiraakon maktumne-anta. Nu siiraat loko, kuŋ gee kuuk Buŋ doɓtu kuuk totir ar awraatinna ɗo kiɗ ka Pont, ka Galaasi, ka Kapadoos, ka Aazi, iŋ ka Bitini. Iŋ niyin taat Tatte Buŋ gintu min awalle, ŋa doɓiŋko. Iŋ Ruwwiney, ku gintu geen̰ji. Paa kat, kuu karmiyin̰ Iisa Masi ho ŋaako aciŋko iŋ baariy a kuu kuuniye *cawar ɗo uŋji ka Buŋdi. Buŋ yaako barkiyiŋko ho ŋaako iye aapiye gaay iŋ gaayo.
Ere ka taɓ
Ozilinteŋ Buŋ, ŋaar Takan̰ Rabbinte Iisa Masi ! Ɗo bi ka aminduwiy taat dakin-at, ŋa weente pey wee kaak marbinto iŋ nooye kaak ŋa nooyiig Iisa Masi min ɗo muuti. Ansi-ak, gi gin ere ka taɓ kadar Buŋ ginaate gamin kuwa. Gamin ŋuur-ak, wala ŋu rawtaw, wala ŋu nigaw, ho samaanuwco sa rawtaaɗo tak-tak. Ŋa dummiyaakoŋ gamin-aŋ kuwa ka samaaner ho kuŋ ko ŋa gooƴiy iŋ gudurrey iŋ botol ta imaanko a kuu gase jile kaak gaay ko ŋuu gaarin̰ji ɗo wiktin taat duniin gaay gaase.
Ɗo bi ŋaar-aŋ, ku gin botol taat kuu aaciye, ya diŋ ɗo wiktin sooɗ ku taaɓiya iŋ ay taaɓine oki. Ya taɓ-ak, kuu taaɓiyen̰ ja ampa. Taaɓin taat asko-an, taar ta tale baako ya ku gin imaan ta taɓ wala kawwi. Ku iban kadar daabne, ŋaar asa rawte. Imaanko gay, taar pakgig daabne serek. Taloŋ ja, daabne kaak asa rawte din sa, ŋu leeyiig ɗo aki a ŋuu tale ya ŋa taɓ wala kawwi. Ŋaar-ak, imaanko oki, ŋuu talinti pa. Kar ya ta taɓ gay, ɗo yeepin̰ji ka Iisa Masi, kuu gase ozile, *darjine ho horoomine ɗo uŋji ka Buŋdi. Iisa kaak ku bal talin̰ ƴiriy rakki sa, ku elgiga ho ya ku talgigɗo oki, ku aamin iŋ siŋji. Paa ko, galilko gintu dakina nam ta kaaworro. Galilko gintu dakina asaan ku gasaag maan kaak ku eriy iŋ imaanko : ŋaar ko jile.
10 Jile ŋaar-aŋ, min awalle, nabiinna bariy baay kuwa keɗer ho ɗo bi ka bere kaak Buŋ yaako bere-aka, ŋu kaawig min awalle. 11 Ruwwin ta Iisa Masi goy iŋ nabiinna-aŋku ho ta gaarco taaɓin taat ŋa asiy taaɓiye ho iŋ darjin taat ŋaa gase oki. Nabiinna-ak bariya botol taat ŋuu ibine wiktin taat gamin-aŋ yaa ase ho maman ŋuu kuuniye. 12 Buŋ bayincot ɗo nabiinna-ak kadar kaaw taat ŋu gastu-an, ŋu ŋuurro kat yaa talin a ta as ɗo werti, kar gay, ŋa kuŋko. Taar ko Kabarre ta Gala taat ŋu gaariiko diŋka iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi taat ŋa n̰aamtu min kuwa. Maaniico *ɗubal ku Buŋdi sa raka ibinin̰ maan ŋaar-aŋka.
Goye kaak sellen̰ ɗo uŋji ka Buŋdi
13 Ɗo bi ŋaar-aŋ, siyoŋ ziŋkiko ho gediron̰co, diyoŋ gelbinko iŋ maan kaak Buŋ yaako bere wiktin taat Iisa Masi yaa yeepe. 14 Ar koogin kuuk karmiya tacco, dakoŋ yeepenno pey ɗo galal ta ziŋkiko taat awalle, ɗo wiktin taat odinko bal pile misa ɗo seen ta Kabarre ta Gala. 15 Buŋ kaak koliŋko, ŋaar *cawar. Ampaa ko, kuŋko oki, illa goyiŋko yaa kuuniye cawar ar ŋaara. 16 Ka seener gay, ɗo Kitamner, Buŋ kaaw aman : « Goyoŋ cawar asaan nun cawar. »*
17 Ya ku inda Buŋ, ku kolaag a ŋa Takko. Kar ŋaar gay, ɗukuma seriin ɗo ay gemo iŋ riy taat ŋa giniyo ho ŋa eerro gee. Ampaa ko, min ku siikima misa-aŋ gay, illa goyiŋko yaa gaare kadar ku karmiya Buŋ. 18 Awalle, ku ic goye ka aginiyko kaak bal paydiney-aka. Kar Buŋ gay jiliŋko min goye ŋaar-aka iŋ maan kaak kaalin aale. Ŋa balko jiliŋko iŋ maan kaak yaa rawte, ar daabne wala poddine. 19 Kar gay, ŋa jiliŋko iŋ baar ku Iisa Masi kuuk kaalin aale-aku. Iisa Masi, ŋaar ber ziy *satkine ar roŋ tamgi kaak bal gine oorin tak-tak. 20 Min Buŋ bal kilgiyin misa duniine, ŋa doɓig ɗo saan taar-ata, ho ɗo menaw-aŋ, ɗo wiktin taat duniin gaay gaase, ŋa gaarig ɗo saan taŋko. 21 Iŋ botol ta Iisa Masi, ku aamintu ɗo Buŋdi. Ŋa nooyig Iisa Masi min ɗatik ta gee kuuk mate ho ŋa darjiyga. Ansii ko, ku diyiit imaanko ɗo Buŋdi ho ku diyiig gelbinko oki loci.
22 Wiktin taat ku ooyit seen ta Buŋdi, ku gintu cawar ɗo uŋji a kuu ele siŋtiko iŋ gelbin rakki. Ampa-ak, elguwoŋ ziŋkiko iŋ gelbinko okin̰ji. 23 Asaan ya ŋu weeŋko wee kaak marbinto-ak, ŋu weeŋko iŋ kaaw ta Buŋdi. Ŋu balko weeŋko iŋ maan kaak yaa rawte. Kar gay, kaaw ta Buŋdi-at, taar ar maan kaak goy mento ho ta goy doo. 24 Ka seener, Kitamne kaaw aman :
« Gee okin̰co, ŋuur ar gan̰o
ho maan kaak jaalaag siŋco gay, ŋaar ar booyaw.
Gan̰o, ŋaar aaƴaw, ho booyaw, ŋuur sollaw.
25 Kar Kaaw ta Rabbin Buŋ gay, taar goy doo. »
Kaaw-at, taar ko Kabarre ta Gala taat ŋu gaariiko-ata.
* 1:16 Wer ka gase kaawor ɗo Lebitik 19.2. 1:25 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 40.6-8.