2
Ŋaar-ak, gamin okin̰co kuuk naako kaawe-aŋ, rasoŋgu : motol, raade, kaaw taat iŋ biŋka di, hasuudinaw ho ose ka geemir. Kar gay, ar koogin kuuk daaɓinco wee ho ŋu raka a illa ŋu see buw ku aginiyco, kuŋko oki, bariyoŋ Kaaw ta Buŋdi. Kaaw-at, taar ar buw kuuk cawar kuuk gaayaako kuu maaɗe ɗo imaanko, paa kat, kuu gase jile. Ka seener, Kitamne kaaw aman : « Ku aawit ko selliŋkaw ta *Rabbin Buŋ. »*
Gee ku Buŋdi ar dambay ku gerdi
Sin̰joŋ moota ɗo Rabbin Iisa. Rabbin Iisa-ak, ŋaar ar dambi kaak samaane ka pinindi, kar gay, ŋa goy mento. Awalle, gee poocig ar dambi kaak maala. Kar Buŋ gay doɓga ho ŋa kaalin aale ɗo uŋji. Kuŋko oki ar dambay kuuk goy mento. Ŋaar-ak, ginoŋ a kuu kuuniye ar dambay kuuk ŋu soktu ho ŋu piniig ger ka Ruwwin ta Buŋdi. Ampaa ko, kuu gine ar gay satkiner ɗo uŋji ka Buŋdi, kuu ginin riyoy, ho ɗo saan ta Iisa Masi, Buŋ yaa ooyin riy-ata. Asaan Buŋ kaaw ɗo Kitamner aman :
« Taloŋ, aŋ ko dambi kaak nu doɓtu.
Nu diyaag ɗo geeger ka Siyon.
Ɗo dambi-aŋ ko, dambay ku pey yaa oske kuwa.
Waan kaak aamin loci, sokan̰ diyaagɗo tak-tak. »
Ɗo kuŋ kuuk aamine, dambi ŋaar-aŋ ar maan kaak kaalin aale. Kar ɗo ŋuur kuuk bal aamineŋ gay,
« Dambi-ak, gay pinindi acciga.
Kar gay, ŋaar ko gin dambi ka pinindi
kaak pakgig een̰ji serek. »
Kitamne kaaw pey aman :
« Ŋa dambi ka batkindi.
Ŋaar di oki kaak solla gee. »§
Gee kuuk bal aamine-ak batkiyo, asaan ŋu pooc karmiyin kaaw ta Buŋdi. Taar-an ko taat eraagu.
Kar kuŋko gay, kuŋ tamba taat Buŋ doɓtu, kuŋ gay satkiner ku sultan, kuŋ darre taat geenti *cawar ho kuŋ ko gee ku Buŋdi. Ŋa imiliŋko min ɗo gondikor ho ŋa iyiŋko ɗo portikaw a kuu gaare gamin okin̰co kuuk ajbay ŋa gintu. 10 Awalle, ku gee ku Buŋdiɗo. Kar diŋ gay, ku gin geen̰ji. Awalle, Buŋ bal tale aminduwko. Kar diŋ gay, ŋa tala aminduwko.
Goye ka gay riyor ku Buŋdi
11 Gem kol roynay ku bitu, kuŋ kuuk ar awraatinna ho marti ɗo kiɗar, nu kaawaako : goyoŋ goɗom min galal ta ziŋkiko taat nigaako ɗo uŋji ka Buŋdi. 12 Goyoŋ goye kaak samaane ɗo ɗatikco ta gee kuuk ibanno Buŋ. Ampaa ko, ya ŋu osaako ho ŋu talaako ar gee kuuk jookum sa, ya ŋu talaat riy taat samaane ku giniy-at, ŋuu ibinin riy-ata ho ŋuu ozile Buŋ ɗo ƴiriy taat ŋaa ase.
13 Ɗo saan ta ele ka Rabbiner, karmiyoŋ gee okin̰co kuuk hokumiyaako. Sultan ka tatiko, karmiyoŋga asaan ŋa pakgig kuuk hokumiya okin̰co. 14 Guberneerna, karmiyoŋgu asaan ŋa n̰aamgu a ŋuuco ɗukume seriin ɗo ŋuur kuuk gina taat samaanno ho ŋuu ozilin̰ kuuk gina taat samaane. 15 Asaan ka seener, maan kaak Buŋ rakiy-ak, illa kuu ginguwe sellen̰ a paa kat kuu sokumin̰ biŋkico ku gee kuuk oliyay ho kuuk ibanno maanna-aŋku. 16 Dakoŋ goyenno ar ɓerrin ku zunuubinnar. Goyoŋ ar gee kuuk gas ko kaƴco. Kar gay, dakoŋ talin̰jiɗo gase ka kaƴko-ak ar maan kaak kuu cigilin oorinko. Illa gay, kuu gine ar gay riyor ku Buŋdi. 17 Ampa-ak, beroŋ horoomin ɗo gee okin̰co, elguwoŋ siŋtiko, ginoŋ kolaw ɗo Buŋdi ho karmiyoŋ sultan ka tatiko.
Botol taat Iisa Masi gaariite
18 Kuŋ kuuk gay riyor, karmiyoŋ geeŋko iŋ gelbin rakki. Dakoŋ karmiyenno ŋuur kuuk ginaako samaane ho elgiikon di. Karmiyoŋ oki ŋuur kuuk ginaako raɗa. 19 Ka seener gay, ɗo bi ka karaamin ta Buŋdi, ya gem ic subirraw wiktin taat ŋu taaɓiyaag bal botol, ŋa gin maan kaak samaane. 20 Ya ŋu taaɓiyaako asaan ku nig maanna-ak, waa yaako oziliŋko ? Kar gay, ya ku bal nige maanna ho ŋu taaɓiyaako, ya ku subir ɗo wiktin-anta, taar-at ko samaane ɗo uŋji ka Buŋdi. 21 Ɗo taar-an ko, Buŋ koliŋko. Asaan meen̰ji Iisa Masi taaɓiy ɗo saan taŋko. Ansi-ak, ŋa gaarko botol a kuu aaɗin̰ji.
22 Ŋa bal gine zunuubinna
ho ƴiriy rakki, raadin bal amile min ɗo biy.*
23 Ŋu warga, kar gay, ŋa bal telke iŋ wariya.
Ŋu taaɓiyaaga, kar gay, ŋa balco kaawe
a ŋuur oki asa aawe taaɓine.
Illa ŋa rasig iŋ Buŋ kaak ɗukuma seriin iŋ botilti.
24 Kuwa ka et kaak ŋu ɗooɗiiga,
ŋa icig zunuubinnite ɗo kaay.
Ŋa gintu ampa-ak a zunuubinna diyaatenno pey pise.
Ho gii goye goye kaak iŋ botiliy ɗo uŋji ka Buŋdi.
Ka seener, iŋ mutiyji-ak ko, ku gastu aapiy tak-tak.
25 Awalle, ku goy ar tamgi kuuk rawte. Kar diŋ gay, ku gin ko gay gooƴindi kaak tala kaako.
* 2:3 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 34.9. 2:6 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 28.16. 2:7 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 118.22. § 2:8 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 8.14. * 2:22 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 53.9.