3
Daaɗi iŋ midiyco
Kuŋ daaɗ oki, karmiyoŋ midiyko. Paa kat, ya midiyko daarin̰ bal aamine misa ɗo kaaw ta Buŋdi oki, iŋ goyiŋko kaak samaan-ak, ŋuu aamine. Ya ku balco kaawe yoo maanna oki, min ŋu talig goyiŋko kaak *cawar ho iŋ karaaminko, wal ŋuu aamine diŋ ga ? Dakoŋ diyenno kaƴko ɗo samaanaw taat kara : ar dee ka kaƴko kaak arro, ise ka gamin ku daabner ho kesuun taat kaalin aale. Kar gay, bariyoŋ samaanaw taat cigil atta ɗo gelbinko taat goy doo. Samaanaw-at, ŋuu talin iŋ dalulluwko ho iŋ ooliŋkuwko. Ŋuur-aŋ ko gamin kuuk kaalin paka ɗo uŋji ka Buŋdi. Taaye, gin elgina, daaɗ kuuk karmiyaag Buŋ ho kuuk diyaag gelbinco iŋ ŋaara gingiy ampa. Daaɗ-ak karmiyiig midiyco. Ya ku talig goye ka Zaara, daaciy ta Ibraayim, ku tal maman ta karmiyiig mitti nam ta kolaag a « rabbiner* ». Ya ku gina selliŋkaw ho ku rasɗo yoo maanna yaako un̰je kolaw taat yaako barjiliŋko, kuu gine ar kooginti ku Zaara.
Kuŋ miday oki, ay gem di yaa goye gala iŋ daaciy. Ibinoŋ kadar gudurre tan̰co iŋ taŋko, taar sawaɗo. Beron̰co horoomine, asaan ŋuur oki yaa gase haginco, taar ko goye kaak Buŋ beriite iŋ barkiney. Ginguwoŋ ampa, paa kat, maan toɗiitiɗo ɗo salaanko.
Gine ka selliŋkaw
Ba aar gay, ginguwoŋ a pikirriko ho kaawko yaa gine rakki di. Eloŋ benanniko ar siŋta, ginguwoŋ sellen̰ ho goyoŋ dalullay. Ya waan ginko maan kaak samaanno, dakon̰ji yeepin̰jiɗo. Ya waan waraako, dakon̰ji yeepintiɗo iŋ wariya, kar gay, barkiyoŋga. Asaan ɗo taar-an ko, Buŋ koliŋko, ho ampaa ko, kuŋko oki yaa gase barkin min ɗo Buŋdi. 10 Ka seener, Kitamne kaaw aman :
« Gem kaak raka goye gala
ho raka tale mena ku galal sa,
illa ŋaa raadenno ho ŋaa warenno gemo.
11 Gem-ak, illa ŋaaco newse kop ɗo gamin kuuk jookumo
ho ŋaa gine taat samaane.
Illa ŋaa bariye botol ta aapiyer ho ŋaa aaɗinti.
12 Asaan *Rabbin Buŋ diy odoy
ɗo ŋuur kuuk jaawa iŋ botol
ho ŋa diyiit ɗeŋgey ɗo salaanco.
Kar ŋuur kuuk gina taat samaanno gay,
ŋa newsaaco kopo. »
13 Waa yaako gine maan kaak samaanno, ya ku zeeɗa gine taat samaane ? 14 Ya ku gina maan kaak iŋ botiliy ho ŋu taaɓiyaako ɗo biy oki, aditko, ŋu ginoŋ portiko. Dakoŋ ginenno kolaw ɗo waanna ho dakoŋ barjilenno. 15 Kar gay, ibinoŋ ɗo gelbinko kadar Iisa Masi kaak Buŋ doɓtu-ak, ŋaar keeji di *cawar, ho ŋaar ko *Rabbinko. Ay wiktine, siyoŋ ziŋkiko kuu gedire telke ya ŋu indaako ɗo bi ka maan kaak ku eriy iŋ imaan. 16 Kar gay, kaawon̰co iŋ dalullaw ho iŋ taat ool di. Zeeɗoŋ a pikirriko yaa gine samaane. Ampaa kat, ŋuur kuuk osaako ɗo bi ka goyiŋko kaak iŋ Iisa Masi-ak, sokan̰ yaa deen̰co. 17 Ya ku taaɓiya ɗo bi ka maan kaak samaane asaan Buŋ kat rake, ŋaar-ak, guna min kuu taaɓiye ɗo bi ka maan kaak samaanno.
18 Ka seener gay, Iisa Masi meen̰ji taaɓiy taaɓin ta muuti mena rakki di gaasiititi ɗo bi ka zunuubinna ku gee okin̰co. Ŋaar kaak bal gine oorin tak-tak, ŋa mattu ɗo bi ka kuŋ kuuk gin oorne a ŋaako iyiŋko ɗo uŋji ka Buŋdi. Ŋu deeg ziy, kar gay, Buŋ nooyig min ɗo muuti iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi. 19 Iŋ gudurriti-at ko, ŋa ɓaawtu gaare Kabarre ta Gala ɗo ŋuur kuuk ba oole. 20 Ŋuur kuuk ba ool-ak, ŋuur ko kuuk awalle pooc kaaw ta Buŋdi ɗo wiktin ta Nowe. Ɗo wiktin taar-at, nabi Nowe siya markab ka tatko ho Buŋ gay ic subirraw a gee-ak yaa ice kaawoy. Kar gay, gee sooɗ di un̰jitu ɗo markabar a ŋuu jile ziŋkico min ɗo amiydi. Ŋuur kuuk un̰je-ak, ŋuur gee porpoɗ di. 21 Amay kuuk ɗo wiktin ta Nowe-ak, ŋuur gaara amay ku *batemdi kuuk jilaako diŋ di. Batem kaak taɓ gay, ŋaar ace ka tiŋgorro. Illa gay, ŋaa ice ka niyiner ɗo aaɗe ka Buŋdi iŋ pikirre taat cawar. Gamin okin̰co-aŋ yaa ase ɗo werco iŋ nooye ka Iisa Masi. 22 Min ŋa nooye, ŋa coontu ka samaaner ho ŋa goytu ɗo meeday ta Buŋdi. Ɗo wer-ak, ŋa hokumiyaag *ɗubal ku Buŋdi. Ŋa hokumiyaag oki gamin kuuk gin izinne ho iŋ kuuk gin gudurre kuwa ho gee talgigɗo.
* 3:6 Wer ka gase kaawor ɗo Zeneez 18.12. 3:12 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 34.13-17.