Kabarre ta Gala ta
Yaaya
Pile ka kaawor
Maktumne-an, gee kuuk awalle kat kaaw min daayum kadar ŋa Yaaya kat siirta. Yaaya, ŋaar min paliinna kuuk orok iŋ seera. Kar ŋa bal siirin̰ siŋji kuuk Yaaya-ak ɗo maktumne-anta. Illa ŋa siir aman : « Ŋaar kaak Iisa elgiyo » (Yaaya 13.23).
Maktumne ta Yaaya, taar ginno dele ka daŋlal. Kar gay, ta gin kaawin dakina kuuk Maark, Matiye iŋ Luk bal siirin̰co. Ta kaawa oki ɗo bi ka gamin peesira kuuk ajbay Iisa gintu. Ŋuur ko kuuk gaara a Iisa, ŋaar Roŋ ka Buŋdi. Ta kaawa pey ɗo bi ka Iisa kaak meela iŋ gee ar : maajirnay, Nikodeem, daatik taat min geeger ka Samari, agindaw ku Yuudinnar ho siŋtay ku Lazaar. Yaaya siir ɗo gee okin̰co kuuk bariya botol, seene ho iŋ goye ka gaasɗo. Gamin ŋuur-aŋ, illa iŋ Iisa kat ŋuu gasin̰co.
1
Iisa Masi, ŋaar Kaaw ta Buŋdi
Awalle, min Buŋ bal kilgiyin misa duniine, gem kaak ŋu koliy Kaaw ta Buŋdi goy ko. Ŋa goy sawa iŋ Buŋ ho ŋaar meen̰ji di Buŋ. Min Buŋ bal kilgiyin misa duniine, ŋa goy ko iŋ ŋaara. Iŋ Kaaw-at di, Buŋ kilgiyiig gamin okin̰co. Maan ginno kaak ŋa kilgiytu bal taara. Ta taar kat ber goye ɗo gamin okin̰co. Ho iŋ goye kanti ko, gee taltu portikaw. Portikaw-at caapiy ɗo gondikor, kar gondikaw baltit gine maanna.
Kar gay, gin gem rakki kaak Buŋ n̰aamtu, ŋu kolaag Yaaya-Batist. Ŋaar as kaawe ɗo geemir ɗo bi ka ŋaar kaak gaarit portikaw-ata, asaan gee yaa cokiye kaawoy ho ŋuu aamine iŋ ŋaara. Yaaya gay, ŋaar meen̰jiɗo kat portikaw, ŋaar as kaawe biti di. Portikaw-at taar ko seene. Taar as ɗo adiy ka kiɗar ho ta caapiy ɗo gee okin̰co.
10 Gem kaak ŋu koliy Kaaw-ak, ŋaar goy ɗo adiy ka kiɗar. Iŋ ŋaar ko, Buŋ kilgiyiig kiɗa. Kar gee kuuk ɗo adiy ka kiɗar gay bal ibinin̰ji. 11 Ŋa ɓaaw goye iŋ geen̰ji ku meen̰ji, kar geen̰ji gay bal obin̰ji. 12 Kar ɗo gee kuuk obga ho kuuk aamin iŋ siŋji, ŋa berco botol taat ŋuu gine koogin ku Buŋdi. 13 Ŋuu gine kooginay-ak, asaan Buŋ kat bercog wee ka marbinto. Wee ŋaar-ak wala isgig iŋ niyin ta gemor, wala iŋ pikirre ta gemor.
14 Gem kaak ŋu koliy Kaaw-ak gintu gemo ho ŋa astu goye iŋ ginte. Gi talit *darjiney taat ŋa gastu min Tacco Buŋ. Darjiney-at, taar ko ta Roŋji ka daŋgiro.* Iŋ barkiney, ŋa elgiy gee ho ŋa gaariico seen ta Buŋdi.
15 Yaaya gay, ŋaar kaaw biy. Ŋa kaawtu raɗa aman : « Taloŋ ! Aŋ ko gem kaak nu kaawiiko awalle aman : ‟ Gin gem rakki kaak yaa ase ɗo aaror, kar gay, ŋa ogirdu. Asaan min nu bal ase misan di, ŋaar goy ko. ” »
16 Paa ko, iŋ selliŋkuwiy-at, ŋa barkiyiite dakina, okinte ŋa barkiyaateŋ di gaay iŋ gaayo. 17 Awalle Buŋ berteŋ *gaanuun min ɗo pise ka Muusa. Kar barkin iŋ seen gay, Buŋ berteŋgu iŋ ase ka Iisa Masi. 18 Ginno waan kaak talig Buŋ. Illa Roŋji ka daŋgiro, ŋaar kaak goy sawa iŋ Buŋ-ak di, gaarteŋga.
Kaawo ɗo bi ka Yaaya-Batist
(Matiye 3.1-12, Maark 1.1-8, Luk 3.1-18)
19 Ƴiriy rakki, agindaw ku Yuudinnar kuuk goy Zeruzaleem n̰aamtu gay satkiner iŋ gee ku min baaco tan̰ *Lebi a ŋuu gasin̰ Yaaya. Min ŋu gasga, ŋu indiig aman : « Kiŋ waa ? » 20 Ŋaar gay balco cigile maanna. Ŋa telkiico aman : « Nun-aŋ Masiɗo. » 21 Ŋuur gay indiig pey aman : « Di kiŋ ke waa ? Wal kiŋ ko *Eli ? » Yaaya gay telkiico aman : « Ha’a ! Nun Eliɗo. » Ŋu indiig pey aman : « Di wal kiŋ ko nabiin̰ce kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner-aka ? » Ŋaar gay telkiico aman : « Ha’a ! Ŋa nunno. » 22 Kar ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Di kiŋ waa ? Ki kaawa maa ɗo bi kan̰jiŋ ? Asaan ni raka niico yeepe kaaw ɗo ŋuur kuuk n̰aaminti. » 23 Yaaya telkiico aman : « Nun ko gem kaak nabi Ezaayi kaawtu biy aman : ‟ Gin gem rakki koola ɗo kalaaner a *Rabbinte asaw. Ucoŋ, siyon̰ji botol ɗalaŋ. ” »
24 Min gee kuuk ŋu n̰aamtu ɗo Yaaya, goy oki gee kuuk ŋu koliy *Pariziyenna. 25 Ŋu indiig aman : « Di ya kiŋ kat Masiɗo, wala ki Eliɗo, wala ki nabiin̰ceɗo kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner-ak, maa di ki *batiziyiy gee ? » 26 Yaaya telkiico aman : « Nun-aŋ batiziya gee iŋ amay di. Kar gem rakki goy ɗo ɗatikko kaak ku ibingigɗo. 27 Gem-ak yaa ase ɗo aaror, kar gay, nun bal nece kaak naa one, naa sorin̰ n̰ugiray. » 28 Maanna-ak kuuniy ɗo wer kaak Yaaya batiziyiy gee, ɗo geeger ka Betani, aar barrer kaak ŋu koliy Zurdan.
Iisa Masi, ŋaar Roŋ Tamgi ka Buŋdi
29 Ka kawtinti, Yaaya taliig Iisa asaaji. Ɗo bi kan̰ji, ŋa ɗiytu aman : « Taloŋ, aŋ ko *Roŋ tamgi ka Buŋdi, ŋaar sooya zunuubinna ku geemir. 30 Ɗo bi kan̰ji ko, nu ɗiytu aman : ‟ Goy gem rakki kaak yaa ase ɗo aaror, kar gay, ŋaar ogirdu. Asaan min nu bal ase misan di, ŋaar goy ko. ” 31 Awalle, nunu oki ibingigɗo. Kar diŋ gay, nun as *batiziye gee iŋ amay a naa gaarin̰ji ɗo gee ku Israyeel. »
32 Ɗo bi ka Iisa Masi, Yaaya kaawtu pey aman : « Nu tal Ruwwin ta Buŋdi paayiiji ɗo Iisa ar ammaama ho ta goyiiji. 33 Awalle nun ibingigɗo oki, kar gay, Buŋ kaak n̰aamintu a naa batiziye gee iŋ amay kat kaawdu aman : ‟ Ki asa tale gem rakki, Ruwwin ta Buŋdi yaaji paaye ho taaji goye. Gem ŋaar-ak ko asa batiziye gee iŋ Ruwwin ta Buŋdi. ” 34 Nun talig maanna-ak iŋ odinar ho nu kaawaako ka seener, gem-aŋ, ŋaar Roŋ ka Buŋdi. »
Gee kuuk tees aaɗin̰ Iisa
35 Ka kawtinti, Yaaya-Batist goy pey ɗo wer-ak iŋ maajirnay seera. 36 Ɗo wiktin taat ŋa taliig Iisa biraw, ŋa kaawtu aman : « Taloŋ, aŋ ko *Roŋ tamgi ka Buŋdi ! » 37 Maajirnay ku Yaaya ku seer-ak dorit kaawoy taat ŋa kaawtu-ata ho ŋu teestu aaɗin̰ Iisa. 38 Iisa kolsitu ho ŋa tala ŋu aaɗaaga. Ŋa indiig aman : « Ku aaɗiin gay ku bariya maa ? » Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « *Rabbine, kiŋ goy momo ? » (Siŋ ku Rabbin-ak ɗiya a « Tatkaw ».) 39 Ŋaar gay telkiico aman : « Asoŋ tala. » Hiyya, ŋu daktu tal wer ka ŋa goyiyo. Wiktin taar-at yaa neceŋ ko pat pooɗ ta maako. Hiyya, ŋu eeltu iŋ ŋaara.
40 Min gee seer kuuk doriit kaaw ta Yaaya ho aaɗiig Iisa-ak, Andre siŋji ka Simon Piyer sa goya. 41 Ŋa uctu dakiig gas siŋji Simon ho ŋa miniig aman : « Ni gasig *Masi. » (Siŋ ku Masi-ak ɗiya a « Ŋaar kaak Buŋ doɓtu. ») 42 Kar ŋa iyiijig Simon ɗo Iisa. Iisa taliig ƴalaaŋ kar ŋa ɗiyiiji aman : « Kiŋke Simon, roŋ ka Yaaya. Min ƴiriyta-aŋ gee yaan̰ koleŋ ko Sepaas. » (Siŋ ku Sepaas-ak ɗiya a « Piyer ».)
43-44 Ka kawtinti, Iisa ictu niyin taat ŋaa ɓaawe ɗo kiɗ ka Galile. Ɗo botildi, ŋa ŋaamtu iŋ gem rakki siŋji Pilip kaak min Betsayda, werco kan̰ Andre iŋ Piyer. Iisa ɗiyiiji ɗo Pilip aman : « Aaɗnu ! » 45 Kar Pilip gay ɓaa tale gem rakki siŋji Natanayeel. Pilip ɗiyiiji ɗo Natanayeel aman : « Ni gasig gem kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner, ɗo *gaanuun ka Muusa ho ɗo makaatamna ku nabiinnar oki. Ŋa Iisa roŋji ka Yuusup min geeger ka Nazareet. » 46 Kar Natanayeel gay ɗiyiiji aman : « Has min Nazareet kat amilgiy maan ka samaane ? » Pilip gay telkiiji aman : « Asu, ki ɓaa tale. »
47 Min Iisa taliig Natanayeel gaayji ko ote-ak, ŋa kaawtu ɗo biy kan̰ji aman : « Taloŋ ! Aŋ kat gem ka Israyeel kaak taɓ. Ŋaar-aŋ, yoo raadin rakki oki, amilaaɗo minniney. » 48 Natanayeel gay indiig aman : « Maman ki ibinginu ? » Iisa telkiiji aman : « Ɗo wiktin taat Pilip gasin̰ciŋ ɗo baat ta buguwar-ak di, nun talin̰ciŋ ko. » 49 Min pa-ak, Natanayeel kaawtu aman : « Gem kol Rabbiney, nu iban kadar kiŋ kat Roŋ ka Buŋdi, Sultan ka Israyeel ! » 50 Iisa telkiiji aman : « Nu kaawaajiŋ ja a nu talin̰ciŋ ɗo baat ta buguwar-ata, ampaa ɗoo wal ki aamintu kadar nu Roŋ ka Buŋdi ? Hadi ki asa tale misa gamin kuuk ajbay pa-ak ŋuur-aŋku. 51 Cokiyoŋ, naako kaawe seene. Ku asa tale samaan yaa pile waakilak ho *ɗubal ku Buŋdi yaa paayguwe ho ŋuu cokguwe, ŋuu birguwe min ɗo werir, nun *Roŋ gemor. »
* 1:14 ‛daŋgiro’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛kiɗa di’ wal ‛rakki di’. 1:23 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 40.3. 1:42 ‛Piyer’ : ‛Sepaas’ iŋ kaaw ta Yuudinnar ho ‛Piyer’ kaak asa min kaaw ta Grek, ŋuur baaco rakki di a ‛dambi’.