2
Maan ka ajbay kaak Iisa teestu gine
Min ŋaar-ak, menaw seer birtu. Kar gee gay gina iidin ta obindi ɗo geeger ka Kana, kiɗ ka Galile. Ɗo iidin taar-at, Mariyam atan̰ Iisa goya. Kar Iisa iŋ maajirnay sa, ŋu n̰aamco, ŋu astu. Kar ba aar, maam ku *bin̰di kuuk gee siyo gaase. Hiyya, atan̰ Iisa ɗiyiiji ɗo roŋti aman : « Gee-aŋ, seen̰co arme. » Iisa telkiitit aman : « Iya, nun gay yaa gine maa ? Nun wiktiner misa taat naa gaare zir. » Min pa-ak, yaaco ɗiyiico ɗo gay riyor aman : « Ya taat ŋa kaawiikon di, ginonta. »
Kar ɗo wer-ak gay gin guwin bijigiƴ ku dambiydi. Guwin-ak, *Yuudinna aciy ziŋkico ɗo aadinco a ŋuu goye *cawar ɗo uŋji ka Buŋdi. (Ay guw di ica jeliŋgin pooɗ wal beeƴ.) Iisa ɗiyiico ɗo gay riyor-ak aman : « Miinoŋ guwin-aŋ iŋ amay ! » Kar ŋu miiniig pal-pal-pal. Min guwin-ak miine, Iisa ɗiyiico aman : « Diŋ gay itin̰oŋ* min amay-aŋku, kuuji iye ɗo meeram. » Hiyya, ŋu itin̰tu, ŋu iyiiji. Min ŋu iyiijigu, amay-ak raɓil ko maam ku bin̰di. Ŋuur kuuk itin̰ig amay-ak iban wer kaak ŋu asiyo. Kar meeram gay ibanno. Min ŋa aawiigu, ŋa koliig gem ka obe 10 ho ŋa ɗiyiiji aman : « Kun kawta, gee bera ja maam ku ƴuutu, kar ya gee aay koŋ gay, ŋu beriy kuuk ƴuutiŋkuwco sooɗa. Di kiŋ gay dummiyig kuuk ƴuutu yoo diŋka ! »
11 Maan kaak gaara gudurre ta Buŋdi-aka, ŋaar ko maan kaak Iisa gintu awallico ta gamnar. Ŋa ginig ɗo geeger ka Kana, kiɗ ka Galile. Ansii ko, Iisa gaartu *darjiney ɗo geemir ho maajirnay aamintu loci. 12 Min ŋaar-ak, Iisa iŋ yaaco ho iŋ siŋtay kuuk goy oki ɗo wer-aka yoo maajirnay, okin̰co, ŋu uctu ho ŋu birtu ɗo geeger ka Kapernayuum. Ɗo wer-ak, ŋu goytu menaw sooɗa.
Atke ka taajirnar min ɗo ger ka Buŋdi
(Matiye 21.12-13, Maark 11.15-17, Luk 19.45-46)
13 Menaw ku iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy *Paak gaaye. Kar Iisa uctu, ŋa ɓaawtu ɗo geeger ka Zeruzaleem. 14 Min ŋa ottu, ŋa un̰jitu ɗo *ger ka Buŋdi. Ɗo ger-ak gin gee ku gidiya barkay, tamgi iŋ ammaamna. Atta-ak gin oki gee kuuk maka gurus. Ŋu ɗeerig gaminco ka taabulnal. 15 Min Iisa taltu pa-ak, ŋa soktu mernan ho ŋa siytu korɗiŋgo, kar ŋa atkiig okin̰co kara, yoo tamgico iŋ barkiyco. Gee ku maka gurus-ak, ŋa akiliig taabulnico ho ŋa dawiig gurusco. 16 Ŋa kaawiico ɗo taajirin ku ammaamnar-ak aman : « Imiloŋ gaminko-aŋ min anne ! Ger ka Tanni, dakoŋ ginin̰jiɗo ger ka suuginer ! » 17 Ɗo wer-ak, maajirnay ku Iisa moyiit kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : « Gem kol *Rabbiney, nu elgig gerin̰ dakina. Ya nu moyaw-ak, adir erwaan ar ako. »
18 Hiyya, agindaw ku Yuudinnar indiig Iisa aman : « Ni raka kiini gaare maan kaak ajbay, nii ibine kadar Buŋ ko tabirin̰ciŋ, ki giniig maanna-aŋka. » 19 Iisa gay telkiico aman : « Ɗimoŋ ger-aŋka. Ya ku ɗimig gay, ɗo menaw subba di, nun naa peyin̰ ɗo weriy. » 20 Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Ger-aŋ, ŋu pinig ɗo elgin orok pooɗ iŋ bijigiƴ. Kar kiŋ gay maman ɗo menaw subba di, ki kaawiy a kii pinin̰ji ! » 21 Sando, wiktin taat Iisa kaawiy ɗo bi ka gerdi-ak, ŋa kaawa ɗo bi ka ziy ka meen̰ji. 22 Ba aar, min Iisa nooytu min ɗo muuti, maajirnay moyiit kaawoy-ata. Paa ko, ŋu aamintu ɗo kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner ho ɗo taat Iisa kaawtu.
Iisa iban adat ku geemir
23 Ɗo wiktin taat Iisa iidiyiy iidin ta *Paak ɗo geeger ka Zeruzaleem, ŋa gin gamin ku ajbay dakina. Min gee taliig gamin ku ajbay-ak, dakina minninco piltu biŋkico a ŋu aamin iŋ ŋaara. 24 Kar Iisa gay bal amniyin̰co, asaan okin̰co, ŋa ibingit ta aditco. 25 Ŋa rakaaɗo a gem yaaji ose ɗo biy ka gemor, asaan ŋa ibingit okintit taat goy ɗo adiy ka gemor.
* 2:8 ‛itin̰oŋ’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛ɗokin̰o’. 2:8 ‛meeram’ : Meeram-ak, ŋaar ko ɗeeɗa tee ka iidiner ɗo geemir. 2:17 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 69.10.