3
Nikodeem indaag Iisa
Kar gin gem rakki siŋji Nikodeem. Ŋa min gee ku ŋu koliy *Pariziyenna ho ŋa min *agindaw ku Yuudinnar. Ƴiriy rakki, ŋa dakiig gas Iisa iŋ aando, ŋa ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, ni iban kadar Buŋ kat tabirin̰ciŋ, ki asiini ɓilde, asaan ginno gem kaak yaa gedire ginin̰ gamin kuuk ajbay ar kuuk ki gintu-aŋku ya Buŋ iŋ ŋaarro. » Iisa telkiiji aman : « Cokay, naan̰ kaawe seene ! Ginno gem kaak yaa gedire talin *Meennaw ta Buŋdi ya ŋu bal ween̰ wee ka marbinto. » Nikodeem gay indiig aman : « Maman gem kaak tatik ko, ŋuu ween̰ pey marbinto ? Ampa-ak, ŋaa un̰je pey ɗo atti ka yaaco kat taa ween̰ji wal maman ? » Iisa ɗiyiiji aman : « Cokay, naan̰ kaawe seene ! Ginno gem kaak yaa un̰je ɗo Meennaw ta Buŋdi ya ŋu bal ween̰ iŋ amay ho iŋ Ruwwin ta Buŋdi. Ŋuur kuuk ŋu weeyig ween di, ŋuur goy koogin ku geemir di. Kar ŋuur kuuk ŋu weeyig iŋ Ruwwin ta Buŋdi gay, ŋuur koogin ku Buŋdi. Dak ajbiyenno ɗo kaawor taat aman : ‟ Illa ku asa ja wee wee ka marbinto. ” Pakar ja ɗo usi. Ŋa abiriyo ho ŋa aaniyiy wer kaak ŋa rakiy di. Gee cokiya abirin̰ji kaak ŋa abiriyo, kar gay, gee ibanno wer kaak ŋa asiyo ho kaak ŋa ɓaayiyo. Hadi, gem kaak ŋu weeyig iŋ Ruwwin ta Buŋdi sa, ŋaar paa di. »
Kar Nikodeem indiig aman : « Maman maanna-aŋ yaa kuuniye ? » 10 Iisa telkiiji aman : « Kiŋ siŋjiŋ ale, ki tatkaw ka *gaanuun ka gee ku Israyeel, kat ki ibingigɗo gamin-aŋku ? 11 Di cokay, naan̰ kaawe seene ! Nin kaawa ɗo bi ka maan kaak ni ibingiyo ho kaak ni taltu iŋ odinni, kar kuŋ gay rakaaɗo ice kaawni. 12 Ya nu kaawaako ɗo bi ka gamin kuuk goy ɗo adiy ka kiɗar din sa, ku aamanno, kar maman kuu aamine ya nu kaawaako ɗo bi ka gamin kuuk goy kuwa ka samaaner ? 13 Asaan ginno waan kaak coon ka samaaner, illa nun *Roŋ gemor di paay min kuwa. 14 Ku iban kadar gin ko elgin dakina, nabi Muusa siytu aal ka hadinner, ŋa caaliig kuwa ka etor ɗo wiktin taat ŋu goyiy ɗo goosiner. Uudin ta ŋa caaliig aal-aka, nun Roŋ gemor oki, ŋu asaan caalindu ka etor ansi.* 15 Ŋu asaan caalin ka etor-ak a gem kaak aamin lotu yaa gase goye ka gaasɗo ɗo uŋji ka Buŋdi. 16 Ka seener, Buŋ elig gee ku duniiner okin̰co nam ŋa tabiriig Roŋji kaak daŋgiro a ay gem kaak aamin loci idiyɗo maala, kar gay, ŋaa gase goye ka gaasɗo. 17 Buŋ, ŋaar bal tabirin̰ roŋji ɗo duniiner a seriin yaa obin̰ gee, kar gay, ŋa tabirig a ŋaa jilin̰ gee okin̰co. 18 Gem kaak aamin ɗo Roŋ ka Buŋdi, seriin obaagɗo. Kar ŋaar kaak bal aamine loci gay, seriin obig ko, asaan ŋa bal aamine ɗo Roŋ ka Buŋdi kaak daŋgiro. 19 Talu, maman seriin yaa obe gee : portikaw as ɗo duniiner, kar geeŋ gay el gondikaw kat guna, asaan ŋu gina gamin kuuk jookumo. 20 Ka seener gay, gee kuuk gina jookum-ak, ŋuur elgitɗo portikaw ho ŋu ɓaggitiɗo, asaan ŋu rakaaɗo gee yaa talin̰ gaminco kuuk jookum ŋu giniy-aku. 21 Kar gee kuuk gina riy taat samaane ɗo uŋji ka Buŋdi gay, ŋuur ɓaa ɗo portikaw, asaan gee yaa tale waraŋ kadar ŋu gina gamin kuuk samaane ɗo uŋji ka Buŋdi. »
Kaawo ɗo bi ka Iisa iŋ Yaaya
22 Min ŋaar-ak, Iisa iŋ maajirnay uctu, ŋu ɗeettu ɗo kiɗ ka Zuude. Ɗo wer-ak, ŋu taaytu ho Iisa *batiziyiy gee. 23 Ɗo wiktin taar-at, Yaaya-Batist sa batiziya gee. Ŋaar gay goy kiɗ ka Enon, moota iŋ Saliim, asaan ɗo wer-ak gin amay dakina. Gee asiiji ho ŋa batiziyiigu. 24 Kar ɗo wiktin taar-at, Yaaya, ŋu bal obin̰ misa daŋaayne.
25 Ƴiriy rakki, maajirnay ku Yaaya daarin̰ teestu meele iŋ *Yuudin̰ce rakki ɗo bi ka aadinco. Aadinco-at kaawa ɗo bi ka acindi kaak gem yaa gine *cawar ɗo uŋji ka Buŋdi. 26 Ɗo wer-ak, maajirna-ak dakiig gas Yaaya ho ŋu ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, gem kaak goy awalle iŋ kiŋke aar barre ka Zurdan, ŋaar kaak ki kaawinti biy-ak, diŋ ŋa tees kar batiziye gee ho gee okin̰co ɓaa ko loci di. » 27 Yaaya gay telkiico aman : « Gem gediraaɗo gine maan kaak Buŋ balji kaawe. 28 Ku dor di nu kaawko a nun Masiɗo. Kar gay, nun gem kaak Buŋ tabirtu yaaji siyin botiliy. 29 Ku iban di mitik iŋ daatko, ƴiriy ta ŋuu obe, ŋaar ko mitti ho royay gay, ŋaar goy ɗo serpey, ŋa cokiyiy gaaƴay, ansi-ak galji. Di nun sa paa di. Nun ko royay ka mitkor. Diŋka-aŋ galilil nec kat ɗo werti. 30 Min ƴiriyta ɓaayiy iŋ uŋti, siŋji kun̰ji yaa coone ho kunto gay yaa one. »
Gem kaak asa min kuwa ka samaaner
31 « Ŋaar kaak asa min kuwa ka samaaner, ŋaar pakgig gee okin̰co. Kar ŋaar kaak asa min ɗo kiɗar gay, ŋaar goy ɗo kiɗar di ho ŋa kaawa ɗo bi ka gamin kuuk ɗo adiy ka kiɗar di. Ka seener, ŋaar kaak asa min kuwa ka samaaner, [ŋaar pakgig gee okin̰co.] 32 Ŋa kaawa ɗo bi ka maan kaak ŋa taltu ho ŋa dortu, kar gay, ginno gem kaak icit kaawoy. 33 Ŋaar kaak icit kaawoy gay gaara kadar Buŋ kaawa seene. 34 Kar gay, ŋaar kaak Buŋ tabirtu gay, ŋaar kaawa kaaw taat Buŋ beriiji, asaan Buŋ berji Ruwwiney okintiti. 35 Tatte Buŋ, ŋaar elgig Roŋji ho ŋa berji izinne ɗo gamin okin̰co. 36 Gem kaak aamin ɗo Roŋ ka Buŋdi, ŋaar gas goye ka gaasɗo. Kar gay, ŋaar kaak pooc aamine ɗo Roŋ ka Buŋdi, ŋaar gasaagɗo goye ŋaar-aka. Kar gay, dapin̰ko ta Buŋdi yaa paaye kaaci. »
* 3:14 Wer ka gase kaawor ɗo Nombir 21.9. 3:31 Kaaw taar-an ginno ɗo makaatamna daarin̰ ku Buŋdi kuuk ŋu siirtu min awalle iŋ kaaw ta Grek.