4
Iisa kaawa iŋ daatik taat min Samari
1-3 Pariziyenna dortu kadar gee kuuk aaɗaag Iisa ho kuuk Iisa *batiziyiy-ak gin dakin pakgig gee kuuk aaɗaag Yaaya. Ka seener gay, Iisa ŋaar meen̰jiɗo kat batiziya gee, illa maajirnay di. Min Iisa doriit kaaw-at, ŋa uctu min Zuude ho ŋa ictu botol ta Galile. Ɗo ɓaan̰ji, ŋa aaɗ min kiɗ ka Samari. Hiyya, ŋa ottu ɗo geeger ka Samari kaak ŋu koliy Sikaar. Geeger-ak moota iŋ morig kaak Yakuub beriiji awalle ɗo roŋji Yuusup. Ɗo wer-ak ko, Yakuub ecirtu bee ka amiydi. Min Iisa iŋ maajirnay ottu ɗo wer-aka, Iisa rawe. Ampaa ko, ŋa daktu goy ɗo bi ka beendi. Pat nec ko ƴiriyo.
7-8 Wiktin taat Iisa jammiyiy-ak, maajirnay gay ɓaawco gidiye tee ɗo geegirdi. Awalle min ŋuu ɗeete, daatik rakki min kiɗ ka Samari ɓaaw amay. Ta gasiig Iisa ɗo bi ka beendi-aka. Ŋa indiit aman : « Beror ja amay, naa see. » Daatko-at kaawiiji aman : « Kiŋ kat *Yuudin̰ce, kar maman ki indiin a naan̰ bere amay, nun taat *Samariten̰ca ? » Sando, Yuudinna iŋ gee ku Samari gay kaawco ɓagɗo. 10 Iisa telkiitit aman : « Ya ka iban maan kaak Buŋ beriyo ho ya ka ibingig ŋaar kaak kaawaake a ‟ beror amay ”, zer kaŋ kat yaan indindu ho naake bere amay kuuk bera goye kaak taɓ. » 11 Daatko-at ɗiyiiji aman : « Gem kol *Rabbiney, bee-aŋ baata aale ho kiŋ bal gine maan ka itin̰indi. Kar maman kii gasin̰ amay kuuk bera goye-aka ? 12 Migini* Yakuub ko berintiŋ bee-aŋka. Ŋaar meen̰ji sa seetu amiyji, yoo kooginay ho malley oki. Ɗo tan̰jiŋ-ak, kiŋ kat tatik pakgig Yakuub walla ? » 13 Iisa telkiitit aman : « Ya gem kaak see amay ku beendi-aŋ, ibin yaa obin̰ pey. 14 Kar gem kaak yaa see amay kuuk naaji bere gay, ibin obaagɗo pey. Amay kuuk naaji bere-ak yaaji goye ar con̰cal kuuk bera goye ka gaasɗo ɗo uŋji ka Buŋdi. » 15 Daatko-at telkiiji pey aman : « Gem kol Rabbiney, beror ja amiyjiŋ-aku a ibin obiinno pey ho nu asiyɗo pey deese amay min ɗo beendi. »
16 Iisa ɗiyiitit aman : « Ɓaa, kolig mitke, kar kuu ase. » 17 Taar gay aman : « Nun bal gine mitko. » Iisa kaawiitit aman : « Way, ka kaaw seene a ka bal gine mitko-aŋka. 18 Asaan awalle ka ob miday beeƴ ho kaak diŋ ku goyiy-aŋ sa, ŋa mitkenno. Ɗo taar-an ka kaaw seene. » 19 Hiyya, ɗo wer-ak, ta kaawiiji aman : « Gem kol Rabbiney, nu tala kadar kiŋ nabiin̰ce. 20 Aginiyni ku Samari abdiy Buŋ kuwa ka damba-anta, kar kuŋ Yuudinna ɗiya a wer ka abdiye Buŋdi, ŋaar Zeruzaleem. » 21 Iisa telkiitit aman : « Gem kol yaaco, cokay : wiktin asaw taat ku abdiyiigɗo Tatte Buŋ kuwa ka damba-an di wal Zeruzaleem di. Icit kaawor-anta. 22 Kuŋ gee ku Samari, ku abdiya Buŋ kaak ku ibingigɗo. Kar nin Yuudinna gay ibingig ja kat ni abdiyiiga, asaan ŋaar kaak yaa jile gee amil min ɗo Yuudinnar. 23 Kar gay, wiktin asaw ho diŋ taar as ko taat gay abaadiner kuuk taɓ yaa abdiye Buŋ iŋ gelbin rakki ho iŋ botol ta seener. Asaan Tatte Buŋ, ŋaar raka a gee yaa abdiyin̰ ansi. 24 Buŋ, ŋaar ruwwine ho ŋuur kuuk abdiyaaga, illa ŋuu abdiyin̰ iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi ho iŋ seene. » 25 Daatko-at telkiiji aman : « Nu iban kadar Masi yaa ase, ŋaar kaak Buŋ yaa tabire ŋa asiy jilin̰ gee. Ya ŋa ase, ŋaani gaarin̰ gamin okin̰co. » 26 Iisa telkiitit aman : « Ŋa nun kaak kaawaake-aŋ ko Masi. »
27 Ɗo wiktin taat ŋa kaawiy pa-ak ko, maajirnay astu min bariye tee. Ŋu ajbiytu ɗo bi kaak ŋa kaawa iŋ daatko. Kar waanco ke bal gedire indin̰ aman : « Ki rakaati maa ? » wala « Maa ki kaawiy iŋ taara ? » 28 Min ŋaar-ak, daatko-at rasig jeliŋgiti, ta ɗeettu ɗo geegirdi ho ta dakiig min gee aman : 29 « Amiloŋ, asoŋ taloŋ ! Gem-aŋ gaarduug gamin okin̰co kuuk nu gintu ! Wal ŋaa gine Masi ga ! » 30 Hiyya, ŋu amiltu, ŋu dakiig gasa.
31 Ɗo wiktin taat ta ɗeettu mine gee, maajirnay ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, kiŋ okam ɗak maanna tara ! » 32 Ŋaar gay telkiico aman : « Nun gin tee kaak kuŋ ibingigɗo. » 33 Maajirnay kaawiy benannico aman : « Di gem-aŋ, waan iyji tee ga ? » 34 Iisa ɗiyiico aman : « Nun, teendu, illa naa ginin taat ŋaar kaak n̰aamintu rakiyo ho naa gaasin ja tak riy taat ŋa beriidu. » 35 Ŋa ɗiyiico pey aman : « Kaaw agunuw rakki kaawa aman : ‟ Ɗak ko koyin pooɗ di, kar gee yaa seɗe. ” Nun gay ɗiyaako a taloŋ ja morgin-aŋku. Koo nee ko, ta raka ko seɗe. 36 Gem kaak seɗaw, ŋaar gasaag ko maan ka yaaji nece ɗo elgol ho ya ŋa n̰umig gamin-aŋku, ŋa n̰umiig ɗo goye ka gaasɗo. Ansii ko, ŋaar kaak luwaw iŋ ŋaar kaak seɗaw, ŋu aaciyiy sawa. 37 An gay kaaw agunuw ta pey, taat ɗiya aman : ‟ Aŋka-aŋ luwaw ho aŋ gay seɗaw. ” Taar sa seene. 38 Nu tabiriŋko seɗe ɗo morig kaak ku bal gawnin̰ji. Gee ku pey gawinga, kar kuŋ gay tiya tiŋgico. »
39 Ɗo kaaw ta daatkor taat aman : « Gem-aŋ gaarduug gamnar okin̰co kuuk nu gintu », gee dakina kuuk min geeger ka Samari-ak aamintu ɗo Iisa. 40 Wiktin taat gee ku Samari otiiji ɗo Iisa, ŋu kaawiiji a ŋaa baan̰e ŋaa jammiye ɗo werco. Hiyya, ŋa gintu menaw seer iŋ ŋuura. 41 Ɗo wiktin taat Iisa goytu iŋ ŋuura, gee ku Samari dakina pak ku awalle aamintu iŋ Iisa, asaan ŋu dorig meen̰ji kat kaawco. 42 Hiyya, ŋu ɗiyiitit ɗo daatko-at aman : « Diŋ nin aamintu-aŋ ɗo kaaw taat ni dortu min ɗo meen̰ji Iisa. Ni bal aamine ɗo kaaw taŋken di ho ni iban kadar ka seener, ŋaar ko yaa jilin̰ gee. »
Iisa cool roŋ ka tatkaw rakki
43 Min Iisa gin ko menaw seer Samari, ŋa uctu min wer-aka ho ŋa ictu botol ta Galile. 44 Iisa meen̰ji ɗiy aman : « Nabiin̰ce, gee karmiygigɗo ɗo darrey ta meen̰ji. » 45 Kar gay, ɗo wiktin taat Iisa ottu ɗo kiɗ ka Galile, gee ku Galile obig samaane, asaan ŋuur sa ɓaaw iidiye iidin ta *Paak Zeruzaleem ho ŋu talig gamin okin̰co kuuk Iisa gintu ɗo iidin-ata.
46 Hiyya, Iisa yeeptu ɗo geeger ka Kana, ɗo wer kaak ŋa newsiig amay maam ku *bin̰di. Geeger-ak sa ɗo kiɗ ka Galile. Ɗo geeger ka Kapernayuum gay gin tatkaw rakki roŋji raɗaw. 47 Wiktin taat tatkaw-ak dortu a Iisa uc min Zuude, ŋa astu gasin̰ji ɗo kiɗ ka Galile. Ŋa marmiliiji ɗo Iisa a ŋa ɓaa coolin̰ roŋji kaak gaay mate. 48 Kar Iisa ɗiyiiji aman : « Ya ku bal tale gamin kuuk ajbay iŋ kuuk gaara gudurre ta Buŋdi, kuŋ amniyaaɗo bat ! » 49 Tatkaw-ak wakiliiji aman : « Gem kol Tacco, asor koɗok paa roŋdu yaa mate. » 50 Iisa gay telkiiji aman : « Yeep ko ɗo gerin̰, roŋjiŋ, ŋaar cewey ko. » Hiyya, tatkaw-ak aamintu ɗo kaaw ta Iisa ho ŋa yeeptu ɗo geriy. 51 Ɗo yeepin̰ji, ŋa n̰aamtu iŋ gay riyoy kuuk ɓaa gasin̰ji. Ŋu ɗiyiiji aman : « Roŋjiŋ, ŋaar cewey ko ! » 52 Tatkaw-ak indiigu aman : « Iŋ maa patira ŋa aawiig zi cewey ? » Ŋuur gay telkiiji aman : « Duuɗi, iŋ pat rakki ta ƴiriyo kat zi ooltu. » 53 Takan̰ mic-ak pakirtu kadar pat taar-at ko Iisa kaawiiji aman : « Roŋjiŋ ŋaar cewey ko. » Hiyya, tatkaw-ak aamintu ɗo Iisa iŋ gee ku geriy okin̰co. 54 Ŋaar-aŋ maan kaak ajbay ka seeriŋkar kaak Iisa gintu ɗo kiɗ ka Galile. Ŋa ginig ɗo wiktin taat ŋa yeeptu min kiɗ ka Zuude.
* 4:12 ‛Migini’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛tanni ka tatko’.