5
Iisa cool ruŋgiine
Min ŋaar-ak, *Yuudinna iidiya iidinco ɗo geeger ka Zeruzaleem ho Iisa ɓaawtu hadire. Ɗo geeger-ak, gin ɗibir rakki kaak ŋu koliy ɗibir ka Tamgir. Moota iŋ ɗibir-ak, gin koriy taat ŋu kolaat Betzaata iŋ kaaw ta *Hebru ho ɗo bit ka koriyor-at, ŋu siy kellam beeƴi. Kellam-ak miin iŋ gee kuuk raɗaw : noolna, mersina iŋ ruŋgiina. [Gee-ak era wiktin taat amay ku koriyor yaa awke. Asaan werin daarin̰, *ɗubil ka Buŋdi paaygiy ɗo koriy-ata, ŋa awkigig amay-aku. Kar min gee kuuk raɗaw, kaak paay awalle di cooliyo, yoo raɗuway ta maa oki.]*
Kar ɗo wer-ak, gin gem rakki kaak raɗuway gin ko elgin orok subba iŋ porpoɗ. Iisa taliig gem-ak daŋle ho ŋa dor kadar raɗuway taay ko, kar ŋa indiig aman : « Ki raka kii coole walla ? » Gem-ak telkiiji aman : « Gem kol *Rabbiney, nu bal gine gem kaak yaan paayin ɗo koriyor wiktin taat amay awkiyo. Ya nu ɓaa paayen di, waan ka pey ogirdu ko. » Iisa ɗiyiiji aman : « Diŋ ucu, maliyit argan̰ ho ɗeettu ! » Hiyya, koɗok di, gem-ak cooltu. Ŋa maliyiit argay ho ŋa ɗeettu. Sando, ƴiriy taar-at gay ta *sabitdi. 10 Min agindaw ku Yuudinnar taliig gem-aka ho ŋu ɗiyiiji aman : « Hey kiŋke-aŋka ! Ƴiriyta-aŋ sabit, kar maa di ki iciit argan̰ ? Taar-an, *gaanuun toɗta. » 11 Ŋaar gay telkiico aman : « Gem kaak coolintu-aŋ ko ɗiydu a naa maliyin argar ho naa ɗeete. » 12 Agindaw-ak indiig pey aman : « Ŋaar waa kaawjiŋ pa ? » 13 Kar gem-ak gay ibingigɗo gem kaak coolga, asaan min Iisa cooliig di, ŋa un̰jitu ɗatik ta gee kuuk dakin goy ɗo wer-aka.
14 Kar ba aaro, Iisa dakiig gas gem kaak ŋa cooltu-ak ɗo *ger ka Buŋdi ho ŋa ɗiyiiji aman : « Diŋ ki cool ko. Kar gay, dak ginno pey zunuubinna, yampa omaayin yaan̰ ase pey pak taat asjiŋ awalle. » 15 Gem-ak dakiico os ɗo agindaw ku Yuudinnar a ŋa Iisa kat coolga. 16 Min ŋaar-ak, Yuudinna teestu taaɓiyin̰ Iisa, asaan ŋa coolig gem-ak iŋ ƴiriy ta sabitdi. 17 Iisa gay teesiico ose baati aman : « Tanni, ŋaar ginaat riyoy yoo ƴiriyta ho nun sa gina ar tan̰ji-at di. » 18 Ɗo kaawoy taar-an ko, agindaw ku Yuudinnar bariyiy botol taat ŋuu deen̰ji, asaan ŋaar bal aalin̰ gaanuun ka sabitdi di, kar gay, ŋa ɗiy a Buŋ kat Tacco ho ansi-ak, ŋa gina zi nec iŋ Buŋ.
Buŋ berji izinne ɗo Roŋji
19 Iisa gay ɗiy pey aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : nun Roŋ ka Buŋdi, nu gedarro gine maan keedu. Nu tala gamin kuuk Tanni giniyo, nun sa giniy ar kun̰ji di. Gamin kuuk Tanni giniy-ak, nun Roŋji sa gina ŋuur di. 20 Asaan Tanni ŋaar elgiinu ho ŋa gaaraadu ay maan kaak ŋa giniyo. Ŋaadu gaare pey gamin ku aginda pak ŋuur-aŋku nam kuu ajbiye tak-tak. 21 Ka seener gay, Tanni, ŋaar nooya gee ku mate ho ŋa beriico goye. Ar taar-at ko, nun kaak Roŋji sa bera goye ɗo gee kuuk nu rakiyo. 22 Pey Tanni, meen̰ji ɗukumaaɗo seriin ɗo geemir, kar gay, ŋa berdu izinne ɗo nun Roŋji, naa ɗukume seriin ɗo geemir. 23 Ansii ko, gee okin̰co yaadu bere horoomine ar kaak ŋu beriiji ɗo Tanni. Gem kaak bergiiduɗo horoomine ɗo nun Roŋo, ŋaar bergiijiɗo ɗo Tanni kaak tabirintu.
24 « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ya gem kaak cokiya kaawor ho ŋa aamina ɗo kaak tabirintu, ŋaar gas ko goye ka gaasɗo. Ŋaar-ak, seriin obaagɗo. Kar gay, ŋaar aaɗ ko min ɗo muuti ho ŋa tees ko goye kaak taɓ. 25 Cokiyoŋ, naako kaawe pey seene : wiktin yaa ase ho taar as ko taat gee ku mate yaa cokiyin gaaƴar, nunu kaak Roŋ ka Buŋdi, ho kuuk cokiyaata yaa gase goye ka gaasɗo. 26 Asaan ar Tanni beriy goye ɗo geemir, nun kaak Roŋji sa, ŋa berdu botol a naa bere goye ɗo geemir. 27 Ho ŋa berdu pey izinne a naa ɗukume seriin ɗo geemir, asaan nun *Roŋ gemor. 28 Dakoŋ ajbiyenno ɗo gamin kuuk nu kaawiiko-aŋku. Wiktin yaa ase taat gee ku mat okin̰co yaa cokiyin gaaƴar 29 ho ŋuu nooye. Gee kuuk gin riy taat samaane, ŋuur yaa gase goye ka gaasɗo. Kar gee kuuk gin riy taat jookum gay, seriin yaa obin̰co.
30 « Nun gediraaɗo gine maan keedu. Ya nu ɗukuma seriin ɗo geemir, nu ɗukumaat uudin taat Tanni ɗiyiidu. Kaaw taat nu ɗukumta-at, taar ɗo botilti, asaan nu gina riy taat Buŋ kaak tabirintu rakiy di, yampa, nu ginno ta meendu di. »
Saadinna ku Iisa
31 Iisa kaawtu pey aman : « Ya nun meendu di ɗiya a kaawor-an seene, maman gee yaa ibine a nu kaawa seene ? 32 Kar gay, gin waan ka pey kat kaaw bir ho nu iban kadar kaaw taat ŋa kaawiy-at, taar seene. 33 Kuŋ kat tabirji gee ɗo Yaaya-Batist ho ŋaar sa kaawko seene bi kanto. 34 Nun gay, ŋa gemno kat yaa kaawe bir. Kar gay, ya nu kaawa pa-ak, nu raka a kuu gase jile. 35 Yaaya, ŋaar goy ar lampa ɗo geemir ho ŋa ceeriico. Ɗo wiktin taar-at, portikaw-at berko galal. 36 Kar gay, nun gin saadin kaak tatik pakgig Yaaya. Ka seener, riy taat Tanni beriidu ho taat nu giniy-at, taar ko saadiner ho ta gaara kadar ŋa Tanni kat tabirintu. 37 Ho Tanni kaak tabirintu sa, meen̰ji saadiner. Kar kuŋ gay bal dorin kaawoy ho ku bal talin wijeeney bat. 38 Ku icgitɗo kaaw ɗo kaƴko, asaan ku bal aamine iŋ nun kaak ŋa tabirtu. 39 Ku el garkiye ɗo Kitamner a kuu gase baati, asaan ku pakira kadar ansii di kuu gase botol taat yaako iyiŋko ɗo goye ka gaasɗo. Sando, Kitamne-an sa kaawa bi kanto di. 40 Kar gay, ku rakaaɗo ase lotu a naako bere goye ka gaasɗo.
41 « Nun-aŋ barayɗo oziliik ta asa min ɗo geemir. 42 Nun ibingiko. Nu iban tak kadar ku elgigɗo Buŋ min ɗo aditko. 43 Nun as asaan Tanni kat tabirintu ho ku pooc obindu. Kar gem kaak as iŋ ta kaay di gay, ku obaaga. 44 Ku el ozile ziŋkiko, kar gay, ku barayɗo oziliik taat asa min ɗo Buŋdi. Kar di maman kuu aamine lotu ? 45 Dakoŋ moyenno a nun kat naako sakkiyiŋko ɗo Tanni. Ŋaar kaak yaako sakkiyiŋko gay, ŋa Muusa kaak ku diytu gelbinko. 46 Zer, ya ku aamin ka seener iŋ Muusa, nec kuun aaminindu oki, asaan ŋaar siir ɗo bi kanto ko. 47 Kar gay, ya ku amnayɗo iŋ taat Muusa siirtu, maman kuu aaminin kaawor ? »
* 5:4 Kaaw taar-an ginno ɗo makaatamna daarin̰ ku Buŋdi kuuk ŋu siirtu min awalle iŋ kaaw ta Grek.