6
Bere ka teendi ɗo gee alip beeƴ
(Matiye 14.13-21, Maark 6.30-44, Luk 9.10-17)
Min ŋaar-ak, Iisa aaltu barre ka Galile, ŋaar di ŋu koliy oki barre ka Tiberiyaad. Gee dakina aaɗiiga, asaan ŋu tal gamin kuuk ajbay ŋa giniy ɗo wiktin taat ŋa cooliy gee kuuk raɗaw. Iisa coktu ka dambar iŋ maajirnay ho ŋu goytu. Ɗo wiktin taar-at, iidin ta *Yuudinnar taat ŋu koliy Paak gaay ko. Kar Iisa jaaltu kaay ho ŋa taltu kadar gee dakina asaaji. Hiyya, ŋa indiig Pilip aman : « Momoŋ ga gii gidiye tee kaak yaa nece ɗo gee-aŋ okin̰co ? »
Iisa kaawiy pa-ak, asaan ŋa raka gecin̰ Pilip di. Yampa, ŋa iban ko maan kaak ŋaa gine. Pilip gay telkiiji aman : « Gee-aŋ, gurus ka eel ta gee miy seer sa necaaɗo yaaco gidiye tee, ya ay gem di yaa okume maan kapak kapak oki. » Min maajirnay, rakki kaak ŋu kolaag Andre, siŋji ka Simon Piyer ɗiyiiji ɗo Iisa aman : « Mic rakki goy anne kaak gin mappa beeƴ ka oorze* ho iŋ boos seera. Kar ŋuur-aŋ gay yaa nece maa ɗo gee kuuk dakin-aŋku ? » 10 Iisa kaawiico ɗo maajirnay aman : « Ɗiyon̰co ɗo gee-aŋ a ŋuu goye keɗer. » Kar ŋu goytu. Wer-ak gin gan̰ ka balan̰ dakina. Gee-ak yaa nece alip beeƴ. 11 Hiyya, Iisa sokiig mappa-aka, ŋa jaaltu kaay ka samaaner ho ŋa deltu barkin ɗo Buŋdi. Kar ŋa pirsiiga ho ŋu ɗeeɗiicog ɗo gee kuuk goy keɗer-aku. Kar pey, Iisa sokiig boos-aku, ŋa barkiyiigu ho ŋuur oki, ŋa ɗeeɗiicog ar ka mappar-aka. Okin̰co, ŋu teetu, ŋu aaytu. 12 Min ŋu tee aaye, Iisa ɗiyiico ɗo maajirnay aman : « N̰umoŋ tee ka ɗak-aŋka, dakoŋ rasenno maan keɗer. » 13 Hiyya, ŋu sokiig mappa ka ɗake nam ŋu miin girdin orok iŋ seer min ɗo mappa ka beeƴ-ak di.
14 Min gee-ak taltu maan ka ajbay kaak Iisa gintu-ak, ŋu ɗiytu aman : « Way ! Gem-aŋ nabiin̰ce ka seener. Ŋaar ko kaak ŋu ɗiytu awalle a ŋaa ase ɗo duniiner. »
15 Kar Iisa uctu ho ŋa etirtu pey keeji ka dambar, asaan ŋa ibin ko kadar gee-aŋ raka obin̰ji ŋuu darjiyin̰ sultan.
Jiwi kuuk ka amiydi
(Matiye 14.22-27, Maark 6.45-52)
16 Iŋ maako, maajirnay ku Iisa ɓaawtu ɗo bi ka barrer. 17 Ŋu daktu n̰ep markaba a ŋuu aaniye geeger ka Kapernayuum aar barrer. Ɗo wiktin taar-at, wer aando ko, kar Iisa bal jorkin̰co misa. 18 Kar us dakina paaytu ho ŋa abiriy ɗo amiydi nam amay awka dakina. 19 Min maarjirna-ak ɗeet ko serek ta kilomeetir beeƴ wal bijigiƴ, ŋu taliig Iisa asaaco moota ɗo markabco. Ŋa jaawa ka amiydi. Ɗo wer-ak, kolaw obiigu. 20 Iisa gay ɗiyiico aman : « Ŋa nunun di, dakoŋ ginenno kolaw. » 21 Zer maajirnay-ak rak icin̰ Iisa ɗo markabco, kar tala kar ŋa ɗooy ko keɗer, ŋu ot ko ɗo wer kaak ŋu ɓaayiyo.
Iisa ar tee kaak gee tiyo
22 Ka kawtinti, gee kuuk ɗak aar barrer-ak pakirtu kadar awalle gin markab rakki di ɗo wer-aka ho ŋu iban kadar Iisa bal n̰epe iŋ maajirnay ɗo markab-aka, ŋuur ɗeet keeco di. 23 Ba aar, markabin ku pey uctu min geeger ka Tiberiyaad. Ŋu asiig gas gee ɗo bi ka barrer, ɗo wer kaak *Rabbin Iisa deltu barkin ɗo Buŋdi ho ŋa beriico tee. 24 Min gee-ak taltu kadar Iisa iŋ maajirnay ginno ɗo wer-aka, ŋu n̰eptu markabna ho ŋu aaniytu Kapernayuum, ŋu ɓaayiy bariyin̰ji.
25 Ŋu dakiig gas Iisa aar barrer ho ŋu indiig aman : « Gem kol Tacco, kiŋ as anne kimin ? » 26 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, ku bariyin sa, asaan nu berko tee ku aaytu. Yampa, ku bariyginno, asaan ku ibin ko baaco ta gamin kuuk ajbay nu gintu. 27 Nu kaawaako a zeeɗoŋ, kuu gase tee kaak taayaw ho kaak bera goye ka gaasɗo. Yampa, dakoŋ zeeɗenno ɗo tee kaak taayɗo. Tee kaak taayaw-ak, ŋa nun *Roŋ gemor ko kaak yaako berin̰ji, asaan Tanni Buŋ berdu maan kaak gaara kadar nu gin izinne min loci. » 28 Ŋuur gay telkiiji aman : « Nii gine maman a nii necin taat Buŋ rakiyo ? » 29 Iisa telkiico aman : « Riy taat Buŋ rakiy-at, illa kuu aamine iŋ nunu kaak ŋa tabirtu. »
30 Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Ya ki raka nii aamine iŋ kiŋke-ak, gaarni ja maan kaak ajbay kaak gaara kadar Buŋ kat tabirin̰ciŋ. Kiini gine maa ? 31 Awalle, ɗo wiktin taat aginiyni goyiy ɗo goosiner, ŋu tee tee kaak ŋu koliy ‟ maan ”. Ansii ko, ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : ‟ Buŋ berco tee kaak asa min kuwa ka Buŋdi. ” » 32 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, ŋa Muusaɗo kat berko tee kaak asa min kuwa ka Buŋdi, ŋaar kaak beraako tee kaak taɓ gay, ŋaar Tanni. 33 Asaan tee kaak Buŋ beriyo, ŋaar ko kaak asa min kuwa ho bera goye ɗo geemir. » 34 Kar gee-ak kaawiiji aman : « Gem kol Tacco, kun kawta, berguwaani tee ŋaar-aka. »
35 Kar Iisa kaawiico aman : « Tee kaak bera goye kaak taɓ-ak, ŋa nun ko. Gem kaak as lotu, mey diyaagɗo, ho ŋaar kaak aamin lotu, ibin diyaagɗo tak-tak. 36 Nun kaawkoŋ ko a ku talintu, kar ku bal aamine. 37 Ay gem kaak Tanni beriidu yaadu ase, ho ŋaar kaak asaadu, nu poocaagɗo bat. 38 Nu poocaagɗo-ak, asaan ya nu paay min ka samaaner, nu paay a naa gine riy ta ŋaar kaak n̰aamintu. Yampa, nu bal paaye a naa gine riy taat nu rakiy di. 39 An ko riy taat ŋaar kaak n̰aamin rakiyo : min ŋuur kuuk ŋa beriidu, nu rawtaaɗo rakki minninco, kar gay, ɗo ƴiriy ta ba aaro, illa naa nooyin̰co min ɗo muuti. 40 Ka seener, an ko taat Tanni rakiyo : ay gem kaak talin nun Roŋo ho kaak aamin iŋ nunu yaa gase goye ka gaasɗo, ho nun gay, naa nooyin̰ji ɗo ƴiriy ta ba aaro. »
41 Min ŋaar-ak, *Yuudinna teestu osin̰ Iisa asaan ŋa kaaw aman : « Nun tee kaak paay min ka samaaner. » 42 Ŋuur gay ɗiytu aman : « Gem ŋaar-aŋ, ŋa Iisa, roŋji ka Yuusup-ak ɗoo di ? Gi ibingig kun̰ tacco iŋ yaaco. Maman ŋa kaawiy diŋka a ŋa paay min ka samaaner ? » 43 Kar Iisa gay telkiico aman : « Dakoŋ osenno benanniko. 44 Waan gediraaɗo yaadu ase ya Tanni kaak n̰aamintu baldu iyin̰ji. Ho ŋaar kaak asaadu gay, naa nooyin̰ji ɗo ƴiriy ta ba aaro. 45 Ɗo makaatamna ku nabiinnar, ŋu kaaw aman : ‟ Buŋ yaa ɓildin̰ gee okin̰co. ”§ Ay gem kaak cokiya kaaw ta Buŋdi ho ica kaawoy yaa ase lotu. 46 Ginno bat gem kaak talig Buŋ, illa ŋaar kaak as min ɗo Buŋdi keeji di talga.
47 « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : gem kaak aamina lotu gay, ŋaa gase goye ka gaasɗo. 48 Nun ko tee ka bera goye. 49 Aginiyko tee tee kaak ŋu koliy maan ɗo goosiner, kar iŋ taar-at sa, ŋu mattu di. 50 Kar gay, ya gem tiya tee kaak paay min ka samaaner-ak, ŋa mataaɗo. 51 Nun ko tee kaak paay min ka samaaner ho kaak bera goye. Gem kaak tiya tee ŋaar-aŋ yaa gase goye ka gaasɗo. Tee kaak naa bere-aŋ, ŋaar zir ka meendu. Naa berin̰ji-ak a gee ku duniiner yaa gase goye kaak taɓ. »
52 Min ŋa kaawtu pa-ak, *Yuudinna teestu leese benannico aman : « Maman gem-aŋ kaawiy a ŋaate bere ziy kat gii tee ? »
53 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, nun *Roŋ gemor, ya ku tiyaagɗo zir ho ku siyaagɗo baarir, ku gasaagɗo goye kaak taɓ-aka. 54 Gem kaak tiya zir ho siya baarir, ŋaar yaa gase goye ka gaasɗo, ho nun gay, naa nooyin̰ ɗo ƴiriy ta ba aaro. 55 Asaan zir, ŋaar tee kaak taɓ, ho baarir sa, ŋuur see kaak taɓ. 56 Gem kaak tiya zir ho siya baarir-ak, ŋaar yaa goye iŋ nunu ho nun sa yaa goye iŋ ŋaara. 57 Tanni kaak n̰aamintu, ŋaar goy mento ho nun sa goy ɗo saan tan̰ji. Ampaa ko, ŋaar kaak tiya zir yaa gase goye ɗo saan tanto. 58 Ŋaar-aŋ ko tee ka taɓ kaak paay min ka samaaner. Ŋa arro tee kaak aginiyko teetu, kar ŋu mattu di. Gem kaak tee tee ŋaar-aŋ, ŋaa gase goye ka gaasɗo. »
59 Iisa kaawiig kaawnay-aŋ ɗo geeger ka Kapernayuum wiktin taat ŋa ɓildiy gee ɗo ger ka salaaner ka Yuudinnar.
Dakin min gee ku aaɗaag Iisa rasga
60 Min maajirnay dortu kaaw taat Iisa kaawtu-at, daarin̰co ɗiytu aman : « Kaaw-an taar raɗ aale. Waa yaa ooyinti ? »
61 Iisa gay iban tak kadar maajirnay leesa benannico. Kar ŋa kaawiico aman : « Kaawor-an erwig aditko walla ? 62 Kar di, kuu gine maman wiktin ta kuun talin nun *Roŋ gemor naa yeepe ɗo wer kaak nu paaytu-aka ? 63 Taar Ruwwin ta Buŋdi ko taat bera goye. Gem keeji di gediraaɗo gine maanna. Kar gay, kaawin kuuk nu kaawiiko awalle-ak, ŋu asa min ɗo Ruwwiner ho ŋu bera goye. 64 Kar gay, ɗo ɗatikko, goy gee ku aamanno. » Iisa gay ibingig ko min ɗo teesindi, ŋuur kuuk bal aamine iŋ ŋaara ho ŋaar kaak asa gaarin̰ji ɗo adiney oki. 65 Iisa kaawiico pey aman : « An ko kaaw taat nu kaawiiko min awalle : ya Tanni Buŋ bal bere botol ɗo gemor, gem gediraaɗo yaadu ase. »
66 Min ŋaar-ak, dakin min gee ku aaɗaag Iisa rasiiga, ŋu pooctu aaɗin̰ji. 67 Kar Iisa indiig maajirnay ku orok iŋ seera aman : « Kuŋ sa rakaan rasindu walla ? » 68 Simon Piyer telkiiji aman : « Gem kol Tacco, nin-aŋ gay, nii aaɗe pey waa ? Kiŋke-aŋ ko kaak kaawa kaaw taat bera goye ka gaasɗo. 69 Ni iban ho ni aamina kadar kiŋke-aŋ ko kaak Buŋ doɓtu ho ŋa n̰aamtu. » 70 Iisa gay telkiico aman : « Ŋaar nun ko kaak doɓiŋko, kuŋko kuuk orok iŋ seer-aŋku. Kar gay, minninko, rakki, ŋaar seetanne. » 71 Wiktin taat Iisa kaawiy pa-ak, ŋa kaawa ɗo bi ka Zuudas, roŋji ka Simon Iskariyoot. Ŋaar sa min ɗo maajirnay ku Iisa kuuk orok iŋ seera ho ŋaar ko kaak asaaji isine ɗo Iisa.
* 6:9 ‛mappa beeƴ ka oorze’ : Oorze-ak, ŋa gan̰ ar *geme. 6:10 ‛alip beeƴ’ : Daaɗ iŋ koogin gay ŋu bal osin̰co. 6:31 ‛maan’ : Ŋa tee kaak Buŋ bertu ɗo gee ku Israyeel ɗo goosiner (Ekzood 16.13-15). § 6:45 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 54.13.