7
Iisa yeep Zeruzaleem ɗo iidiner
Min ŋaar-ak, Iisa uctu jaawe ɗo kiɗ ka Galile. Ŋa rakaaɗo ɓaawe ɗo kiɗ ka Zuude, asaan *agindaw ku Yuudinnar bariyaaga a ŋuu deen̰ji. Ɗo wiktin taar-at, iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy Tabernaakile as ko moota. Kar siŋtay ku Iisa ɗiyiiji aman : « Uc ɓaa ɗo kiɗ ka Zuude, asaan anner kat maajirnan̰ sa yaa tale riy taat ki giniyo. Ya gem kaak raka a siŋji yaa ale, ŋaar ginaaɗo gamin iŋ cigile. Kiŋ gina gamin kuuk ajbay, ŋaar-ak samaane. Ginig gamin-aŋ ɗo uŋco ka gee okin̰co, ansii kat, ŋuun̰ ibine. » Ka seener, maaniico siŋtay ku Iisa din sa aamanno iŋ ŋaara. Kar Iisa ɗiyiico aman : « Wiktin taat naa ɓaawe bal nece misa. Ya lokoŋ gay, taar samaan ko ! Gee kuuk ɗo kiɗ-aŋ, ŋuur poocaakonno. Kar gay, ŋu oyaanno nunu, asaan nu kaawaaco seene ɗo bi ka gamin kuuk samaanno ŋu giniyo. Kuŋ ɓaaŋ ɗo iidin-anta. Nun gay ɓaaɗo misa, asaan wiktiner bal nece misa. » Min ŋa kaawiico pa-ak, ŋa ɗaktu ɗo kiɗ ka Galile.
10 Wiktin taat siŋtay ku Iisa ɗeettu ɗo iidin-at, ŋaar oki ɓaawtu iŋ cigile, ŋa bal gaare ziy. 11 Ɗo wiktin taat gee iidiyiyo, agindaw ku Yuudinnar bariyiiga ho ŋu indiy aman : « Ŋaar kat moo ? » 12 Gee dakina kuuk hadir ɗo iidin-at meeliy benannico ɗo bi ka Iisa. Daarin̰ kaawa aman : « Gem-aŋ, ŋaar sellen̰. » Kar daarin̰ gay ɗiya aman : « Ŋa caaciya gee. » 13 Kar gay, ŋu semsuma di, asaan ŋu gina kolaw paa agindaw ku Yuudinnar yaa dorin̰ kaawinco-aku.
14 Ɗo wiktin taat iidin-at ottu ɗatko, Iisa un̰jitu ɗo *ger ka Buŋdi ho ŋa teestu ɓilde gee. 15 Gee ku cokiyaaga-ak ajbiytu ho ŋu ɗiytu aman : « Maman gem-aŋ ibiniy gamin dakina, kar ŋa bal garkiyen di ? »
16 Iisa gay telkiico aman : « Garaan taat nu garkiyiiko-an, taar asɗo min ɗo meendu, kar gay, ta asa min ɗo Buŋ kaak n̰aamintu. 17 Ya gem raka gine maan kaak Buŋ rakiyo, ŋaa ibine ya ɓildindu-aŋ asa min ɗo Buŋdi wal nu garkiya gee iŋ kaar ka meendu di. 18 Ya gem kaak garkiya iŋ kaay ka meen̰ji di, ŋaar raka a siŋ ku meen̰ji yaa ale. Kar gem kaak gina riy a siŋ ku ŋaar kaak tabirga yaa aleŋ gay, ŋa kaawa seene ho ŋa ginaat riyoy iŋ botilti. 19 Ŋaar Muusa ko kaak berko *gaanuun, kar minninkoŋ gay, ginno gem rakki oki kaak karmiyaaga. Pa-ak gay, maa di ku rakiin deendu ? » 20 Gee-ak telkiiji aman : « Ki gin aariɗ ɗo kaan̰ wal maman ki kaawiy a ni rakaan̰ dee ? »
21 Iisa kaawiico aman : « Nun gin maan rakki di ho okiŋko ku ajbiytu. 22 Muusa kaawko a kuu *ɗukumguwe seln̰o ɗo kooginko kuuk miday. Kar maanna-aŋ, ŋa Muusaɗo kat teesga, ŋu aginiyji. Iŋ taar-at ko, ƴiriy ta sabitdi sa, ku ɗukuma di seln̰o. 23 Ya ƴiriy ta sabit oki, ku ɗukuma seln̰o ɗo gemor ho ku niggigɗo gaanuun ka Muusa, maa di ku dapin̰iidu ya nu cool gem ɗo ƴiriy ta sabitdi ? 24 Dakoŋ obenno rikimit ɗo maan kaak gee taliy di. Kar gay, pakiroŋ ɗo botol ta seener. »
25 Min gee kuuk goy Zeruzaleem, daarin̰ kaawtu aman : « Ŋa ŋaar-aŋ ɗoo ko kaak ŋu bariyiy a ŋuu deen̰ji-aka ? 26 Taloŋ ! Di ŋaar ɗoo ko kaawa pey ɗo ɗatik ta geemir-aŋka ? Kar aginduwte kaawgijiɗo maanna-aŋ gay maa ? Di wal ŋu ibinig ko kadar ŋa ŋaar ko Masi kaak Buŋ doɓtu ? 27 Zer, ŋaar-aŋ gay, gee ibingig aginiyji. Kar gay, Masi kaak Buŋ yaa tabire-ak, gee ibinaaɗo wer kaak ŋaa ase. »
28 Kar ɗo wiktin taat Iisa garkiyiy gee ɗo ger ka Buŋdi-ak, ŋa kaawtu raɗa aman : « Aŋ kat ku ibingin taɓi ? Ku iban wer kaak nu asiyo walla ? Nun bal ase iŋ ta kaar di. Kar waan kaak tabirintu-aŋ gay, ŋaar ka amaanner ho kuŋ ibingigɗo. 29 Nu ibingiga, asaan nu asa min ɗo weriy ho ŋaar ko kaak tabirintu. » 30 Hiyya, ŋu teestu bariye botol taat ŋuu obin̰ji, kar ŋu bal gedire asaan wiktiney goy misa. 31 Min ŋaar-ak, gee dakina aamintu iŋ ŋaara ho ŋu kaawiy aman : « Ya Masi ase-ak, ŋaa gine gamin kuuk ajbay pak ŋuur kuuk gem-aŋ gintu walla ? »
Pariziyenna raka obin̰ Iisa
32 Wiktin taat *Pariziyenna dortu gee semsuma ɗo bi ka Iisa, ŋuura iŋ agindaw ku gay satkiner, ŋu n̰aamtu gee a ŋu ɓaa obin̰ Iisa. 33 Iisa gay kaawtu aman : « Nun goy pey iŋ kuŋko ɗo wiktin sooɗa, kar kat naa yeepe gasin̰ ŋaar kaak tabirintu. 34 Kuun bariyindu ho ku gasaanno, asaan ku gediraaɗo ɓaawe wer kaak nun, naa ɓaawe. » 35 *Yuudinna teestu kaawe benannico aman : « Ŋaar ɓaa momoŋ ga nam gee gasiigɗo kare ? Wal ŋa ɓaa wer kaak Yuudinna goyiy iŋ Grekna, wal ŋa ɓaa ɓildin̰ Grekna ɗoo walla ? 36 Ŋa kaawiite aman : ‟ Kuun bariyindu ho ku gasaanno, asaan ku gediraaɗo ɓaawe wer ka nun, naa ɓaawe. ” Kar kaawoy-an gay raka kaawe maa ? »
Amay kuuk bera goye ɗo geemir
37 Ƴiriy ta gaase ka iidiner, taar ƴiriy ta yaarko. Ƴiriy taar-at ko, Iisa peytu ɗatik ta geemir ho ŋa teestu kaawe raɗa aman : « Ya gem kaak ibin diyaaga, illa ŋaadu ase ho ŋaa see. 38 Ŋaar kaak aamin iŋ nunu, ar ŋa gas od ta amiydi ɗo gelbiney. Ampaa ko, amay kuuk bera goye yaa gaɗe min ɗo gelbiney ar taat ŋu kaawtu ɗo Kitamner. » 39 Wiktin taat Iisa kaawtu pa-ak, ŋa kaawa ɗo bi ka Ruwwin ta Buŋdi taat gee kuuk yaa aamine iŋ ŋaara yaa gase. Sando, wiktin taar-at, Ruwwin-at bal ase misa, asaan Iisa, Buŋ bal darjiyin̰ misa.
Gee meela ɗo bi ka Iisa
40 Min gee dorig kaawin-ak, daarin̰ ɗiytu aman : « Gem-aŋ, ŋaar Nabiin̰ce kaak taɓ kaak ŋu kaawtu awalle a ŋaa ase-aka. » 41 Daarin̰ gay kaawtu aman : « Ŋaar ko *Masi kaak Buŋ doɓtu. » Kar daarin̰ gay ɗiytu aman : « Masi ke amilaaɗo min kiɗ ka Galile, 42 asaan ŋu kaaw ɗo Kitamner kadar Masi yaa amile min baa ta Dawuud ho ŋaa ase min Beteleyem, geeger ka Dawuud. » 43 Ansii ko, gee meeltu benannico ɗo bi ka Iisa nam ŋu eertu. 44 Daarin̰co raka obin̰ Iisa, kar gay, ŋu bal gedire.
45 Gee kuuk ŋu n̰aamtu a ŋuu obin̰ Iisa yeeptu ɗo wer kaak agindaw ku gay satkiner iŋ *Pariziyenna goyiyo. Kar agindaw-ak indiig aman : « Maa di ku obgigɗo Iisa ? » 46 Ŋu telkiico aman : « Ginno gem kaak yaa gedire kaawe ar kaawin kuuk Iisa kaawtu aŋkure. » 47 Kar Pariziyenna ɗiyiico aman : « Kuŋko-aŋ oki, ŋa rawtiŋkoŋ ko ? 48 Min ginte Pariziyenna, ginno rakki kaak aamin iŋ Iisa, yoo aginduwte oki. 49 Ŋuur kuuk aamin iŋ Iisa-ak, ŋuur ibingigɗo *gaanuunte. Ŋuur gee kuuk surpiye ! »
50 Nikodeem oki goy iŋ Pariziyenna-aku. Ŋaar ko kaak ƴiriy rakki dakig gas Iisa. Ɗo wer-ak, ŋa uctu ho ŋa kaawiico ɗo Pariziyenna-ak aman : 51 « Gaanuunte ɗiya a gi gediraaɗo obe gemo iŋ taar-anta ! Illa ya gi dor ja min ɗo biy ho gi ibin maan kaak ŋa gintu. » 52 Ŋuur gay telkiiji aman : « Ŋaar kiŋ sa min Galile wal maa ? Garkay ja ɗo Kitamner kat kii ibine kadar nabiin̰ce amilaaɗo bat min Galile. »
[ 53 Min ŋaar-ak, ŋu totirtu, ay gem di ɗeettu ɗo geriy.