8
Daatik taat kokina mitik kara
Kar Iisa gay uctu, ŋa coktu ka koot ka Olibiyennar.* Kar ka kawtinti iŋ kawtir kawtira, ŋa yeeptu, ŋa un̰jitu ɗo *ger ka Buŋdi ho gee okin̰co asig gasa. Ŋa goytu ho ŋa teestu ɓildin̰co. Hiyya, agindaw ku gaanuundi iŋ *Pariziyenna obtu geem taat kokina mitik kara. Ŋu iyiit ɗatik geemir ɗo uŋji ka Iisa. Kar ŋu kaawiiji ɗo Iisa aman : « Gem kol Tacco, talu, ni obit geem-an kokina mitik kara. Ɗo bi ŋaar-ak ko, Muusa siirtu ɗo *gaanuunte a geem taat gina ansi-ak, ŋuu zeerin iŋ dambay nam ŋuu deenti. Kar kiŋ gay, kaawon̰ maa ? »
Ŋu indiig pa-ak, asaan ŋu rakiy a ŋaa dee jookumo, ansii kat, ŋuu gase botol taat ŋuu obin̰ji. Iisa gay onig kaay ho ŋa teestu siire iŋ perney keɗer. Ŋu wakiliy wakiliy inde, kar Iisa jaaltu kaay ho ŋa kaawiico aman : « Minninko, kaak ginno zunuubinna, ŋa ic dambi awalle ho ŋa zeerta. » Kar ŋa ontu pey, ŋa teestu siire pey keɗer. Min ŋu dortu pa-ak, ŋu teestu amile rakki rakki, min jaminna yoo ku n̰aaɗa, ɗak ko Iisa keeji di iŋ daatik taat pey ɗatko-ata. 10 Kar Iisa jaaltu pey kaay, ŋa indiit daatko-at aman : « Ŋu moon di gee kuuk obiŋke-aku ? Moon di kuuk sakkiyiŋke-aku ? » 11 Ta telkiiji aman : « Gem kol *Rabbiney, ginno yoo gemo. » Ŋaar gay telkiitit aman : « Nun sa naake rasiŋke. Ɓaa ho dak ginenno pey zunuubinna. »]
12 Iisa kaawiico pey ɗo gee ku cokiyaaga-ak aman : « Nun ko portikaw ta duniiner. Ŋaar kaak aaɗaanu jaawaaɗo ɗo gondikor, kar gay, ŋaa gasin portikaw taat bera goye. » 13 *Pariziyenna kaawiiji aman : « Ki kaawa ɗo bi ka meen̰jiŋ di, ansi-ak, kaawon̰, gee icaatɗo. » 14 Iisa gay telkiico aman : « Ya nun kat kaawa ɗo bi ka meendu sa, kaawor, taar ka seener, asaan nun iban wer kaak nu asiyo ho wer kaak nu ɓaayiyo. Kar kuŋ gay ibanno wer kaak nu asiyo ho kaak nu ɓaayiyo. 15 Kuŋ ɗukuma seriine ar taat gee giniy di. Nun gay ɗukumaaɗo seriin ansi. 16 Ya nun kat diya kaaw gay, tanto seene, asaan nun keeduɗo, kar gay, iŋ Tanni kaak tabirintu-ak, nin sawa. 17 Ɗo *gaanuunko, gee garkiyaat kaaw taat kaawa aman : ‟ Ya kaaw ta saadinna seer as werti rakki, kaaw-at ka seener. ” 18 Nun kaawa ɗo bi ka meendu di ho Tanni kaak tabirintu sa kaawa ɗo bir. » 19 Gee-ak indiig Iisa aman : « Takkoŋ gay goy momo ? » Ŋaar gay telkiico aman : « Wala ku ibinginu, wala ku ibingig Tanni. Ya ku ibinginu, ku ibingig Tanni oki. »
20 Iisa kaawiig kaawnay-aŋ wiktin taat ŋa ɓildiy gee ɗo ger ka Buŋdi, moota iŋ wer kaak gee beriy maan ɗo Buŋdi. Kar ŋu bal obin̰ji, asaan wiktiney goy misa.
Iisa ko kaak goya
21 Iisa kaawiico pey aman : « Nun, naa ɗeete. Ya nu ɗeete, kuun bariyindu, kar gay, ku gasaanno, kuu mate iŋ zunuubinniko. Ku gediraaɗo ɓaawe wer kaak nu ɓaayiyo. » 22 *Agindaw ku Yuudinnar teestu kaawe benannico aman : « Ŋa kaawiy a gee gediraaɗo ɓaawe wer kaak ŋa ɓaayiy-aŋ, ŋa raka dee ziy walla ? » 23 Iisa telkiico aman : « Nun asa min kuwa, kar kuŋ gay min keɗer. Kuŋ min ɗo duniin-anta, kar nun gay min ka samaaner. 24 Iŋ taar-an ko, nu kaawiiko aman : ‟ Ku asa mate iŋ zunuubinniko. ” Ka seener, ya ku aaminaaɗo kadar ‛nun kaak goya’§, ku asa mate iŋ zunuubinniko. » 25 Kar ŋu indiig aman : « Kiŋke waa ? » Iisa telkiico aman : « Min awalle, nu kaawko a maa ? 26 Nu gin kaawin dakina ɗo bi kaŋko ho naako deen̰co. Nu gaara ɗo duniiner kaawin kuuk ŋaar kaak tabirintu beriidu di, ho ŋaar gay kaawa seene. »
27 Gee-ak, ŋuur bal ibine kadar ŋa kaawiico ɗo bi ka Tacco Buŋ. 28 Ampaa ko, Iisa kaawiico aman : « Wiktin taat ku asiy jaalindu, nun *Roŋ gemor, ku asiy ibine kadar ‛nun kaak goya’. Ku asiy ibine pey kadar riy taat nu giniy-an, ta meenduɗo, kar gay, nu kaawaako taat Tanni Buŋ gaariidu. 29 Ŋaar kaak tabirintu goy iŋ nunu. Ŋa balnu rasin keedu, asaan nu gina doo maan kaak ŋa elgiyo. » 30 Wiktin taat Iisa kaawiy pa-ak, gee dakina aamintu iŋ ŋaara.
Horrina iŋ ɓerrina
31 Kar ɗo *Yuudinna kuuk aamin iŋ ŋaar-ak, Iisa kaawiico aman : « Ya ku obit kaawor-an bombo, kuu kuuniye maajirnar kuuk taɓ. 32 Ku asiy ibine seen taat kaawa ɗo bi ka Buŋdi ho seen-at yaako giniŋko horrina. » 33 Ŋu telkiiji aman : « Nini min tamba ta Ibraayim ho ni ɓerrinno bat ku gemor. Maman ki kaawiy a nii gine horrina ? » 34 Iisa gay telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ay gem kaak gina zunuubinna, ŋaar ɓerre ka zunuubinnar. 35 Ɓerre-ak, ŋaar kuunayɗo roŋ ka geero, kar gay, roŋ ka geer-ak goy roŋ ka geer di. 36 Ya Roŋ ka Buŋdi kat imilaako min ɗo ɓerriŋkaw, ku asa kuuniye horrina ka seener. 37 Nu iban kadar ku amil min tamba ta Ibraayim. Kar ku rakaan deendu asaan ku poocit kaawor. 38 Nun kaawaako maan kaak Tanni gaariidu. Kar kuŋko gay gina taat takko kaawiiko. » 39 Ŋu telkiiji aman : « Nin, tanni, ŋaar Ibraayim. » Kar Iisa kaawiico aman : « Ya ka seener, kuŋ koogin ku Ibraayim-ak, kuu gine ar taat ŋa gintu. 40 Diŋ gay, ku rakaan deendu. Maa di ? Ku rakiin deendu-aŋ, asaan nu kaawaako seen ta Buŋdi. Ibraayim, ŋaar ginno tak-tak maan ar ŋaar-aŋka ! 41 Kuŋko, ku gina gamin kuuk takko giniy di. » Ŋuur gay telkiiji aman : « Nin buuminno, tanni, ŋaar rakki di, ŋaar ko Buŋ-aŋ di. » 42 Iisa ɗiyiico aman : « Ka seener, ya Buŋ kat Takko, kuun elindu, asaan nun sa asa min ɗo Buŋdi, ŋaar kat n̰aamintu. » 43 Maa di ku ibingitɗo taat nu kaawiiko-anta ? Ku ibingitɗo-ak, asaan ku gedarro icin kaawor. 44 Takko kaŋko, ŋaar *Seetanne. Ku el gine gamin kuuk ŋa rakiyo. Min ɗo teesindi sa, ŋaar usin dee ka geemir. Ŋa kaawɗo seene, asaan ginno seen loci. Ya ŋa raadaw, ŋa kaawa kaaw taat tan̰ji di, asaan ŋaar ko gay raadindi ho ŋa tacco ka gay raadindi. 45 Kar nun gay, nu kaawa seene. Iŋ taar-at ko, ku aaminginno. 46 Waan minninko yaadu diye kaaw kadar nu gin zunuubinna yoo rakki oki walla ? Ya nu kaawaako seene, maa di ku aamanno ɗo kaawor. 47 Ya waan gin gem ka Buŋdi, ŋaar cokiya kaawin ku Buŋdi. Kar kuŋ gay, ku cokayɗo, asaan ku gee ku Buŋdiɗo.
Iisa iŋ Ibraayim
48 *Agindaw ku Yuudinnar kaawiiji ɗo Iisa aman : « Ya ni kaawa a ki min *Samari ho ki gin aariɗ ɗo kaan̰, kaaw-an ka seenerro walla ? » 49 Ŋaar gay telkiico aman : « Nun bal gine aariɗ, kar gay, nu bera horoomin ɗo Tanni ho kuŋ gay bergiduɗo horoomine. 50 Nun barayɗo ozile ka meendu, kar gay, gin waan ka pey kat rakaaga ho kaak asa tale baat ta kaaw-anta. 51 Cokiyoŋ, naako kaawe seene : gem kaak obit kaawor-an bombo, ŋa mataaɗo tak-tak. »
52 Agindaw ku Yuudinnar ɗiyiiji aman : « Diŋka-aŋ, ni iban kadar aariɗ obin̰ciŋ. Ibraayim, ŋaar mat ko. Ho nabiinna oki, ŋuur mat ko. Kar kiŋke gay, ki kaawiy a gem kaak obit kaawon̰ bombo, ŋaar mataaɗo tak-tak. 53 Tatte Ibraayim, ŋaar mate. Ki pakira kadar kiŋ kat tatik pakgiga walla ? Nabiinna oki, ŋuur mate. Ɗo tan̰ji-at, kiŋ gay waa kina ? » 54 Iisa gay telkiico aman : « Nun barayɗo ozile ka meendu. Ya nu bariya ozile ka meendu-ak, ta ginno baati. Ŋaar kaak ozilaanu, ŋaar Tanni. Ku ɗiya a ŋaar ko Buŋko. 55 Ka seener gay, kuŋ ibingigɗo ho nun kat ibingiga. Ya nu ɗiya a nu ibingigɗo, nun sa yaa gine raada ar kuŋko. Kar gay, nu ibingiga ho nu obit kaawoy bombo. 56 Min Ibraayim goy misa iŋ odinay, ŋa pakir ɗo ƴiriy ta weendu ho ŋa aaciy dakina. Kar min ŋa taliit ƴiriy-ata, adiy gintu portik aale. » 57 Agindaw ku Yuudinnar ɗiyiiji aman : « Kiŋ, elginan̰ bal nece misa orok beeƴ-aŋ di, ki talig ko Ibraayim walla ? » 58 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, min Ibraayim ŋu bal ween̰ misan di, nun goy ko. » 59 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋu soktu dambay a ŋuu zeerin̰ji. Hiyya, Iisa toopintu iŋ gee, ŋa amiltu min ger ka Buŋdi ho ŋa ɗeettu.
* 8:1 ‛koot ka Olibiyennar’ : Koot-ak, ŋu koliig pa-ak, asaan ŋa gin et dakina kaak ŋu koliy Olibiye. 8:11 Wer ka gase kaawor 7.53–8.11 ginno ɗo makaatamna daarin̰ ku Buŋdi kuuk ŋu siirtu min awalle iŋ kaaw ta Grek. 8:17 Wer ka gase kaawor ɗo Deteronoom 19.15. § 8:24 ‛nun kaak goya’ : Siŋ ŋuur-aŋ gaara siŋ ku Buŋdi ɗo Jamaw ta Awalle (Ekzood 3.14-15).