9
Pile ka noolol
Ƴiriy rakki, Iisa biraw ho ɗo botildi, ŋa gastu noolo. Min ŋu weeyig di, ŋaar nool ko. Min *maajirnay taliiga, ŋu indiig Iisa aman : « Gem kol Tacco, gem-aŋ, min ŋu weeyig di, ŋa nool ko. Ŋaar kat gin zunuubinna, wala aginiyji kat gin zunuubinna ? » Iisa telkiico aman : « Gem-aŋ nooltu-aŋ, wala ɗo bi ka zunuubinna ku aginiyji, wala ku meen̰ji. Ŋa nooltu-aŋ a gee yaa tale maan kaak Buŋ yaaji gine. Min pat goy misa, illa gii ginin riy ta ŋaar kaak n̰aamintu. Aando asaw ho ɗo aando-an, gem gediraaɗo gine riyo. Min nun goy misa ɗo duniiner, nun portikaw ta gee ku duniiner. » Hiyya, min Iisa kaawtu pa-ak, ŋa pictu uln̰ay ho ŋa liiptu golŋo. Kar ŋa torziig golŋo-ak ɗo odin ku nool-aka. Kar ŋa ɗiyiiji aman : « Ɓaa acig odinan̰ ɗo koriy taat ŋu boktu ŋu koliy Silowe. » (Siŋ kuuk Silowe-ak ɗiya a « tabire ».) Hiyya, nool-ak daktu ac odinay. Min ŋa acgu, odinay piltu karaŋ. Kar ŋa yeeptu ɗo geriy. Mutkiyiy iŋ gee kuuk talig wiktin taat ŋa ociy-ak indiy ziŋkico aman : « Gem-aŋ ar nool kaak goygiy oce-ak ɗoo ? » Daarin̰co ɗiya aman : « Hii, ŋa ŋaara. » Daarin̰co gay aman : « Ha’a, ŋa ŋaarro. Gem-aŋ ar ŋaar di. » Kar ŋaar gay telkiico aman : « Ka seener, ŋa nunu ko. » 10 Ŋu indiig aman : « Kar maman odinan̰ piltu ? » 11 Ŋaar gay telkiico aman : « Gem kaak ŋu koliy Iisa kat liip golŋo, ŋa torziig ɗo odinar kar ŋa ɗiyiidu aman : ‟ Ɓaa acig odinan̰ ɗo koriy ta Silowe. ” Nu ɓaawtu, nu dakiig aca, ek di, nu teestu tale. » 12 Ŋu indiig pey gem-ak aman : « Kar diŋ gay, ŋa moo ? » Ŋa telkiico aman : « Baana ! Nu ibanno wer kaak ŋa ɗeettu. »
Pariziyenna indaag nool ka pile
13 Gem kaak awalle nool-ak, ŋu iyiig ɗo uŋco ka Pariziyennar. 14 Sando, ƴiriy taat Iisa liiptu golŋo iŋ uln̰ay ho ŋa piliig odin ku nool-ak, ta ƴiriy ta *sabitdi. 15 Pariziyenna oki indiig gem-aka a ŋa ginji maa ɗo odinan̰ ŋu piltu. Ŋa ɗiyiico aman : « Ŋa torzidu goliŋ ɗo odinar, kar nu dakiigu aca, ek di odinar piltu. » 16 Pariziyenna daarin̰ ɗiytu aman : « Gem-aŋ, ŋaar asɗo min ɗo Buŋdi, asaan ŋa karmayɗo *gaanuun kaak kaawa ɗo bi ka ƴiriy ta sabitdi. » Daarin̰co gay ɗiytu aman : « Ya gem-aŋ gin zunuubinna, maman ŋaa gine gamin ku ajbay ? » Min ŋaar-ak, ŋu eertu. 17 Ŋu indiig pey nool kaak pil-ak aman : « Kiŋke gay pakira maa ɗo bi ka gem kaak pilig odinan̰ ? » Ŋa telkiico aman : « Ŋaar nabiin̰ce. »
18 Kar gay, agindaw ku Yuudinnar aamanno kadar ŋu weeyig gem-aŋ noolo ho diŋ odinay pile. Ampaa ko, ŋu koliig aginiyji. 19 Kar ŋu indiig aman : « Gem-aŋ roŋko walla ? Ka seener, min ku weeyig di, ŋa nool ko walla ? Diŋ gay, maman ŋa taliyo ? » 20 Aginiyji-ak telkiico aman : « Hii, ŋa roŋni ho min ni weeyig di, ŋaar nool ko. 21 Kar ni ibanno maman odinay piltu. Ho ni ibanno gem kaak pilgu. Indoŋ meen̰ji, ŋaar sa tatik ko nec ŋaako kaawe. » 22 Aginiyji kaawtu ansi-ak, asaan ŋu gina kolaw ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ka seener, agindaw-ak deet ko kaawco kadar ay gem kaak kaawa a Iisa ko Masi kaak Buŋ doɓtu, ŋuu atkin̰ji min ɗo gerco ka salaaner. 23 Iŋ taar-at ko, aginiyji ku nool-ak ɗiytu aman : « Indoŋ meen̰ji, ŋaar sa tatik ko nec ŋaako kaawe. »
24 Pey *Pariziyenna koliig gem-ak ka seeriŋkar ho ŋu ɗiyiiji aman : « Kaaw ja seen taat Buŋ ween̰ciŋ ! Nin iban kadar gem kaak coolin̰ciŋ-aŋ, ŋaar gin zunuubinna. » 25 Gem-ak telkiico aman : « Nu ibanno ya ŋa gin zunuubinna wala ŋa bal gine. Kar gay, nu iban maan rakki di : awalle nu noolo, diŋ gay, nu talaw. » 26 Ŋu indiig pey aman : « Ŋaar ginjiŋ maa ? Maman ŋa piliig odinan̰ ? » 27 Ŋa telkiico aman : « Nun kaawkoŋ ko, kar ku bal icin kaawor. Kar ku indaan pey maa ? Kuŋko oki raka gine maajirnay walla ? » 28 Ŋu uciiji aman : « Ŋa wan̰jiŋ, kiŋ kat *maajirin̰cey ! Nin-aŋ maajirin ku Muusa. 29 Ni iban kadar Buŋ kaawji ɗo Muusa, kar gay, gemon̰-aŋ, ni ibanno wer kaak ŋa asiyo. » 30 Gem-ak telkiico aman : « Way, nun-aŋ ajbiye ! Gem-aŋ kat pilig odinar ho ku ibanno wer ka ŋa asiyo ! 31 Gi iban tak kadar Buŋ ooyɗo kaaw ta gem kaak gin zunuubinna, kar gay, ŋa ooya gem kaak karmiyaaga ho gina taat Buŋ rakiyo. 32 Min kilgiye ka duniiner, gi bal dore tak-tak gem kat pil odin ku gemor kaak ŋu weeyig noolo. 33 Ka seener, gem-aŋ, ŋaar as min ɗo Buŋdi, yampa, ŋa gediraaɗo ginin̰ maanna-aŋka. » 34 Pariziyenna-ak telkiiji aman : « Kiŋ din sa, min ŋu ween̰ciŋ di, ki miin ko iŋ zunuubinna, kar ki raka ɓilde kun̰ waa ? » Min ŋaar-ak, ŋu atkiig kara.
35 Min Iisa dortu kadar ŋu atkiig gem-aka, ŋa ɗeettu bariyin̰ji. Ŋa dakiig gasa ho ŋa kaawiiji aman : « Ki aamina iŋ nun *Roŋ gemor walla ? » 36 Gem-ak telkiiji aman : « Gem kol *Rabbiney, ŋaar waa kaak naa aamine iŋ ŋaara ? » 37 Iisa ɗiyiiji aman : « Ŋa nun ko kaak ki taliy kaawiijiŋ-aŋka. » 38 Hiyya, gem-ak kaawiiji aman : « Rabbine, nu aamin iŋ kiŋke. » Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa dersitu ɗo uŋji. 39 Kar Iisa kaawiiji aman : « Nun as ɗo duniiner a ɗukume ka seriiner yaa kuuniye : kuuk tallo asa tale, ho kuuk talaw gay asa gine noolna. » 40 Pariziyenna daarin̰ kuuk goy ɗo serpey ta Iisa doriit kaawoy-ata ho ŋu indiig aman : « Ki pakira a nin sa noolna walla ? » 41 Iisa telkiico aman : « Ya kuŋ kat noolna, ku bal gine zunuubinna. Kar gay, uudin taat ku kaawiy a ku talaw, ansii ko, ku goyiy iŋ zunuubinnikon di. »