10
Daŋil ta tamgir iŋ gay gooƴindi
Iisa kaawiico pey aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ya gem ɗob min ɗo joli, ŋaar kokino ho ŋa bandin̰ce. Kar gay, ŋaar kaak un̰ja min ɗo botildi, ŋaar kat gay gooƴindi. Gem kaak gooƴa wer geer yaaji pile botol. Tamgi iban gaaƴay, ŋa koliig rakki rakki iŋ siŋco ho ŋa imiliig kara. Ya ŋa imilig okin̰co, ŋaar ogiriico ho ŋuur gay aaɗiig min aaro, asaan ŋu ibingiga. Kar gay, ŋu aaɗɗo gem kaak ŋu ibingigɗo. Ya ŋu dor gaaƴ ta gem kaak ŋu ibingigɗo, ŋuu gaɗe minniney serek. »
Min Iisa deliicot daŋil-ata, gee bal ibine baati.
Ampaa ko, Iisa ɗiytu pey aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : nun ko ɗibir ka wer kaak tamgi goyiyo. Gee kuuk as awalle, ŋuur kokinay ho ŋu bandina, kar tamgi gay bal ooyin̰co. Nun ko ɗibir ka wer kaak tamgi goyiyo. Gem kaak aaɗa min lotu, ŋaa gase jile. Ŋaa un̰jiguwe, ŋaa amilguwe ho ŋaa gase tee. 10 Kokin asiy kokiniyo, ŋa diyiy gee ho ŋa nigiyo. Nun gay, nu as a gee yaa gase goye kaak taɓ. 11 Nun ko gay gooƴindi kaak taɓ. Gay gooƴindi kaak taɓ-ak, ŋaar yaa ooye muut ɗo bi ka tamgiy. 12 Gem kaak ŋu gidiyig gidiyen di, tamgi-ak kun̰jiɗo. Ampaa ko, ya ŋa tala pulkina* asa di, ŋaa gaɗe, ŋaa rasin̰ tamgi-aku. Kar pulkin gay yaa totirin̰co. 13 Gem kaak ŋu gidiyig gidiyen di-ak, ŋaar isgigɗo iŋ tamgi. 14-15 Nun ko gay gooƴindi kaak taɓ. Nu ibingig tamgir ho ŋuur sa ibinginu. Nu ibingigu ar Tanni ibinginu ho nun oki ibingig Tanni. Naa bere zir naa mate ɗo bi ka tamgir. 16 Nu gin pey tamgi ku pey kuuk bal un̰je misa iŋ een̰co. Illa naa iyin̰co a ŋuu n̰ume iŋ een̰co. Ampaa ko, ŋuu cokiye gaaƴar ho ŋuu gine hidbin rakki, ho gay gooƴin̰co oki rakki. 17 Tanni, ŋaar elgiinu, asaan naa bere zir ɗo muuti, kar naa gasin̰ji pey ya nu nooye. 18 Ginno gem kaak yaan deendu, nu meendu ko bera zir ɗo muuti. Nu gin botol taat naa mate ho nu gin gudurre taat naa nooye. Aŋ maan kaak Tanni kaawiidu a naa gine. »
19 Min agindaw ku Yuudinnar doriit kaaw ta Iisa-at, ŋu eertu werin seera. 20 Dakinuwco kaawtu aman : « Gem-aŋ, ŋaar oliyo ho ŋa gin aariɗ. Maa di ku cokiyiy kaawoy ? » 21 Kar daarin̰ gay ɗiytu pey aman : « Bat, gem-aŋ, ŋaar oliyɗo. Ŋa bal gine aariɗ. Maa oliyir kaak kaawa ansi ! Oliy kat gedirgiy pile odin ku noolnal walla ? »
Yuudinna poocig Iisa
22 Wiktin taar-at, ta siteener ho ŋu iidiya iidin ta pile ka *ger ka Buŋdi Zeruzaleem. 23 Ɗo menaw ku iidiner-ak, ƴiriy rakki, Iisa kaariy atta ɗo ger ka Buŋdi-aka. Kar ŋa peytu ɗo kelim taat ŋu koliy kelim ta Selemaan. 24 Yuudinna daarin̰ n̰umtu pey ɗo uŋji ho ŋu ɗiyiiji aman : « Kimin ja kat kiini mine ? Kaawni waraŋ ya kiŋke-aŋ ko Masi kaak Buŋ doɓtu wala kawwi ! » 25 Iisa gay telkiico aman : « Nun kaawkoŋ ko, kar ku bal icin kaawor. Gamin kuuk nu gintu iŋ gudurre ta Tanni kaawa ko waraŋ ɗo bi kanto. Gamin-aŋ nec ko kuu ibine kadar nun ko kaak Buŋ tabirtu. 26 Kar gay, ku bal aamine, asaan ku tamgirro. 27 Ar tamgi kuuk cokiyaat gaaƴ ta gay gooƴin̰co, geendu sa cokiyaat gaaƴar. Nu ibingigu ho ŋu aaɗaanu. 28 Nu beraaco goye ka gaasɗo. Ŋu mataaɗo tak-tak ho ginno gem kaak nec gaamin̰co min ɗo pisindu. 29 Tanni kaak berduugu-ak, ŋaar gin gudurre pak gee okin̰co. Ginno gem kaak nec gaame maan min pise ka Tanni. 30 Nunu iŋ Tanni, nin rakki di. »
31 Min *Yuudinna dortu pa-ak, ŋu ipintu dambay a ŋuu zeerin̰ji ŋuu deen̰ji. 32 Kar Iisa gay kaawiico aman : « Nu gin gamin dakin kuuk ajbay ɗo uŋko iŋ gudurre taat Tanni beriidu. Ku talig iŋ odinko. Min gamin-aŋ, ka moo ku rakiin deen iŋ dambay ? » 33 Yuudinna ɗiyiiji aman : « Ni diyaacinno ɗo bi ka maan kaak samaane ki gintu. Ni rakiin̰ dee-ak, asaan ki niga bin̰ iŋ Buŋ. Kiŋ kat gem di, kar ki gina zin̰ ar Buŋ ! » 34 Iisa telkiico aman : « Ŋu siir ɗo *gaanuunko kadar Buŋ kaaw aman : ‟ Kuŋko ko buŋnay. ” 35 Ansi-ak, ŋuur kuuk cokiyaat kaawoy, ŋu kolaag a ‛buŋnay’ ho gee iban kadar gee siimaatɗo kaaw ta Buŋdi. 36 Kar nun gay, Buŋ doɓintu ho ŋa n̰aamintu ɗo duniiner. Kar maman ku diyiidu kaawo a nu niga bir iŋ Buŋ wiktin taat nu kaawtu a nu Roŋ ka Buŋdi ? 37 Ya nu ginno riy ta Tanni, dakonnu aamininduɗo. 38 Kar ya nu gina riy ta Tanni gay, ya ku aaminginno oki, aaminoŋ iŋ gamin kuuk nu gintu-aku. Iŋ taar-at ko, kuu ibine waraŋ a Tanni goy iŋ nunu ho nun sa goy iŋ ŋaara. » 39 Agindaw ku Yuudinnar teestu pey bariyin̰ji a ŋuu obin̰ji, kar gay, ŋa paka di. 40 Iisa yeeptu pey aar barre ka Zurdan ɗo wer kaak Yaaya-Batist *batiziyiy gee awalle ho ŋa goytu ɗo wer-aka. 41 Gee dakina asiiji ho ŋu ɗiyiiji aman : « Yaaya bal gine yoo maan rakki oki ka ajbay, kar kaawoy taat ŋa kaawtu ɗo bi ka Iisa gay, taar as ɗo botilti. » 42 Hiyya, gee dakina kuuk ɓaa ɗo wer-ak aamintu iŋ Iisa.
* 10:12 ‛pulkina’ : Werin daarin̰, ŋu kolaag a ‛kulkina’ wala a ‛pilgay’. 10:33 Wer ka gase kaawor ɗo Lebitik 24.16. 10:34 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 82.6.