11
Muut ta Lazaar
1-2 Gin gem rakki, siŋji Lazaar. Ŋa goy ɗo hellin ta Betani iŋ siŋtay ku daaɗi, Mariyam iŋ Maart. Mariyam gay, taar ko taat kockicji itir ɗo asin̰ji ku *Rabbin Iisa ho ta sooyjig iŋ duruwti. Kar ƴiriy rakki, Lazaar-ak galtu raɗuwa. Siŋtay-ak n̰aamiiji gem ɗo Iisa a ŋaa minin̰ji. Min gem kaak ŋu n̰aamtu-ak ote, ŋa kaawiiji ɗo Iisa aman : « Gem kol Tacco, royan̰ Lazaar raɗaw. » Min Iisa dorit kaaw-at, ŋa ɗiytu aman : « Raɗuway taar-an diyaagɗo. Iŋ raɗuw taar-an ko, gee yaa tale *darjin ta Buŋdi. Ho iŋ taar ko oki, gee yaa tale darjin ta Roŋ ka Buŋdi. »
Iisa gay elgig kun̰ Maart iŋ booti ho iŋ Lazaar oki. Kar gay, ɗo wiktin taat ŋa dortu kadar Lazaar raɗaw, ŋa bal uce koɗok. Ŋa goy ja pey menaw seer ɗo wer-aka. Min ŋaar-ak, ŋa kaawiico ɗo maajirnay aman : « Yeepinte Zuude. » Kar maajirnay gay telkiiji aman : « Gem kol Tacco, misa-aŋ di, ŋu rakaan̰ dee iŋ dambay, kar diŋ pey ki raka yeepe annere ? » Iisa gay ɗiytu aman : « Min kawtira yoo maako, wer, ŋaar yaa goye karaŋ di. Ŋaar kaak jaawa iŋ ƴiriy-ak, ŋa batakɗo, asaan ŋa tala karaŋ. 10 Kar ŋaar kaak jaawa iŋ aando gay, ŋaar tallo karaŋ ho ŋa batkaw, asaan ŋa ginno portikaw ɗo gelbiney. » 11 Min ŋaar-ak, Iisa kaawtu pey aman : « Royte Lazaar weƴe, kar gay, nu ɓaa niinin̰ji. » 12 Maajirnay telkiiji aman : « Gem kol Rabbinni, ya ŋa weƴaw-ak, ŋaa coole ɗoo di. » 13 Sando, Iisa gay rakaaco kaawe a Lazaar mate. Ŋuur gay a wal ŋa kaawa ɗo bi ka weƴ ku maalan di. 14 Hiyya, Iisa piliicot waraŋ aman : « Lazaar mat ko. 15 Kar gay, ya nu ginno ɗo serpey wiktin taat ŋa raɗiyo oki, adir gala, asaan ansii ko, ku gastu botol taat kuu aamine iŋ nunu tak-tak. Diŋ gay ucinte, gi ɓaa talin̰ji. » 16 Hiyya, Tooma kaak ŋu koliy pey Didim ɗiyiico ɗo een̰ji aman : « Yallinte, ginte oki, gi ɓaa mate iŋ Rabbinte ! »
17 Min ŋu ottu ɗo wer-aka, ŋu dortu kadar Lazaar goy ko ɗo maginer. Ŋa gin ko menaw pooɗi. 18 Kar Betani iŋ Zeruzaleem gay, ɗatikco yaa nece ar kilomeetir subba pa. 19 Ansii ko, *Yuudinna dakin asiico ooya ɗo kun̰ Maart iŋ Mariyam ɗo siŋco ka mate. 20 Min Maart dortu kadar Iisa gaay ko ote ɗo helliner, ta uctu, ta ɓaawtu ŋaamin̰ji. Mariyam gay ɗaktu geero. 21 Min Maart otiiji ɗo Iisa, ta ɗiyiiji aman : « Gem kol *Rabbiney, zer ya ki goya, siŋdu mataaɗo. 22 Kar diŋka-aŋ sa, nu iban kadar ya ki inde maan ɗo Buŋdi, ŋaan̰ berin̰ji. » 23 Iisa ɗiyiitit aman : « Siŋke, ŋaar yaa nooye. » 24 Maart telkiiji aman : « Nu iban kadar ŋa asa nooye ɗo wiktin taat gee okin̰co asiy nooye ɗo ƴiriy ta ba aaro. » 25 Kar Iisa gay kaawiitit aman : « Nun ko kaak bera goye ɗo geemir ho ŋa nun di oki kaak nooya gee. Gem kaak yaa aamine iŋ nunu, ya ŋa mate oki, ŋa asa nooye, ŋaa goye pey. 26 Ho ya gem kaak goy misa iŋ odinay aamina iŋ nun-ak, ŋa mataaɗo tak-tak. Maanna-aŋ, ka aamina walla ? » 27 Taar gay telkiiji aman : « Ka seener, gem kol Rabbiney, nu aamin kadar kiŋ ko Masi, Roŋ ka Buŋdi, ŋaar kaak yaa ase ɗo duniiner. »
28 Min Maart kaawtu pa-ak, ta yeeptu kolin booti Mariyam. Ta semsumiitit aman : « Rabbin ase, ŋaa kolaake. » 29 Min Mariyam dortu pa-ak, ta uctu puruk, ta ɓaawiiji. 30 Sando, Iisa bal un̰je misa ɗo helliner. Ŋa goy misa ɗo wer kaak Maart ŋaamiiga-ak di. 31 Min Mariyam ɓaawiiji ɗo Iisa, *Yuudinna kuuk as ooya ɗo kun̰ Mariyam goy misa gerco. Min ŋu taliit Mariyam uctu puruk-ak, ŋuur sa aaɗiita. Ya ɗo tan̰co-ak a wal ta ɓaa ale ɗo maginer.
32 Hiyya, Mariyam ottu ɗo wer kaak Iisa goyiyo. Min ta taliiga, ta dersitu ɗo uŋji ho ta kaawiiji aman : « Gem kol Rabbiney, zer ya ki goya, siŋdu mataaɗo. » 33 Iisa taliit Mariyam alaw iŋ Yuudinna kuuk aaɗta oki. Hiyya, ziy ooliiga ho ŋa barjiltu. 34 Ŋa indiig aman : « Ku diyig momtey-ak momo ? » Ŋuur gay telkiiji aman : « Gem kol Rabbinni, as niin̰ gaare. » 35 Kar meen̰ji Iisa teestu ale. 36 Min Yuudinna taliig Iisa alaw-ak, ŋu ɗiytu aman : « Taloŋ ja, ŋa elgig Lazaar ! » 37 Kar daarin̰ minninco gay ɗiytu aman : « Ŋa pil odin ku noolol, maa di ŋa baltu gedire jilin̰ Lazaar min ɗo muuti ? »
Nooye ka Lazaar
38 Iisa gay, ziy ooliig di misa wiktin taat ŋu ottu ɗo maginer. Magin-at gay, ŋa girpi*. Ŋu diyiig momtey ka Lazaar atta ho ŋu ɗibiriit iŋ dambi tatko. 39 Hiyya, Iisa kaawiico aman : « Tuŋkiloŋ dambi-aŋka. » Maart gay ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, momtey-aŋ, ŋaar menuwiy pooɗ ko atta. Wiktin-an, ŋaa zooɗeŋ ko. » 40 Iisa telkiitit aman : « Nu balke kaawe kadar ya kaŋ kat aamin iŋ nunu, ka asa tale *darjin ta Buŋdi walla ? » 41 Hiyya, ŋu tuŋkiliig dambi-aka. Kar Iisa gay jaalig kaay ho ŋa ɗiytu aman : « Gem kol Tacco, nu ozilaaciŋ ɗo cokiye kaak ki cokiyiinu. 42 Ho nu iban kadar ki cokiyaan doo, kar gay, nu kaawiy pa-ak ɗo bi ka gee kuuk goy iŋ nun-aŋku a ŋuu aamine kadar kiŋ kat tabirintu. » 43 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa koliig Lazaar raɗa aman : « Lazaar, amal kara ! » 44 Ek di Lazaar kaak mat-ak amiltu. Pisin̰ji iŋ asin̰ji, ŋu maliyjig iŋ jarɗaɗ ho ŋu suriyig kaay oki. Ɗo wer-ak, Iisa ɗiyiico aman : « Ipiroŋga ho rasoŋ ŋaa ɗeete. »
Dee ka kaawor ɗo muut ta Iisa
(Matiye 26.1-5, Maark 14.1-2, Luk 22.1-2)
45 *Yuudinna dakina kuuk ɓaawco ooya ho iŋ Mariyam taliig maan kaak Iisa gintu ho ŋu aamintu iŋ ŋaara. 46 Kar daarin̰co gay dakiig gas *Pariziyenna ho ŋu osiico ɗo bi ka maan kaak Iisa gintu. 47 Kar agindaw ku gay satkiner iŋ Pariziyenna n̰umtu ho ŋu ɗiytu aman : « Gem-aŋ, ŋaar gina gamin dakina kuuk ajbay. Diŋ gay, gii ginin̰ maman ? 48 Ya gi rasaag paa di, gee okin̰co yaa aamine iŋ ŋaara. Kar gee ku Room asa ɗimin̰ *ger ka Buŋdi ho ŋu asa nigin darrite. » 49 Minninco, gin gem rakki, siŋji *Kayip. Ɗo elig taar-at, ŋaar ko *mee satkiner ka tatko. Ɗo wer-ak, ŋa uctu ho ŋa kaawiico aman : « Kuŋ, kaƴko ɗibire. 50 Ku ibanno ga ? Ya gem rakki mat ɗo bi ka gee okin̰co, ŋaar-ak, guna min darrite okintit yaa ide. » 51 Sando, kaaw taat ŋa kaawiy-at, taar asɗo min loci di. Kar gay, ar ŋaar di mee satkiner ka tatko, ŋa kaawiy ar nabiin̰ce kadar Iisa asa mate ɗo bi ka Yuudinna okin̰co. 52 Kar gay, ŋa bal mate ɗo bi ka Yuudinna keeco di. Ŋa mat a koogin ku Buŋdi kuuk totir ɗo adiy ka kiɗar okin̰ji yaa n̰ume werco rakki ɗo uŋji ka Buŋdi.
53 Min ƴiriy taar-at di, agindaw ku Yuudinnar deetu kaawco a ŋuu deen̰ Iisa. 54 Min ŋaar-ak, Iisa jaawa ko iŋ cigilen di min ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ŋa uctu ho ŋa ɗeettu ɗo geeger rakki moota iŋ goosin kaak ŋu kolaag Epraayim. Ɗo wer-ak, ŋa daktu goy iŋ maajirnay.
55 Min iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy Paak gaaye, gee dakina uctu min geegirnay okin̰co ho ŋu ɓaawtu Zeruzaleem. Ŋu ɓaaw siye ziŋkico a ŋuu gine sellen̰ ɗo uŋji ka Buŋdi ɗo iidin-ata. 56 Gee kuuk as ɗo iidin-at bariyaag Iisa. Ɗo adiy ka ger ka Buŋdi, ŋu kaawiy benannico aman : « Gem-aŋ kat yaa ase ɗo iidiner walla ? Wala ku pakira maa ? » 57 Ŋu kaawiy pa-ak, asaan agindaw ku gay satkiner iŋ Pariziyenna kaaw kadar ya gem ibingig wer kaak Iisa goyiy-ak di, illa ŋaa minninco a ŋuu ɓaawe obin̰ji.
* 11:38 ‛girpi’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛pugurum’. 11:55 ‛ŋu ɓaaw siye ziŋkico’ : Yuudinna, ya ŋu raka gine sellen̰ ɗo uŋji ka Buŋdi, ŋu aca ja ziŋkico uudin ta aadinco.