12
Kockice ka itirdi ɗo kaay ka Iisa
(Matiye 26.6-13, Maark 14.3-9)
Wiktin taat iidin ta *Paak ɗaktit ko menaw bijigiƴ di, Iisa uctu ho ŋa ɗeettu Betani, hellin ta Lazaar kaak ŋa nooytu-aka. Min ŋa ottu, ŋu giniiji tee ho Maart iyiicoga. Min gee ku tee iŋ Iisa-ak, Lazaar sa goya. Kar Mariyam ictu ɗew miin iŋ itir kaak gasɗo badam. Itir ŋaar-ak, ŋu ginig iŋ et kaak ŋu koliy « naar » ho ŋu bal amsin̰ji. Mariyam kockiciijig itir-ak ɗo asin̰ji ku Iisa ho ta sooyiijig iŋ duruwti. Ɗeen̰ji iciig adiy ka gerdi okin̰ji. Min maajirnay ku Iisa, rakki kaak ŋu kolaag Zuudas Iskariyoot kaak asaaji isine ɗo Iisa ɗiytu aman : « Taloŋ ja ! Maa di gi gidiyiigɗo itir-aŋ uŋda ho gii ɗeeɗin̰ gurus ɗo pokirnar ? Itir-aŋ nec iye gurus tammin miy subba*. » Wiktin taat ŋa kaawiy pa-ak, ŋa pakarro ɗo pokirnar, ŋa meen̰ji kat kokino. Min awalle, ŋaar ko dummiyaacog gurusco ho ŋa iciy sooɗ-sooɗ ɗo meen̰ji. Iisa gay ɗiyiiji ɗo Zuudas aman : « Rasit oolo ! Ta ginig maanna-aŋ uudin taat ŋu asiidu gine ya ŋu un̰jaan ɗo maginer. Pokirna, ŋuur goy doo iŋ kuŋko, kar nun gay goyaaɗo doo iŋ kuŋko. »
*Yuudinna dakina dortu kadar Iisa goy Betani. Ŋuur sa ɓaawtu. Ɓaan̰co gay, ŋu bal ɓaa talin̰ Iisa di, kar gay, ŋu ɓaaw talin̰ oki Lazaar kaak ŋa nooytu-aka. 10 Hiyya, agindaw ku gay satkiner deetu kaawco a ŋuu deen̰ Lazaar oki, 11 asaan ɗo bi ka Lazaar ko, gee dakina icɗo kaawco, ŋu aamina ko ɗo kaaw ta Iisa di.
Un̰je ka Iisa Zeruzaleem ar Sultan
(Matiye 21.1-11, Maark 11.1-11, Luk 19.28-40)
12 Ka kawtinti, gee dakin aale kuuk ɓaa iidin Zeruzaleem dortu kadar Iisa asa ɗo geegirdi. 13 Gee-ak ɗukumtu carig iŋ margigti, ŋu ɓaawtu ŋaamin̰ Iisa botildi. Ŋu kooliy raɗa aman :
« Darjin ɗo Buŋdi !
*Rabbin Buŋ yaa barkiyin̰ ŋaar kaak asa iŋ siŋ kun̰ji.
Taloŋ, ŋa ŋaar ko Sultan ka Israyeel.
Ozilinteŋga ! »
14 Ɗo botildi, Iisa gastu roŋ ɗurkilal ho ŋa n̰eptu uudin taat ŋu siirtu ɗo Kitamner aman :
15 « Dakoŋ ginenno kolaw, kuŋ gee ku geeger ka Siyon.
Taloŋ, sultinko asaako,
ŋa n̰ep roŋ ɗurkilal. »§
16 Ɗo wiktin taar-at, maajirnay bal ibine misa baaco ta gamin-aŋku. Ba aar, min Iisa gasit ja *darjiney kat ŋu moytu maan kaak Kitamne kaawtu ɗo bi kan̰ji ho ŋu ibintu kadar maan kaak gee gintu-aŋ necit kaaw-ata.
17 Ɗo wiktin taat Iisa nooyiig Lazaar ho ŋa koliig min ɗo maginer, gee dakin aale goya. Ŋaar-ak ko, ŋu dakiico os ɗo een̰co maan kaak Iisa gintu. 18 Ɗo taar-at ko, gee dakin astu ŋaamin̰ji. Ŋu astu-ak, asaan ŋu dorig maan kaak ajbay Iisa gintu. 19 Pariziyenna gay kaawiy benannico aman : « Ku talaw, diŋka-aŋ, gi gediraaɗo gine maanna. Gee okin̰co-aŋ aaɗa ko ŋaar di. »
Grekna daarin̰ as talin̰ Iisa
20 Min gee kuuk ɓaaw Zeruzaleem a ŋuu abdiye Buŋ ɗo wiktin ta iidiner-at, Grekna oki goya. 21 Ŋu dakiig gas Pilip kaak min Betsayda taat ɗo kiɗ ka Galile ho ŋu ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, ni raka talin̰ Iisa. » 22 Pilip dakiiji kaaw ɗo Andre, kar seerco, ŋu ɓaawiiji ɗo Iisa ho ŋu kaawiiji. 23 Iisa ɗiyiico aman : « Diŋ kat wiktinti nece taat nun *Roŋ gemor, naa gasin *darjiner. 24 Cokiyoŋ, naako kaawe seene, ya gem luwa koo, ŋa tiisiig bungiy ho ta amiliyo. Maanti kaak ɗak keɗer zooɗiyo, kar iŋ ŋaar-ak ko, ta wiyiy roŋ dakina. Yampa, ya ŋa bal luwinti, ta goy taar di. 25 Ampaa ko, gem kaak el goye ka duniiner, ŋa asa rawte ziy maala. Kar gem kaak obɗo tirit ɗo goye ka duniiner-aŋ gay, ŋa asa gase goye ka gaasɗo. 26 Ya gem kaak rakaadu gine riyo, illa ŋaan aaɗindu. Ampaa ko, wer kaak nu ɓaayiyo, gay riyor-ak yaa ɓagguwe oki iŋ nunu. Gem kaak ginaadu riy-ak, Tanni yaaji bere horoomine.
27 « Diŋka-aŋ, kelmol amile. Ɗo Tanni gay, naaji kaawe kat maa ? Wala naa gedire naaji kaawe a ‟ Gem kol Tacco, etirit taaɓin-an minniner ? ” Ha’a, nu kaawaajiɗo, asaan ɗo bi ŋaar-aŋ ko, nun astu ɗo duniiner. 28 Maan kaak naaji kaawe-ak aman : ‟ Gem kol Tacco, jaalig siŋjiŋ kuwa. ” » Min ŋaar-ak, gee dortu gaaƴ taat kaawa min kuwa ka samaaner aman : « Nu jaalig ko ho naa jaalin̰ pey. » 29 Gee kuuk goy ɗo wer-ak doriit gaaƴ-ata ho ŋu ɗiytu aman : « Ŋaar-aŋ, buŋ kat awn̰aw. » Kar daarin̰ gay ɗiy aman : « Ŋa *ɗubil ka Buŋdi kat kaawji. » 30 Iisa gay kaawiico aman : « Gaaƴ-an bal kaawe a nun kat yaa dore, illa kuŋkon di. 31 An ko wiktin taat ŋuu ɗukumin seriin ta gee kuuk goy ɗo adiy kiɗar. Diŋ, Buŋ yaa atkin̰ sultan ka duniiner min ɗo adiy ka kiɗar. 32 Kar nun gay, wiktin taat ŋuun jaalin kuwa-ak, naa iyin̰ gee okin̰co lotu. » 33 Wiktin taat Iisa kaawiy pa-ak, ŋa gaara maman ŋa asiy mate. 34 Gee-ak kaawiiji aman : « Ɗo *gaanuundi, ŋu siir a Masi mataaɗo tak-tak. Kar kiŋke-aŋ gay, maman ki kaawiy a *Roŋ gemor-ak, ŋuu jaalin̰ kuwa. Roŋ gemor-ak, ŋaar waa ? » 35 Kar Iisa ɗiyiico aman : « Portikaw goy misa iŋ kuŋko ɗo mena sooɗ di. Jaawoŋ min portikaw goy misa iŋ kuŋko. Jaawoŋ ɗo portikaw paa gondikaw yaako gootiŋko, asaan gem kaak jaawa ɗo gondikor, ŋaar ibanno wer kaak ŋa ɓaayiyo. 36 Aaminoŋ ɗo portikaw ɗo wiktin taat ta goy misa iŋ kuŋko. Ansii kat, kuu gine gee ku portikaw. »
Min Iisa kaawtu pa-ak, ŋa daktu cigal serek minninco.
Yuudinna bal aamine iŋ Iisa
37 Iisa gin gamin dakina kuuk ajbay ɗo uŋco ka geemir. Kar iŋ taar-an oki, gee bal aamine iŋ ŋaara. 38 Maanna-aŋ ko gaara kadar kaaw ta nabi Ezaayi as ɗo botilti aman :
« Gem kol *Rabbiney, waa icit kaaw taat ni kaawtu ?
Ki gaarit gudurren̰ ɗo waa di ? »*
39 Ezaayi gaarig pey maan kaak toɗco ɗo geemir a ŋuu aamine iŋ Iisa. 40 Ŋa kaawtu aman :
« Buŋ timincog odinco ho ŋa ginig kaƴco bombo.
Ŋa ginig a ŋu talaaɗo iŋ odinco
ho diyaaɗo maan ɗo gelbinco.
Ampaa ko, ŋu newsiiɗo loci pa ŋaa coolin̰co. »
41 Ezaayi ɗiytu pa-ak, asaan ŋa talit *darjin ta Iisa ho ŋa kaaw biy.
42 Iŋ kaaw ta Ezaayi-at, agindaw ku Yuudinnar dakin aamintu iŋ Iisa. Kar gay, ŋu bal gaarin imaanco ɗo geemir, asaan ŋu gina kolaw ɗo Pariziyennar, pa ŋuu atkin̰ min ɗo ger ka salaaner. 43 Gee-ak raka a gee yaa elin̰co di. Ɗo tan̰co-at, ŋu tala kadar ele ŋaar-aŋ pakgig kaak asa min ɗo Buŋdi.
Iisa, ŋaar portikaw ta duniiner
44 Iisa kaawtu raɗa aman : « Ŋaar kaak aamin iŋ nunu, ŋa bal aamine iŋ nun di, ŋa aamin oki iŋ ŋaar kaak tabirintu. 45 Ho ŋaar kaak talintu, ŋa talig ŋaar kaak tabirintu oki. 46 Nun kaak portikaw, nu as ɗo duniiner. Ampaa ko, ay gem kaak aamin iŋ nunu goyiyɗo ɗo gondikor. 47 Ya waan cokiya kaawor ho ŋa ginno maan kaak nu kaawiyo, ŋa nununno kat yaaji ɗukume seriine, asaan nu as ɗo duniiner a naa jile gee, nu bal ase a naaco ɗukume seriine. 48 Kar ŋaar kaak poocintu ho icɗo kaawor, iŋ kaaw taar-at ko, seriin asiy obin̰ji ɗo ƴiriy ta ba aaro. 49 Ka seener gay, nun bal imilin kaaw-an min ɗo kaar. Kar gay, ŋa Tanni kaak tabirintu kat berduut kaaw-anta, asaan naa gaarin ɗo geemir. 50 Nun iban kadar kaaw taat Buŋ kaawtu-an, taar bera goye ka gaasɗo ɗo geemir. Iŋ taar-at ko, kaaw okintit taat nu kaawiyo, taar asa min ɗo Tanni. »
* 12:5 ‛tammin miy subba’ : Tamma rakki nec iŋ gurus kaak gem gasiy ɗo el ta riyor. 12:13 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 118.25-26. 12:15 ‛geeger ka Siyon’ : Ŋuur-aŋ siŋ ku rakki ku geeger ka Zeruzaleem. § 12:15 Wer ka gase kaawor ɗo Zakariya 9.9. * 12:38 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 53.1. 12:40 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 6.9-10.