13
Iisa aca ase ku maajirnay
Wiktin taat iidin ta *Paak gaaye, Iisa ibin ko kadar wiktin taat ŋaa rasin duniin nec ko ho ŋaa yeepeŋ ko ɗo Tacco. Ŋa elgig geen̰ji kuuk ɗo adiy ka kiɗar iŋ ele kaak gaasɗo tak-tak. Iŋ maako, Iisa iŋ maajirnay goytu tee. Sando, *Seetanne un̰je ko ɗo adiy ka Zuudas, roŋji ka Simon Iskariyoot a ŋaaji isine ɗo Iisa. Iisa iban kadar ŋa asa min ɗo Buŋdi ho ŋaa yeepe pey loci. Ŋa iban oki kadar Tacco berjiig gamin okin̰co ɗo pisin̰ji. Wiktin taat ŋu tiyo, Iisa uctu ho ŋa soriit batkoy, ŋa ictu n̰aŋguuna ho ŋa ɗuunit maasoy. Kar ŋa weertu amay ɗo maan ka acindi ho ŋa teestu acin̰ ase ku maajirnay ho ŋa sooyin̰co iŋ n̰aŋguun kuuk ɗo maasoy-aku. Wiktin taat ŋa otiiji ɗo Simon Piyer, Simon pooctu aman : « Gem kol *Rabbiney, kiŋke acaaduɗo ase kunto. » Iisa ɗiyiiji aman : « Diŋka-aŋ, kiŋ ibanno maan kaak nu giniy-aŋka, kar gay, neginda ja kat ki asiy ibinin̰ji. » Simon Piyer ɗiyiiji aman : « Ha’a ! Kiŋ acaaduɗo tak-tak ase kunto. » Iisa gay telkiiji aman : « Ya nu baljiŋ acin̰ gay, kiŋ gasaaɗo pey haginen̰ iŋ nunu. » Ampaa ko, Simon Piyer ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, kiŋ acaaɗo asindu di, kiidu acin̰ pisindu ho kaar oki. » 10 Kar Iisa ɗiytu aman : « Ya gem kaak ac ko ziy-ak, ŋaar *cawar ko, illa asin̰ji di raka ace. Kuŋ cawar ko, kar gay, okiŋkonno. » 11 Ŋaar ibingig ko gem kaak asaaji isine. Paa ko, ŋa kaawtu aman : « Okiŋko, ku cawarro. »
12 Min Iisa aciig asin̰co ku maajirnay, ŋa isiit batkoy ho ŋa goytu pey ɗo teendi. Kar ŋa indiigu aman : « Has, ku ibinig maan kaak nu giniiko-aŋka walla ? 13 Kuŋ kolaan a ‟ Gem kol Tacco ” wal ‟ Gem kol Rabbiney ”. Ya ku kaawa ampa-ak, ku kaawa seene, asaan ŋa nun ko. 14 Hadi, ya nun kat Takko ho Rabbinko kaak acig asiŋko, kuŋko oki, kuu acguwe asiŋko benanniko. 15 Maanna-aŋ, nu gaarkoŋ a kuu ginguwe ar kaak nu gaariiko. 16 Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ɓerre, ŋaar pakgigɗo gemoy, ho gem kaak ŋu tabirtu sa, ŋa pakgigɗo gem kaak tabirga. 17 Diŋ gay, maanna-aŋ, ku ibingig ko, ho ya ku karmiyga, kuu goye ɗo galal. 18 Kar gay, nun kaawaaɗo ɗo bi ka kuŋ okiŋko. Nun ibingig geendu kuuk nu doɓtu-aku. Kar gay, kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner yaa ase ɗo werti aman : ‟ Gem kaak tee iŋ nunu, gin adiner. ”* 19 Nu minaakoŋ ko min diŋka, ya maanna-ak ase, kuu aamine kadar ŋa nun kaak nunu. 20 Cokiyoŋ, naako kaawe seene : gem kaak obig samaan ŋaar kaak nu tabirtu, ar ŋa obintu nun meendu, ho ya ŋa obintu gay, ar ŋa obig oki ŋaar kaak n̰aamintu. »
Seetanne un̰je ɗo adiy ka Zuudas
(Matiye 26.20-25, Maark 14.17-21, Luk 22.21-23)
21 Min Iisa kaawtu pa-ak, kelmoy amiltu piw ho ŋa kaawiico bal cigile aman : « Ka seener nu kaawaako, rakki minninko yaadu isine. » 22 Maajirnay teestu tale odinco, asaan ŋu ibanno Iisa kaawa ɗo bi ka waa. 23 Min maajirna-ak, ŋaar kaak Iisa elgiyo goy ɗo serpey. 24 Simon Piyer kaawiiji iŋ odinay a ŋaa indin̰ Iisa ɗo gemoy kaak ŋa kaawiyo. 25 Hiyya, *maajirin̰ce-ak oniiji ɗo Iisa ho ŋa indiig aman : « Gem kol Rabbiney, ŋaar waa ? » 26 Iisa telkiiji aman : « Naa ice lokumne, naa ocumin ɗo tiwir, kar naajig berin ɗo gem-aka. » Kar Iisa ictu lokumne, ŋa ocumiita ho ŋa beriijit ɗo Zuudas, roŋji ka Simon Iskariyoot. 27 Min Zuudas obiig lokumne-at, Seetanne un̰jiiji. Kar Iisa ɗiyiiji aman : « Zuudas, maan kaak ki rakiy gine-ak, ginig koɗok. » 28 Min gee kuuk tiya iŋ Iisa-ak, waanco rakki sa bal ibinin kaawoy. 29 Sando, Zuudas gay, ŋaar ko dummiyaacog gurusco. Ansii ko, maajirin daarin̰ pakirtu a wal Iisa kaawji ɗo Zuudas a ŋa ɓaa gidiye tee ka iidiner, wal ŋaa ɗeeɗe gurus ɗo pokirnar. 30 Zuudas gay, min ŋa okumiit lokumney-at, koɗok di, ŋa amiltu kara. Wer gay aando.
Iisa ber gaanuun kaak marbinto
31 Min Zuudas amiltu kara, Iisa ɗiytu aman : « Diŋka-aŋ, nun *Roŋ gemor, nu gasit ko *darjiner. Iŋ nun ko, gee taliit darjin ta Buŋdi. 32 Asaan nu gaaraat darjin ta Buŋdi ɗo geemir ho Buŋ sa gaaraat tanto ɗo geemir. Ɗak ko sooɗ di, ŋaaco gaarinti, ŋaan coonin kuwa, ni ɓaayiy goye sawa. 33 Gem kol kooginay, nu taayaaɗo pey iŋ kuŋko. Ku asaan bariyindu, kar gay, diŋ nu kaawaako taat nu ɗiyiico ɗo *Yuudinnar aman : ‟ Ku gediraaɗo ɓaawe wer kaak nu ɓaayiyo. ” 34 Nu beraako *gaanuun ka marbinto : ‟ Elguwoŋ eeŋko ar ku elgiy ziŋka ku maaniiko. Ar kaak nu elgiiko, kuŋko oki elguwoŋ ziŋkiko. ” 35 Ya ku el ziŋkiko, ŋaar-ak, gee yaa ibine kadar ku maajirnar. »
Iisa ɗiya a Piyer asa tatirin̰ji
(Matiye 26.31-35, Maark 14.27-31, Luk 22.31-34)
36 Simon Piyer indiig aman : « Gem kol Rabbiney, ki ɓaa momo ? » Iisa telkiiji aman : « Diŋka-aŋ, ki gediraaɗo kiin aaɗindu ɗo wer kaak nu ɓaayiyo, kar gay, neginda ja kat ki asiin aaɗindu. » 37 Piyer ɗiyiiji aman : « Maa di nu gediriiɗo naan̰ aaɗe diŋka ? Nun ooy a naa mate ɗo bi kan̰jiŋ. » 38 Iisa gay telkiiji aman : « Ka seener, ki ooy kii mate ɗo bi kanto walla ? Di cokay, naan̰ kaawe seene : kokir boogaaɗo di, kii tatire dees subba a ki ibinginno. »
* 13:18 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 41.10.